Конъ Свято́й Бо́рнызинъ

Тупмалли
Са́зъ Христіа́нинъ бадьнѐ
І. Еплѐ хама ха́мыра ирьбеле осра́съ?
ІІ. Еплѐ Хама̀ Ха́мыра Осра́съ Госпо́дь То́ра Бадьнеллѐ?
ІІІ. Еплѐ хама̀ ха̀мыра осра́съ итты̀ синъ за́мъ бадьнѐ?
ІѴ. Еплѐ Хама Ха́мыра Осра́съ Перь Перь Часъ Болагга́нъ Хо́жа-Замъ Жиньче Хамыръ Бо́рнызинъ?
А) Епле хама̀ ха́мыра Осра́съ теле́йла бо́рна чохнѐ?
Б) Еплѐ хама ха́мыра осрасъ хойга чохнѐ?
В) Посьнѐ-рэ́хъ: еплѐ хама̀ ха́мыра тыдтса̀-осра́съ молъ боръ сирьдѐнь?
Г) Еплѐ хама́ ха́мыра тыдтса̀ осра́съ посьнѐ ми́скинь бо́рна чохнѐ?
Д) минь тува́съ бола́ть, хонзэ̀ пирѐ мухта́ссе?
Е) Еплѐ хама ха́мыра ты́дтса̀ осра́съ, хонзэ̀ пи́ринъ я́тне сюрьде́ссе?
Ж) Еплѐ хама̀ ха́мыра осра́съ хинь ко́рна чохнѐ?
З) Епле́ хама̀ ха́мыра осра́съ синъза́мъ оза́лъ тупы̀ кора́съ ранъ?
Ѵ. Еплѐ хама̀ ха́мыра тыдса осра̀зъ міръ изь-занѐ изсле́на чохне?
ѴІ. Еплѐ хама̀ хамыра̀ тыдса̀ осра̀съ кондурллаги́ аба̀дъ си́ни чохнѐ?
ѴІІ. Еплѐ хама́ хамыра́ тыдса́ осра́съ ка̀нны чохне́ аба́дъ сизэ́нъ?
ѴІІІ. Еплѐ хама́ хамыра̀ тыдса̀ осра̀съ казь болты́бе сиврадчѐнь?
ІХ. Еплѐ хама̀ хамыра̀ тыдса̀ осра̀съ сивра̀сь о́мынь?
Х. Еплѐ хама̀ хамыра̀ тыдса̀ осра̀съ сюрьлѐ ы́ихъзыръ аптра́ны чохнѐ?
ХІ. Минь тю́пля боръ киль-килянынчѐ?
ХІІ. Попленниньче́нь і̂олашкѝ сума̀гъ.
ХІІІ. Еплѐ ирдерѐсъ Вырысъ-арнѐ конъзанѐ?
І. Тирггезѐ-пыгмаллы То́ра ба сіорадны̀занѐ.
ІІ. Тирггезѐ-пыгмаллы̀ Госпо̀дь Хо́рлыгъзане ви́лимъне да.
Попленнѝньчень і̂олашкѝ сума̀гъ.

 

 

 

Конъ Свято́й Бо́рнызинъ,

А́ли хора́въ идю̀ сине́: еплѐ ма́нъ свято́й борна́съ?

Григо́ріинъ Хозанды̀ Архере́инъ.

КАЗАНЬ. 1857.

Отъ Комитета Духовной Цензуры при Казанской Академіи печатать дозволяется съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи, до выписка изъ типографіи, представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Апрѣля 27 дня 1857 года.

Цензоръ, Инспекторъ Академіи, Архимандритъ Ѳеодоръ.

ВЪ ГУБЕРНСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода первенствующему Члену, Высокопреосвященнѣйшему Григорію, Митрополиту Новгородскому, Санктъ-Петербургскому , Эстляндскому и ФинЛЯДСКОму, Свято-троицкія Александро-Невскія Лавры Священно-Архимандриту и разныхъ орденовъ Кавалеру

Усердньйшее приношеніе.

Козмодемьянскаго уѣзда села Акрамова священникъ Евгеній Акрамовскій. Села Янгильдина священникъ Георгій Аристовскій.

Read More »

Матѳей Çырнă Евангеліе

Матѳей Çырнă Евангеліе.

Хусан, 1873

Тупмалли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Отъ Совѣта Братства Святителя Гурія печатать дозволяется.
Казань, 6-го Іюля 1873 года.

–  Предсѣдатедь Совѣта Епископъ Викторинъ.

 

I ПŸЛĔМ.

