Кюськя̀ Катихи́зисъ


Кюрьтьмяллѝ.

Идю́. Ху́же вирянътны̀ пить ки́рле эдемъ валѝ?

Хора̀въ. Кря́жинъ вирянтны̀.

Идю́. Ма пить ки́рле вулъ?

Хора̀въ. Омба̀ што сі̂олъ кутара̀ть то́ра батьня̀, і̂умюргѝ сирлахма́лла батьня̀, а́ли о́рихъ тю́сля кала́мъ, іумюргѝ и́ра бо́рнызь батьня̀?

Идю́. Еплѐ сивыхланма́лла то́ра батьня?

Хора̀въ. Шо́гышзамба, ишъ киллнызамба, и́сьзамба-да.

Идю́. Камъ сивыхланать то́ра батьня̀ шогышзамба?

Хора̀въ. Хуже иняня̀тъ она̀.

Идю́. Камъ сивыхланать то́ра батьня ишъ киля́нызамба.

Хора̀въ. Ху́же килькиля̀ть она̀.

Идю́. Камъ сивыхлана̀ть то́ра батьня̀ и́сьзамба.

Хора̀въ. Ху́же борна̀ть то́ра и́рикъ туру́хъ, зако́нъ туру́хъ-да,

Идю́. Еплѐ хи́ньзыръ виря́нибыръ тю́ря иняньмя̀шкынъ.

Хора̀въ. Символъ иняньни́ туру́хъ.

И. Епле́ виря́нибыръ килькилямя́шкынъ (торра̀).

Х. То́ра килькилянѝ туру̀хъ.

И. Еплѐ виря́нибыръ борынма́шкынъ то́ра и́рикъ законъ туру́хъ да.

Х. Торра̀нъ тохны̀ во́нна картъ туру́хъ.

1. Символъ иняньнѝ.

И. Еплѐ ваклана̀ть символъ иняньнѝ.

Х. Вони́кя тюбя́на.

И. Еплѐ вола̀сси первы̀й тюбя́на символъ иняннѝнъ.

Х. Иняня́тыпъ перь то́ра а́сшеня, порьня̀ пыгагга́на, сюдъ сянда́лыга си́рьба, порьня̀ корнагга́ння корынминя да сі̂орадагга́ння.

И. Минь виряньмя́лли борь сяггъ тюбя́ра.

Х. Агга минь виряньмя́лли: што.

1) То́ра пряхся́хъ.

2) Питчѐнь болза̀, хува̀ тю́зенъ вулъ ви́ссе сы́нла.

3) Первѐй сы́не Свято́й ви́ссеранъ то́ра а́сше.

4) Ся́гга ви́ссе сы́нла ту́вре сюдъ сянда̀лыгга, сиря̀да, порьня̀ корнатра́ння корын- ма́ння да.

5) По́рь-да то́ра ху и́рикъра тыда̀ть, порьня́да пыга̀ть вулъ.

И. Епле́ Бола́ссе тя́бря тюбя́на символъ инянни́нъ.

Х. Перь то́ра І. Христо́за, то́ра и́влине, порь сі̂ора́тнаня, і̂умюрьданъ илѝкъ Асшеньчень сі̂ора́тнаня сюдты́ня сюдты̀ньчень, тю́ря торра̀, тю́ря торра̀нъ сі̂оратнаня, агаль тувны̀ня

маръ, перь тю́сля а́сшеба, хужиньчѐнь по́рьда то́хна.

И. Минь виряньмя́лли борь ся́гга тюбя́ра.

Х. Агга минь виряньмя́лли што:

1) Тя́бря сы́не Свято́й ви́ссинъ тора и́вле боръ І. Христосъ.

2) І. Христосъ пряхся̀хъ аньча̀хъ то́ра и́вле, итты̀ вара̀ то́ра и́вле о́нзыръ

посьнѐ сі̂окъ.

