Кюскя свято́й і̂ома̀ге.


Кюскя свято́й і̂ома̀ге.

КРАТКАЯ СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ

Ти́нь – сі̂ора́тны ача́замъ бекъ і̂ора́ддыръ сума́гла олда̀въ – зыръ да сютьнѐ, омбала̀ што онъ – да̀нъ юзься̀сиде́рясъ сирѐ сва́пъ – жинъ.

1. Сіо́дъ-Сянда́лыкъ сіоратны̀.

Перь То́ра Свято̀й Тройцара посябатра́нъ іуміорь- да̀нъ борна́ть, минь боръ, визѝ – хири́-зыръ, иликре́нбехъ борче, болъ, бо́леда:

Торра́нъ – поснѐ по́рьда сіора́тна визи-хирялля. То́ра порня-да (сянда́лыкрыня) ту́ври нимьда́нъ.

Торра́ сяндалыкры̀ ябала̀ нихужда́ ки́рле маръ, омба што Вулъ ху ижинча̀ или́къ бо́рче халь да то́лыхъ и́рада; порнѐ ту́вре вара́ ху и́ра и́рикъ-ранъ; порь оньданъ сі̂ора́тны ь̂ижиндыръ ирры́ня, вый-се́минъ кіорьтьмялли́ня кіобирьдя́дыръда она̀.

То́ра порьня́да ту́вре ху перь сомагъба, порьня тума̀ болдя́рныранъ.

То́ра первѐй ту́вре сюдъсянда́лыгга си́рь ба іоза́взыръ: о́лта ко́нъ – хожи́нча іозаре вулзаня̀.

Первѐй ко́нда̀ ту́вре сянда́лыкъ сюдты́ня.Тя́бри конда̀ сю́дъ-сянда́лыгга, ха́мыръ коратра́ння. Висьминя̀ о́ирче ши́ва тупра́-ранъ, тупрыняда хо́жре і̂устярмяшкынъ ь̂ивысьзаня ко́рынзамъба.

Дватминя́ ту́вре хвель, о́ихъ, сю́лдырзаня́да.

Пиликминя̀ полазаня ка́икъ замъ-ба.

Олтміня́ (тувре) вы́лихъ (ка́икзамба ), борнагга́нзаня сирьтря̀, кайра̀нъ вара̀ эде́мяда.

Эде́мъ клетки́ня то́ра ту́вре тупра̀ранъ, чо́ння о́ншня кю́рьтре хува сывлиі́шня вирьза̀.

Сичминя̀ То́ра ча́рыньче порь и́сьранъ, свято́й ту́вре ся́ва кона, минь боръ, ту́вре эдѐмь сява ко́нда Торра̀ азынза̀ бо́рындыръ, То́ра и́сьзаня ту́вдыръ-да.

2. Ира Бо́рнызь первѣй сіора́тнА эде́мзанинъ.

Перьвегѝ арьсѝнъ Ада́мъ ятлы̀че, хирьа́рымынъ вара̀ я́че Ева.

Евана то́ра ту́вре а́икъ пюрьчи́ранъ, хужнѐ кла́рче Ада́мъ-ранъ си́вырна чохня̀.

Эдемзамъ сі̂оратна То́ра сы́нла.

То́ра сы́не і̂утьра̀маръ, омба̀ што То́рынъ і̂уть сі̂окъ, а чо́нда, таза̀ у́съра, тю́ря и́рикъра да.

Адамъ Еваба и́ликъ борна́тъчись Ра́йра-хитря олма̀ кардыньча̀, хужня̀ пыгса̀ і̂усьтя́рна эде́мъ-маръ; Тора янтлаза̀ хоче вулзамъ вали́.

То́ра ра́йня, по́рь си́рьня, вы́лихъ чи́рлихзаняда баче си́нзаня.

Чинъ и́ра ь̂ивысь Ра́йра бо́рнызь ь̂ивызе я́тлыче. Си́нзанинъ ся́ва ь̂ивысь хуна́вне, сіягга́нзачинъ, і̂утьда ви́лимзыръче.

Ада́мъ Еваба тонди́рь ки́рле ма́ръ че, омба̀ што сянда́лыкъра (ончохня) ни́минь синъ і̂утьне саладагга̀нъ сі̂окче, синъ клеткѝда ви́лимъзырче таза́да, онда̀нъ вара̀ нимискѐрь видиньмя́лли ву́лзане ки́рле ма́ръче.