Авраам ывăлĕйĕн, Давид ывăлĕйĕн Іисус Христосăн тĕпĕ. Авраамран Исаак çуралнă; Исаакран Іаков çуралнă; Іаковран тăвăнĕсемпе Іуда çуралнă; Іудан Ѳамар йатлă арăмĕнђен Зарапа Фарес çуралнă; Фаресрен Эсром çуралнă; Эсромран Арам çуралнă; Арамран Аминадав çуралнă; Аминадавран Наассон çуралнă; Наассонран Салмон çуралнă; Салмонăн Рахаваран Вооз çуралнă; Воозăн РуѳренОвид çуралнă; Овидрен Іессей çуралнă; Іессейрен Давид патша çуралнă; Давид патшанăн Урія йатлă çын арăмĕнђен Соломон çуралнă; Соломонран Ровоам çуралнă; Ровоамран Авія çуралнă; Авіяран Аса çуралнă; Асаран Іосафат çуралнă; Іосафатран Іорам çуралнă; Іорамран Озія çуралнă; Озіяран Іоаѳам çуралнă; Іоаѳамран Ахаз çуралнă; Ахазран Езекія çуралнă; Езекіяран Манассія çуралнă; Манассіяран Амон çуралнă; Амонран Іосія çуралнă; Іосіяран Іоаким çуралнă; Іоакимрен тăванĕсемпе Іехонія çуралнă. Çаксем пур те Вавилона куçса кайас умĕн çуралнă. Вавилона куçсан вара Іехоніяран Салаѳіил çуралнă; Салаѳіилрен Заровавел çуралнă; Заровавелрен Авіуд çуралнă; Read More »

Іоанъ ранъ

Іоанъ Ранъ Свято́й Еванггель

 (1820, Хусан)

Тупмалли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

Пось 1.

Посл. 1.

Малда́нъ болза̀ сума́хъ сума́гъ, та То́ра бадьня̀ болза̀, сума́гъ та болза̀ То́ра. Ся́гга болза̀ і̂умюрьде́нь То́ра бдьня̀. Порь да омба̀ болза̀,о́нзыръ да ни́минь болма́нъ, ми́нь болза̀ Онъ жинчѣ болза̀ бо́рназь, борназь та болза̀ сю́дь си́нъзама.Сюдъ тютю́мъ ра сюдтара́ть, тютю́мъ да она̀ хоплама́нъ. Болза̀си́нъ Торра́нъ я́ны Іоа́ннъ ятлы̀. Сягга кильза̀ кюнделя́ньшинъ кюнделя́ньдаръ сю́дъ шинъ, порьза́мъ даиня́нчерь омбала̀. Хува̀ ма́ръ ву́лъ болза̀ сю́дъ, вара̀ болза̀ я́ны, кюньделе́ньдаръ сю́дъжинъ. Болза̀ тю́рьсю́дъ хужъ сюдалдара́ть по́рь синна̀ киляггя́нна сюдъсянда́лыка. Болза̀ сюдъсянда́лыкъ ра, сюдъсянда́ лыкъ да она̀ баллама́нъ. Кильза̀ ху́ унъзамъ бада, ху́унъзамъ вара̀ она̀ кюрьтмя́ресь. А ху́жезамъ кю́рьтресъ она̀, сявазама̀ иняняггя́ньсама о́нанъ я́тъне барза̀ и́рикънболма̀ То́ранъ ача́замъ бала̀. Ху́жезамъ і̂онъ ранъ маръ, ни і̂уть киля́ны ранъ маръ, ни арзи́нъ шо́кышъ ранъ маръ: но Торра́нъ сі̂ора́тна. Сума́гъ та і̂уть болза̀: борнза̀ дапе́ринъ жинчѐ; а́берь да ко́рдымыръ аслы́не о́нынъ, аслы́не тува́нъ а́шшеранъ бекъ, толдарны́не ы́ра ба́тышъба чи́нлахъ бала̀ да. Іоа́ннъ кюнделеньля́ть о́нъ жинъ, кычкырза̀ да кала́ть: а́къ ляже, ху́жжинъ а́бѣ калаза̀, ма́нъ ми́нь хы́зсинъ киляггя́нъ, турза̀ манъ унчѐ ся́вынжинъ что вулъ и́ликъ манда́нъ болза̀: Ту́вны ранъ да о́нанъпо́рь а́берь и́льдымыръ и́ра ба́тышне и́ра ба́тышъ синя̀. Онжинъшто зако́нъ Моисе́й ранъ: а и́раба́тышъ тю́рь да Іису́съ Христо́съранъ болза̀.

Read More »

Лука ранъ

Лука Ранъ Свято́й Ева́нггель

(1820, Хусан)

Тупмалли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

Пось. 1.

Посла́мышъ. 1.

Еплѐ и́нде нума́йзамъ тапра́тресь калама̀ би́льна пи́ринь хошра̀ и́сьсамъ жинъ. Еплѐ калаза̀ кута́рчесь пиря̀ перьвѣ́й хуза́мыръ корагга́нъзамъ и чора́замъ сума́хъне: а́бе да шокшла́рымъ порьннѐ тюрь бильзѐ, ьирьги́ба і̂уггермѐ сана̀ а́сла Ѳео́филъ, сана̀ инендере́съ жинъ ся́вана, миньннѐ а́зе вире́нтна бо́лна.