3) То́ра и́вле, то́ра а́сшеньчень сі̂ора́тна порь і̂умюрьдѐнь вы́гытзамъ ранъ да

или́къ, омба̀ вулъ то́ра а́сше-бекъ і̂умюргѝ.

4) І. Христосъ тю́ря, то́ра, тю́ря торра̀нъ сі̂ора́тна, а́сшеба да перь тю́сля.

5) То́ра и́вле никамъра́нъда тума́нъ (идты̀ ябала̀ бекъ) хува̀ вара̀ порьня̀-да ту́вре.

И. Еплѐ вола́сси виссѝ тюбя́на символъ иняннѝнъ.

Х. Ха́мыръ эдѐмъзамъ валѝ, хамыра̀ сирлага̀съжинъда а́нныня пюльтъ синьчѐнь і̂утъля́ныня да Свято́й сы́влишъ-ранъ Марія хирьда̀нъ да эдемля́ныня да.

И. Минь тю́сля виряньллѝ боръ то́ра и́вле ся́ва сома́гзамъ ра.

Х. Ся́ва сома̀гзамъ ра а́гга минь виряыьмя́лли боръ.

1) То́ра и́вле а́ньче пюльть синчѐнь, синъ клетки́ня ь̂ижиньче минь боръ, эдѐмъ чо́ння і̂утьня́-да, таза̀ эдѐмъ бо́льче, то́ра болассы́ня брахма̀зыръ, ко́рыньчи сирь синьча̀, шта І. Христосъ я̀тла бо́льче.

2) І. Христо́за сирьтря̀ сі̂ора́тре чинь Свято́й хирь Марія, ху́же ь̂ивыръ синъ бо́льче Св. сывлишъ ки́льныранъ онъ синя̀, онда̀нъ да кайра̀нъ хиря̀хъ болза̀ борна̀ть.

3) І. Христосъ сирь синя̀ а́ньче, эде́мзаня си́лыхранъ сюла́съжинъ, хужиньчѐ вулза̀мъ сі̂оратнаранъ борна̀сси, ви́лимъранъ де (сюда̀съжинъ), хужнѐ ьижиньчись вулза̀мъ Перьвегѝ эде́мъранъ.

И. Еплѐ вола́сси дватты̀ тюбя́на символъ иняннѝнъ,

Х. Пудала̀ныня пи́ринъжинъ понтійскій Пилатъ боръ чохня̀, хо́рлыгъ ко́рныня, пыда́рныня да.

И. Минь виряньмя́лли боръ конда̀ І. Христосъ то́ра и́вле синьчѐнь.

Х. Агга минь вирянмя́лли боръ:

1) І. Христосъ пудала́на Хресъ синьча̀, нома́й питьда ь̂ивыръ хо́рлыгъ ко́рче, ви́льче сиря̀ да чи́крись она.

2) Порьня̀ кона̀ чи́тре вулъ хува̀жинъ маръ, омба̀ што вулъ а́ипсыръ, силыхранъ да таза̀, пи́ринъжинъ вара̀, минь боръ, порь хойгы́ня ко́рче вулъ эдѐмь си́лыгзамъ жинъ, сама̀й вилимня̀ да (ко́рче) пиря̀ си́лыхъранъ ви́лимъранъ да сюла̀съ-жинъ.

И. Еплѐ Бола́сси пи́ликъ тюбя́на символъ иняньни́нъ.

Х. Висьминя̀ ви́льныранъ чи́ря болза̀ туны̀ня да, еплѐ кнеггѐзамъ туру́хъ тога̀хъче.

И. Минь виряньмя́лли боръ конда̀ І. Христосъ синьчѐнь.

Х. І. Христо́съ висьминя̀ то́быкъранъ чирильза̀ ту́че, еплѐ Пророкь кнеггѐзамъра вулъ туру́хъ і̂уггя́рьначе.

И. Еплѐ вола̀сси олты̀ тюбя́на символъ иняньнѝнъ.