Эдѐмь и́зече аньча́хъ тюря бильза̀ іорада̀съ Торра̀; ся́ва и́нде и́ра бо́рнызе.

То́ра кала́ре она̀ (эде́ма) тада̀ Ра́йне пыгса̀ іустярьмя́шкынъ; калама́ре аньча̀хъ сима́шкынъ перь ь̂ивысь хуна́вне, ху́же я́тлыче оза̀лъ ирры́ба билятра̀нъ. Ся́вынъ хуна́вые сиза́сынъ вулъ вара̀ ви́лимъба вильмя́лля.

3. Си́лыхъ, ви́лимъ, ша́нысьда сюлынма́ллы (вилимъ ранъ).

Эде́мъранъ иликъ То́ра сіоратре пюлюхсьзаня. При пю́люхсизамъ ранъ ху полкѝба, итла̀ хыю́ларанъ, итямя́ре То́ра сома́гне, онда̀нъ вара̀ сі̂ога́тре сюдты́ ня, ху и́ра бо́рнызьняда, бо́льчида оза̀лъ пю́люхсъ. Она̀ ха́ле шойта̀нъ де́ссе.

Шойта̀нъ корыма̀ре эде́минъ и́ра бо́рнызя. Питяря́съ жинъ вулзане чея бо́льче. Сюлѐнь ишня кирьза̀ аста̀рче Евана туданма́шкынъ хуна́вня, калама́нъ сима ь̂ивысьранъ. Ева вара аста̀рче Ада́ма.

Апла́лла вара̀ первегѝ си́нзамъ туданза̀ пыгса́сынъ хуна́вня, оза̀лъ ирры́ба билятра̀нъ ь̂ивысьранъ, итлямярись То́ра со́магне, картма́рись она̀, То́ра зако́нне-да, перь сомагъба калыбъ: силыга̀ ки́чись.

Си́лыхъ хы́зсинъ вулза̀мъ вуда́ньчись хура́рисьда: ся́вынъ хызсинь вара̀ вулзаня́ ситрись і̂ужюньдяряггя̀нъ и́сьзамъ, чирь ви́лимъ да. То́ра ылга́ньче сюле́ньранъ, хуза̀ кла́рче Ада́ма Евао́а Ра́йранъ; порь сирьда̀нъ тортса̀ и́льче илихѝ о́нынъ то́лыхня и́рлыхняда.

Порь си́нзамъ ху ру́вя си́лыхла Ада́нъ-ранъ клара́ссе, омба̀ по́рьда (хале) сякъ бо́рнызя киря́ссе си́лыхла.

Ахра̀хъ То́ра, ху и́ра и́рикъ-ранъ первегѝ си́лыхъ хызсиня́хъ, си́нзане ба́че шанысь сюлынма́лла олда̀ва кюрьдяггя́нъ шойта̀нъ данъ, си́лыхъранъ, порь оза̀лъданъ да, си́лыхъ хы́зсинъ пырагга́нъ данъ То́ра кала́ре што хирь-а́рымъ-ранъ сі̂ора́тна бо́ле сирлагагга́нъ, хуже питя́ре сюлѐня шойта̀на.

4. Эде́мъ руве сянда́лыкъ шива̀ каятчѐнь.

А́сла и́вле Ада́мынь Ка́инъ я́тлы, кизи́не вара̀ Авель. Ка́инъ сога̀ туза̀ борна̀тчс; Авель со́рыхъ кюдю́ пыгса̀. Пря вулза̀мъ Торра̀ ба́рымъ кюрьза́тьчись: Ка́инъ сирь хуна́въранъ, Авель вара̀ первѐй сі̂ора́тнызаня вы́лихъранъ. То́ра синъ ишня̀ биляггя́нъ, А́веля па́лла хорза̀ сисьтя́рче, ху она̀ і̂ора́тныня, Ка́ина вара̀ сисьтярьмя́ре.

Ка́инъ хорланза̀ корыма́зыръ да виля́рче ху ши́льнене Авельня.