Read More »

Марк ранъ

Отъ Марка Святое Евангеліе

(1820, Хусан)

Тупмалли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Пось 1.

Посьл. 1

Посьла́ны Ева́нггель Іису́съ Христо́съ То́ра у́вылынъ. Еплѐ си́рна мала́шне То́ра сы́влишъ бала̀ биля̀ггя́нъ-замъ ранъ: а́къ а́бе яра́дабь ма́нынъ а́нгелъне са́нынъ сыне омынчѐ ху́же янтла́даръ сі̂олъ са́нынъ омынчѐ. Са́зъ болза̀ по́жасирьдя̀, ха́дерляръ То́ра валѝ сі̂олъ,и о́нынъ ирри занѐ яклагга̀ ту́варъ. Іоа́ннъ по́жа сирьдя̀ тенѐ кюрдса̀ и калаза̀ тенѐ киря́сшинъи си́лыхъ казярдтара́сшинъ. И постярнза̀ о́нъ бадьня̀ по́рь Іуде́йры и Іерусали́мры ха́лыгъ-замъ, и порьонъда́нь тенѐ кю́ртны Іорда́нъшивра̀, си́лыгъзане казярдта́рныра. А Іоа́ннъ томъди́ръ тыгынза̀Тювя̀ сюнда́нъ, и чи́нъ пи́ликъ сихѝбала̀ сигынза̀ и сиза̀ туранза̀ акри́дазамъ бала̀ и ка́икъ хо́ртъ пы́лъбала̀. И вирянтса̀ кала́ре киля́тьманда́нъ сирипра́хъ ма́нъ хы́зсинъи о́нынъ атты́не хыима̀ бо́льмепюггюрльза̀ салтма́шканъ. Абе сиря̀ тенѐ кюртса̀ шивра̀: вулъ вара̀тенѐ кю́рде сиря̀ То́ра сы́влишъ бала̀.

Read More »

Соломон Юррисен Юррийĕн Кĕнеки

Соломон Юррисен Юррийĕн Кĕнеки

שִׁיר הַשִּׁירִים

 

1

1 2 3 4
5 6 7 8

(1) Вăл мана çупăрласа чуптăвинччĕ: санăн евĕкÿ эрехрен те савăкрах!

(2) Эсĕ ырă шăршăллă çупа сĕрĕнетĕн те, яту таврана сарăлнă мирă пекех туйăнать; хĕрсем çавăнпа юратаççĕ сана.

(3) Кăчăк туртсамччĕ мана, эпир сан хыççăн чупса кайăпăр; патша мана хăйĕн керменне илсе кĕчĕ — сана мухтавлăпăр, саншăн савăнăпăр, санăн евĕкне эрехрен мала хурăпăр; юратăва тивĕçлипе юратаççĕ сана!Read More »

Матѳе́й ранъ

Свято́й Матве́й Ба Калаза́ Кыдартны Сума́хъ

Тупмалли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 

Пось І.

Посьла́мышъ. 1.

Р́у кнеггѐ (*) Іису̀съ Христо́зынъ Давы̀дъ у́вылынъ, Авраа̀мъ у́вылынъ. Авраа̀мъ сі̂ора́тре Исаа́ка; Исаа̀къ сі̂оора́тре Іакоба; Іакобъ сі̂ора́тре Іу́дая о́нынъ ши́льнезанѐ – да; Іу́да сіора́тре Фаре́за За́рая да Ѳама́рьранъ; Фарѐзъ сіора́тре Эсрома ; Эсро̀мъ сі̂ора́тре Ара́ма; Ара̀мъ сі̂ора́тре Аминада́ва; Аминада̀въ сіора́-тре Наассо́на ; Наассо̀нъ сіора́тре Салмо́на; Салмо̀нъ сіора́тре Вооза Ра-ха̀въ-ранъ; Воозъ сіора́тре Ови́да Ру́ѳь-ранъ; Овѝдъ сі̂ора́тре Іессе́а; Іессѐй сіора́тре Давы̀дъ і̂умбіо́вя; Давы̀дъ іумбіо̀ сі̂ора́тре Соломо́на Урій а́рымъ-ранъ; Соломо̀нъ сіора́тре Ровоа́ма, Ровоа̀мъ сі̂ора́тре Авіа́я; Авіа сі̂ора́тре Аса́а; Аcа́й сі̂ора́тре Іосафата; Іосафа̀тъ сі̂ора́тре Іора́ма; Іора̀мъ сі̂ора́тре Озі́я; Озі́а сі̂ора́тре Іоаѳа́ма; Іоаѳа̀мъ сі̂ора́тре Аха́за; Аха̀зъ сі̂ора́тре Езекі́а; Езекі́й сі̂ора́тре Манассі́а;

Read More »