Х. Пюльтьсиня̀ хобарза̀ сы́лдымъ еньчѐнь, а́сше сі̂омня ла́рныня.

И. Минь виряньдять ся́гга тюбя̀ І. Христосъ синьчѐнъ.

Х. І. Христосъ хи́рихъ конда̀нъ, ви́льныранъ турза̀сынъ клетки́ ба хоба́рче пюльть синя̀, лара̀ть-да сы́лдымъ синче, а́сше сі̂омыньче, перь танъ болза̀ омба̀ па́ттыръ ба ятъба да.

И. Еплѐ вола́сси ситчѝ тюбя̀на символъ иняньнѝнъ.

Х. Тада̀ кильмяллѝня а́сла я́тъба сутъ тума̀шкынъ борнагга̀нзаня вильны̀заняда.

И. Минь виряньдя̀ть ся́гга тюбя̀ І. Христо́съ синьчѐнь.

Х. І. Христосъ тада̀ анза̀ пюльтъсиньчѐнь ки́ле а́сла я́тъба сутъ тува̀съжинъ эде́мъзаня чирѝ вили́замба, хужза̀мъ ся́вынжинъ ви́льныранъ по́рьда ту́рисъ.

И. Еплѐ вола́сси сакары̀ тюбя́на символъ иняньнѝнъ.

Х. Свято́й сывлишня да, торра̀, чирьдяггя́ння, а́сшиньчеиь (аньча̀хъ) тогагга̀ння, а́сше и́влеба перьля̀ кардатра̀ння, посябатра̀ння да, Проро́кзамъ чильгя́ба кала̀сьныня.

И. Минь боръ виряньмя́лли ся́гга тгобя́ра.

Х. Конда̀ вирлндя́ссе Св. сывлишъ Синьчѐхъ, а́гга еплѐ:

1) Св. Сы́влишъ боръ виссѝ сы́не Св. ви́ссихъ.

2) Св. сы́влиже тога̀ть ( аньча̀хъ ) то́ра а́сшиньчень.

3) Св. сы́влише перьля̀ то́ра а́сше и́влеба тояндара̀ть бо́рнызь чи́рьлигзаня, эде́мзаня вара̀ сы́влишла бо́рнызя.

4) Св. сы́влижа, а́сше, и́влине беггѐхъ. кильжа́ть посяпма́ллы, ятъ сарындарма́ллы да, чинь тю́ря торра̀ ки́льшна беггѐхъ.

5) Проро́кзамъ, Апостолзамъ да эде́мъзаня то́ра и́рикне калаза̀ кута́рна, Свято́й кнеггѐзаня си́рна чохня̀, Св. Сы́влишба виряньза̀ кала́рись.

И. Еплѐ Бола́сси тухуры̀ тюбя́на символъ иняньнинъ.

Х. Перь Святой по́гыба Апо́столзамъ-да сириплятьны̀ черегювя̀.

И. Минь виряньдя́сси ся́ва сома̀гзамъ.

Х. Тю́ря, кре́жинъ, черггювя̀ пряхся̀хъ Свято́й погыры̀, а́ли сяндалыкры̀, Апостолза́мынъ да, минь боръ, Апо́столзамъ-ранъ тадты́ сыбпы́зыръ олшма́нзыръ да турагга̀не, сянда́лыкъ пюдя̀тьчень да пыма́ллыскерь, омба̀ вара̀ она̀ карда̀съ онъ сома́гня да итля̀съ ки́рле ишклана̀съ расколзамьданъ, минь боръ, ьирла̀съ ранъ перь Свято́й тю́ря виряньдяггя̀нъ черггю́ранъ.

И. Еплѐ Бола́сси вонны̀ тюбя́на символъ иняньни́нъ.

Х. Чонда̀нъ иняня̀тыпъ Перъ (аньча̀хъ ) теня̀ киря́ссыня, си́лыхъ-ранъ тазалана̀съ-жинъ.

И. Минь вирянъмя́лли боръ ся́гга тюбя́ра.