То́ра ылга́нче виляряггя́ння. Ка́инъ вара̀ онъ-хы́зсинъ, по́рь сянда́лыкра тобыма́ре хунѐ-вали ни ка́ньля сирь, ни ко́ня вы́рынъ.

Авель вы́рыння То́ра ба́че Ада́ма тя́бря и́влиня Сиѳъ ятлы́ня. Сиѳъ-ранъ са́рыльче и́ра ха́лыгъ; Ка́инъ данъ вара̀ оза̀лъ.

Сиѳъ ру́вьранъ ятъ са́рче Ено́хъ, ху ира бо́рнызьба: она̀ То́ра онче́нь са́вре, што ви́лимъзыръ хо́рлыхзыръ да, и́льче ху батня́ пю́льть синя̀.

Нома̀й і̂умюрь ирьтса́нъ и́ра ру́вь ха́лыгсамъ авланза̀ кача̀ да тогса̀ хо́тжинчись оза̀лъ ру́вьба.

Онда̀нъ вара̀ порь си́нзамъ озалла́ньчись. Ной ятлы̀ аньча̀хъ (ончохня̀) і̂о́льче и́ра синъ; То́ра і̂орадагга̀нъ.

5. Сянда́лыкъ шива̀ кайны.

Тю́ря сутъ тувагга̀нъ. То́ра шива̀ ярза̀ ылга́ньче питярьмя́шкынъ озалла́на си́нзаня; и́ра вара̀ Но́я сойляза̀ кла́рче ви́лимъранъ синъ ру́ве сарылдарма́шкынъ, порь эдѐмь ру́ве шива̀ кайза̀ пюдьса̀сынъ.

Омба То́ра Ноя кала́ре асла ки́ме тума́шкынъ, -мунта̀й, дватка̀лъ ву́румъда.

Ся́ва кимя́ ки́че Ной ху кильдѝ ь̂ижибе, и́льчеда ху́бе перля̀ икша̀ръ кильдѝ вы́лих замъранъ, вурманды̀ ка́икъ замъранъ, визяггя́нъ каи́к замъранъ да, хужнѐ тада̀ сичша̀ръ ши́ва типьса́сынъ ь̂ишландара́съжинъ.

Хи́рихъ та́влыкъ тадты́ сыппы́зыръ сю́вре сі̂омыръ: ти́нисзамъ і̂огагга̀нъ ши́вазамъда и́ртрись ху чикки́заня, ши́ва по́рь сиря̀ пыдарза̀ ви́дре: порь си́нзамъ вы́лихъ чи́рлихза́мъба шива̀ ка́йресь, поснѐ но́имба кины́-замъ.

Ши́ва типьса́сынъ Ной Торра̀ рахма̀тъ ту́вре хуне́ сирла́хнажинъ. То́ра силлѝ канза́сынъ, кала́ре она̀ што і̂улюмъ онашка̀лъ ши́ва сюля̀ хоба́рме.

6. Эде́мъ ру́ве, ши́ва типьса́сынъ, ха́лыхъ да сі̂оратны̀.

Но́инъ ви́сся и́вылъ бо́рче: Симъ, Хамъ, Іафе́тъда я́тлызамъ. Вулзамъра̀нъ, ши́ва шиньса́сынъ, халь борнагга̀нъ, сянда́лыкъра си́нзамъ са́рыльчись. Хамъ картма́ре ху а́сшеня, о́нжинъ вара̀ она̀ а́сше ылга́ньче. Ха́мъранъ ши́ва типьса́сынъ, оза̀лъ, си́нзамъ каялла̀хъ то́гресь.

Борынза̀нъ оза̀лъ си́нзамъ, озалъ и́сьзамъда номайла́нь чись. Онче́нь озалла́ньчись, што торра̀ кардассы́ня-да бра́грись; брагса̀нъ тува̀съ кардассы́ня, она̀ позибѐхъ манма̀ бо́льчись.

Манза́сынъ торра̀ (шо́гышъ ижиньча̀, то́разыръ поснѐ еде́минь борынма̀ кильшмя̀сь-бо́рданъ) тапра́трись то́ра вы́рыння посяпма́шкынъ хве́ля, о́ига итты ябала́заня да, кона̀-и́нде де́ссе погганя́ заня посяпны̀. Тю́ря торра̀ биляггя́нзамъ і̂ольчись аньча̀хъ Симъ ру́вьранъ.