Х Конда̀ виряньдя́шьсинъ уснѐ казягга̀нъ Св. теня̀ кимя́лли, ха́рыбыръ при́жиння перь хутъ аньча̀хъ теня̀ кимя́шкынъ кала̀ть.

И. Ма теня̀ ки́рьтьны синъ уснѐ казягга̀нъ де́ссе.

Х. Омба̀ што ончохня̀ то́ра и́ра ба́дыже палырна̀ть визиньмя́зыръ.

И. Теня̀ кимя̀зыръ посьня̀ о́рихъ синъ уснѐ казягга̀нъ и́сьзамъ боры̀.

Х. Боръ торъ синъ уснѐ казягга̀нъ и́сьзамъ си́тче:

1) Теня киря̀ссы.

2) Святой мѵрба сюря̀ссы.

3) То́ра і̂уть і̂оння сыба̀ссы.

4) Си́лыхъ кизяра̀ссы.

5) Поба̀ і̂угя̀ссы.

6) Вѣнчать тува̀ссы.

7) Свято̀й сю́бя сюря̀ссы.

И. Міньля̀ бола́ть теня̀ киряссы̀.

Х. Иняня́ггя́ння ви́ссе ху́тчень перь тюльдя̀ шива̀ чикса̀ клари́ссе то́ра а́сше, и́вле Св. сы́влишъ да я́тъба.

И. Эдѐмъ ма теня киря̀ть.

Х. Си́лыхранъ, сизиньмя́зыръ, таза́лана̀съ-жинъ, и́ра бо́рнызя тояна̀съжинъ да.

И. Еплѐ бола̀ть Св. мѵрба сіорны̀.

Х. Теня̀ кирягганя Св. мѵрба сю́рна чохня̀ кала́сси: пича̀ть Св. сы́влишъ, ба́рымынъ.

И. Еплѐ бола̀ть то́ра і̂уть і̂оння сыбдссы̀.

Х. Иняняггя́не то́ра суку́рна си́на чохня̀, Христосъ і̂утьня сія̀ть (хи́рле) эреггѐ сійна чохня̀ сама̀й Христосъ і̂оння сыба̀ть.

И. Минь оссы̀ корать онда̀нъ сыбагга́не.

Х. Вулъ Христосъ ба перлежа̀ і̂умюрьгѝ бо́рнызя ь̂ижна̀ть.

И. Еплѐ бола̀ть си́лыхъ казяразы̀.

Х. Си́лыхъ ту́вны эде́мя (теня̀ ки́на хы́зсинъ) си́лыхзаня попъ о́мыньча тюрюсьляза̀ кларза́сынъ то́ра Іисусъ Христосъ, понъ сома̀гъ туру̀хъ казяра̀ть она̀ порьня́да).

И. Еплѐ бола̀ть поба̀ і̂уггяссы̀.

Х. Архіерей ху ала (пось синя̀) хо́ныба і̂уггяггя́ня хожа̀ть черггю́ра туватра̀нъ и́сьзаня тума́шкынъ.

И. Миньля̀ бола̀ть вѣньча̀ть тувассы̀.

Х Ирикля калаза̀ кильштя́рныба, ка́чезанинъ кана̀шня благословѝть тува́сси черггюра̀, Христосъ черггю́ба перля́жни бекъ.

И. Еплѐ бола̀ть сю́бя сю́бя сюряссы̀.

Х. Ха́лзыръ вырдагга̀ння сю́бя сюря́сси, кильки́ля́сси да торра̀ чирьтса̀ тура́дтыръ вырдагга́ння.

И. Еплѐ вола́сси во́нбирь тюбяна́ сѵмволъ иняньнѝнъ.

Х. Кюдя̀тыпъ ви́льна си́нзамъ ви́льныранъ турассы̀ня.

И. Минь виряньмя́лли боръ конда̀.

Х. Порь вильна си́нзамъ, то́ра хо́на хизе́пьра ви́льныранъ ту́рись, клеткизамбѐкъ, ху́жзамъ іулюмъ нихоньзя́да сюрьза̀ кайза̀ салана̀йлиссь.

И. Еплѐ вола́сси вони́кке тюбя́на сѵмволъ иняньнѝнъ.

Х. Киля̀съ сянда́лыкъ борнызя̀ да.

И. Минь виряньдя́сси конда.

Х. Порь ха́лыгба вильныранъ турза́сынъ, Христосъ да суть тувза́сынъ, і̂умюрьги бо́рнызь бо́ле, хушжиньча (торра̀) иняняггя́нзамъ си́лыхъ казяртарна̀, и́ри борынза̀ да ви́льнызамъ і̂уморьгѝ сува̀пъ ко́рись, а́мыхлизамъ вара̀ си́лыхзаня казяртарма́нызамъ, і̂умюрьгѝ хо́рлыгъ ко́рись.

2. То́рынъ килькиляньнѝ.

И. Еплѐ вакла̀сси то́ра килькиляньни́ня.

Х. Турза̀ чиньмя́лли си́ня си́тчи таргасла́на синя̀ ятъ сарылда́рна да синя̀.

И. Еплѐ вола́сси турза̀ чиньмя́ллиня.

Х. Адій пи́ринъ, пюльть синьчѝ борнагга̀нъ.

И. Ма І. Христосъ пиря̀ торра̀ Аді́й деза̀ чиньмя́шкынъ кала́ре.

Х. Абиръ то́ра о́мыньча киль киляза̀ тура̀съ жинъ, хураза̀ маръ аньча̀хъ, чора́замъ олбу́тъ о́мыньча ту́на бекъ, і̂ораду́бала вара̀ і̂умютьляньзя̀ да ача̀замъ а́сше о́мыньча бекъ.

И. Еплѐ вола́сси первей таргасла̀ныня то́ра килькиляньнѝнъ.

Х. Са́нынъ я́че са́рылдыръ.

И. Минь а́биръ она̀ калаза̀ торра̀нъ чиня́тпыръ.

Х. Торра̀ таргасла́дпыръ Свято́й хува̀ я́тне пи́ринъ шо́гышра шиклара̀хъ осра̀дыръ, чильгя̀ ви́зсиньза кларта́рдыръ, тада̀ и́ра и́сьзамба полшла́дыръ о́нынъ и́ра я́тне ха́лыгзамъ хожиньча сарылдарма́шкынъ.

И. Еплѐ вола̀сси тябрѝ таргасла̀ныня то́ра килькиляньнѝнъ.

Х. Са́нынъ пы́гызе ки́льдыръ.

И. Минь абиръ она̀ калаза̀, торра̀нъ чиня̀тыпыръ.

Х. То́ра выя̀, си́лыхъ пирьда̀ анбо́лдыръ; то́ра сы́влиже и́ри батьня̀, таза̀ бо́рнизь батьня̀ да пиря сюлъ кутарза̀ пы́дыръ.

И. Еплѐ вола́сси виссѝ таргасла́ныня то́ра килькиляньнѝнъ.

Х. Са́нынъ и́рикъ бо́лдыръ сирьтрѝ пюльть синьча̀ беггѐхъ.

И. Минь омба̀ торра̀нъ чиня́тпыръ.

Х Ся́ва таргасла́ныба а́биръ ха́мыръ и́ригга, то́ра и́рикне бара̀тныръ, килькилядтьмыръ да, вулъ і̂оза́дыръ минь ки́рле пиря̀, хува̀ и́ра шо́гышъ туру́хъ, итты́замъ да, сяггъ сянда́лыкра борнагга́нзамъ, савза̀ онъ сома́хна итля̀дыръ, пю́люхсьзамъ сюлъдя̀ онъ сома́гне итля̀набекъ.

И. Еплѐ вола̀сси дватты̀ таргасланыня то́ра килькиляньнѝнъ.

Х. Холленгѝ сю́ку́ра халь пиря̀ баръ.

И. Минь, она̀ деза̀, торра̀нъ чинятыпырь.

Х. таргасла́тыпыръ, тора ху и́ра чирманданъ ба́дыръ пиря̀ борынмашкынъ ки́рле ябала̀заня, ми́нъ боръ, сюку́ръ, тондѝръ, пюрьть, таргасла̀дпыръ кона̀ пая́нлыга аньчахъ, пря̀да колянмя́зыръ ира̀нъ жинъ, омба̀ што онашла̀къ чирма́не перьляжимасть пи́ринъ ша́нызь ба торра̀.

И. Епле вола̀сси пиликѝ таргасла́ныня шо́ра килькиляньнѝнъ.

Х. Казя̀ръ пи́ринъ ба́рымзаня, а́биръ пиря̀ бама́ллызаня казя́рна беггѐхъ.

И Минь она̀ калаза̀ а́биръ чиня́тпыръ торра̀нъ.

Х. Таргасла́дпыръ, то́ра казя́рдыръ пиря̀ си́лыхзаня, еплѐ а́биръ пиря̀ оза̀лъ тувагга̀нзаня казяра́дпыръ.

И. Минь бо́ле пиря̀ иттызаня а́биръ казярма̀нъ чохня̀.

Х. Ончохня̀ вара̀ пи́ринъ да торра̀нъ казярассы̀ня кюдя̀съ сіокъ, омба̀ вара̀ кирикъ миньля̀ да болѝнъ, пи́ринъ казяра̀съ бола̀ть пиря̀ обижа̀ть тувагга̀нзамя, итты̀замба да чибѐрь борна̀съ бола̀ть.

И. Еплѐ вола́сси олты̀ таргасланы̀ня то́ра килькиляньнѝнъ.

Х. Оза̀ла анкю́рть пиря.

И. Минь она̀ деза̀ килькиля́дпыръ.

Х. Килькиля́дпыръ, тора шойта́на и́рикъ анба́дыръ озала̀ пиря̀ астарма́шкынъ, силыга̀ да кюрьтьмя́шкынъ.

И. Еплѐ вола́сси ситчѝ таргасланы̀ня то́ра килькиляньнѝнъ.

Х. Оза́лъдалъ сюлъ пиря̀.

И. Минь омба̀ а́биръ таргасла́дпыръ торра̀нъ.

Х. Таргасла́дпыръ то́ра сю́лдыръ пиря̀ порь оза́лданъ хо́йгыранъ да.

И. Еплѐ вола́сси ятъ сарылдарны̀ня то́ра килькиляньнѝнъ.

Х. Омба̀ што са́нынъ пы́гызе, вы́е я́че да іумюрьня. Аминь.

И. Мииь кона̀ хожа́сси килькилянѝ батьня̀.

Х. Омба̀ что кпдькпляггя́не торранъ, порьнѐ болдарагга̀нъданъ, порьне́ да пыгагга́нъданъ, минь ки́рлине таргасла́дыръ маръ аньча̀хъ, но и́ри онъ я́тне, чинлаза̀хъ она̀ кильжяггя́ння, са́рдыръ.

И. Минь боръ Аминь дены̀.

Х. Свято́й сома́ге сириплядяггя̀нъ минь боръ чиня̀хъ, а́ли болдыра́хъ.

3. Во́нна картъ то́рынъ.

И. Минь тюсля первегѝ ка́рче то́ра зако́нынъ.

Х. Аби боръ Господь то́ра са́нынъ: о́рихъ то́ра манзыръ посьнѐ, сана̀ анбо́лдыръ.

И. Ся́гга сома́гба минь то́ра хожа̀ть пиря тума́шкынъ.

Х. Агга минь:

а) Усъба паллама́шкынъ она̀.

в) Чо́нба иняньмя́шкынъ, шанма́шкынъ, і̂орадма́шкынъ да она̀.

г) Чильгя́ба кюньдялямя́шкынъ, ятъ сарылдарма́шкынъ да о́нныне.

д) Порь тюзибѐхъ посянма́шкынъ она̀, порь вы́ибе, хураза, онъ сома́гне итлямя́шкынъ.

е) Перь тю́ря то́разыръ посьнѐ, итты̀ олда̀въ то́разаня пыгасъ маръ, посяба̀съда маръ бола̀ть вулзаня̀, хунѐ аньча̀хъ ки́льына сува́пне, итты́заня торра̀нъ болны̀заня кутара̀съ маръ бола́ть.

И. Еплѐ шогшла́тынъ а́зе картма́шкынъ пю́люхсьзаня, Святой эде́мзаняда.

Х. Вулзаня̀ карда̀съ торра̀ бекъ маръ ки́рле а то́ра чоры́заня бекъ аньча̀хъ, ху́жзамъ пи́ринъ килькиляны́не тора̀ о́мне лесьмя́шкынъ болдара́сси, пиря̀-да онъ и́ри

ба́дышня хутарма́шкынъ; омба̀ вара̀ то́ра полжу́не да, вулза̀мъ вы́ебе таргала̀съ ки́рле.

И. Еплѐ вола́сси тябрѝ то́ра ка́ртне.

Х. Погганя́ хунѐ валѝ анту́въ, итты̀ня да то́ра а́ларанъ тохня́ня ябала̀да, ни сюльдя̀ пюльть синьча̀, ни аялда̀ сирь синьча̀, ни (минь боръ) шивра̀, сирь а́иньча: анпося́бъ а́ндахизяпля вулзаня̀.

И. Минь тума̀ и́рикъ бамасть то́ра ся́гга ка́ртба.

Х. Ирикъ бамасть погга нязаня і̂укъса посяпмашкынъ.

И. Мѝнь боръ погганѝ.

Х. Сынла тувны̀ ки́рикъ минь тю́сля болинъ, ябала̀, а́ли шогшлаза̀ топны то́ра тю́сля, хужнѐ посяба́сси тю́ря тора вы́рынне.

И. Еплѐ карда̀съ бола̀ть хума̀ранъ ту́вна тора́заня.

Х. Тюбѐльди то́разаня, минь боръ, то́ра сы́не, і̂утьла чохня̀, Свято́й о́нынъ эде́мзанинъ да, карда̀съ бола̀ть, азындара̀съжинъ пиря, то́ра Свято́й о́нынъ эде́мзамъ да и́сьзаня, посяба̀съ да бола̀ть вулза̀мъ о́мыньча торра̀, Св. о́нынъ эде́мзаня да. Чинлаза̀хъ посябагга̀нъ вара̀ вулзаня чинь торра̀ азынма́зыръ у́сьба, тя́бря а́ипа ки́ря̀ть, погганя́заня пося́бассыня.

И. Еплѐ вола́сси виссѝ то́ра ка́ртня.

Х. Кулу́хъ (вы́рынзыръ ) са́нынъ Господь то́ра я́тне ана́зынъ.

И. Минь тума̀ и́рикъ бама̀сть то́ра ся́гга ка́ртба.

Х. То́ра хува̀ я́тне кулу́хъ азынма́шкынъ и́рикъ бамасть.

И. Хуся̀нъ аппи́нь азна̀съ бола̀ть то́ра я́тне.

Х. Азынма́лла она̀ килькиля́на чохня̀, то́ра бильмяллѝ виря́нтна чохня̀, прича̀хъ ба́на чохня̀, му́незамъ бама̀ хожса́сынъ, она̀да хураза̀, ишь ка́нлеба́ да.

И. Ага̀ль попляза̀ ла́рна чохня̀ то́ра я́тне азынма̀шкынъ килъжа̀ди?

Х. Сі̂олъ, Ся́гга хирсъ пыра̀ть виссѝ то́ра ка́ртня.

И. Минь тю́сля дватты̀ то́ра ка́рче?

Х. Шматъ ко́нне асту́въ Свято́й тума́шкынъ она̀: о́лта конъ исля̀, порь са́нынъ и́сьзаняда (ся́ва ко́нзамъ хожиньча̀) іоза̀, ситчѝ-шматъ конѐ са́нынъ Господь торра̀ бо́лдыръ.

И. Минь хожагаь то́ра ся́ва ка́ртба?

Х. Олта конъ арьня̀ра исьлямя́шкынъ, ки́льшна хунѐ исьзаыяда і̂озама̀шкынъ, ситчѝ кона̀ вара̀, торра̀ минь боръ килькилямя́шкынъ, виряньмя́шкынъ торра̀ бильмя̀, торра̀ ки́льжна и́сьзамъ валѝ.

И. Ма си́тчи кона̀ торра̀ азынма́шкынъ ки́рле?

Х. Омба̀ што то́ра сяггъ сянда̀лыгга о́лта конъ хожиньча̀ ту́вре, о́лта конда̀нъ вара̀ тя́бря ко́ннича и́сьзаня тувза̀ питя́рьче.

И. Аппи́нь си́тчи конда̀нъ ху́жня оя̀съ ки́рле?

Х. Ава̀лъ о́яра шматъ кона̀, Христосъ ви́льныранъ турзасынъ вара̀, кря́жинъ погхѝ оя̀ть вырзарнѝ кона̀.

И. Орихъ конза̀мъ да боры̀ деть, хужзаня торра̀ азынмашкынъ ки́рле?

Х. Боръ. Перве́й то́ра пра́сникзамъ. Тада̀-чинь Свято́й тора́мышъ пра́сникзамъ. Тада – Св. эдѐмъ пра́сникзамъ. Тада̀ вара̀ ти́бя ко́нзамъ, хужзамъ хо́жиньча і̂утьра̀нъ чарынма̀шкынъ ки́рле, черггю́ юла̀ туру́хъ.

И. Еплѐ вола́сси пиликѝ то́ра ка́ртня?

Х. Са́нынъ а́сше, а́мышня хизяпля̀, и́ра бола̀съ жинъ сана̀, са́нынъ конды̀ бо́рнызьра итлара́хъ борна̀съ-жинъ.

И. Минь тума̀ кала̀ть то́ра сяггъ сома́гба.?

Х. Асше, а́мышня картма̀шкынъ, вулзамъ сома̀гня итьлямя̀шкынъ да.

И. Вулзаня́ и аньча̀хъ карда̀съ ки́рле?

Х. Ся́гга сома̀гъ туру́хъ картма́лла итты̀ си́нзаняда, а́сше-а́мышъ вы́рыння пиря̀ болагганза̀ня, минь тю́сля бола́сси:

а) Патша, порь і̂умбювры ха́лыгынъ а́сше.

в) Попъ тавра̀шзамъ, пыгагга́нзамъ виряньдяггя́нзамъ да (пиря̀ ).

г) Пирьда̀нъ вадты̀замъ.

д) Осраза̀ сидиньдярягря́нзамъ пиря ку́мулъ кутарагга́нзамъ да.

е) Аслы́замъ, олбу́тзамъ да.

Разсматривано и одобрено Святѣйшимъ Правительствующимъ Сѵнодомъ и напечатано по Высочайшему повелѣнію. 1832

Шухăшăра пĕлтерĕр

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Логотипĕ

WordPress.com аккаунчĕпе усă курса комментари çыратăр. Çырăнса тухас /  Улăштарас )

Twitter picture

Twitter аккаунчĕпе усă курса комментари çыратăр. Çырăнса тухас /  Улăштарас )

Facebook фотойĕ

Facebook аккаунчĕпе усă курса комментари çыратăр. Çырăнса тухас /  Улăштарас )

Connecting to %s

Ку сайт спамсене сахаллатмашкăн Akismet-па усă курать . Комментари даннăйĕсен обработки çинчен тĕплĕнрех пĕлĕр.