Перь синда̀нъ сіора̀тны синзамъ, перь чильгя́ба калазя́тчись, ру́веда пряхся́хче. Кабырда̀нъ ха́лыгзамъ тапра́трись тума́шкынъ перь мунта̀й сі̂ортъ, пю́льтъ батня̀ сидяггя̀нъ, ху яда̀ сарылдара́съжинъ, Тора кона̀ корыма́зыръ, путра́тре вулза̀мъ чильгяза́ня, ончѐнь, што вулза̀мъ при перьня̀ чохлыма́зыръ бра́хрись изя̀, са́рыльчисьда порь сирь туру́хъ. Сявында̀нъ вара̀ бо́льчись порь тю́сля ха́лыгзамъ, ха́рыбыръ ху чильгя́ба калазягга̀нзамъ.

7. Авраа̀мъ, иттѝ рувь кларагга́нзамъ Евре́й ха́лыгынъ.

Си́нзамъ хо́жиньча то́ра я́тъ тю́ря торра̀ килькилли́да і̂ола̀съ жинъ, то́ра солляза̀ кла́рче Авраа́ма Синъ ру́въранъ.

То́ра Авраа́ма кала́ре ху ки́льня; ру́вя асла́ше си́рьняда хуварза̀ кайма́шкынъ бильмѝ сирь синя̀ хужнѐ то́ра а́зыньче она̀ бама́шкынъ тю́пля борны́зя. Авраамъ то́ра сома́гне итляза̀ халдей сирь-данъ Ханаанъ сиря̀ ко́сьре.

Авраамъ иняннѝ сирипляня́съжинъ то́ра ко́рынче она̀ тюликра̀ идты і̂умюльггя́рада.

То́ра пря корынза̀ Авраа́ма а́зынзе онда̀нъ ь̂ишла ха́лыгзамъ клармашкынъ, о́нынъ да аньча̀хъ то́ра болмашкынъ. Ся́ва а́зынны – туру́хъ то́ра Авраа́мъ ба ту́врись кана́шъ. Кана́шъ паллы̀жинъ на́мысъ і̂уть видна̀ ка́сре Авраа́мъ. Ончохня то́ра а́зынче она̀ бама́шкынъ и́выла Исаа́ка.

Тя́бри хуть Авраа́мъ ко́рче висся і̂отъ си́нзаня, чиньза̀да кю́ртре вулзаня̀ ху батня̀ сюку́ръ сиза̀ канма́ш- кынъ. Кайра̀нъ бо́льче, шшо ся́ва синзамъ бо́льчись: то́ра, и́кке пю́люхсьда. Тора̀ тада̀ кала́ре, што сі̂олда́лыкъ иртьса́сынъ вулъ сі̂ораде и́выла. Чинлаза̀хъда бо́льче, Авраа́ма ончохня̀ сюрь сі̂олъ боли́нъ-да.

Иняннѝ, то́ра сома̀гъ итля́ныняда Авраа́мыння, то́ра онъ ру́вьры ха́лыгсама кутара̀съ жинъ, пря хо́жре Авраа́ма ху и́выла пузса̀, торра̀ рахма́тъ тума́шкынъ. Авраамъ хадерля́ре вы́рынъ, кобала́ре во́да, водза̀мъ турнѐ вырда́рче Исаа́ка. Сюзю́да ильза́тче пуза́съ жинъ она̀: пю́люхсъ тора сома̀гъ туру́хъ, ча́рче онъ аллы́не.

Сякъ сома́га итля́нажинъ (то́ра) са́вре маръ аньча̀хъ она̀, кала́реда, што порь ха́лыгсамъ, онъ рувъранъ тохны́замъ са́вна болись: конда̀нъ па́лла бо́льче, што Авраа̀мъ рувьранъ то́ге Сюлагга̀нъ (си́лыхзамъранъ) порь сюдъ сянда́лыга.

Исаа̀къ сі̂оратре Іа́кова, ху́жинъ хо́жны я́че Израиль, Іаковъ вара̀ сі̂оратре воникке и́вылъ. Воникишня̀да вулзаня рувъ кларагганзамъ де́ссе, омба што порь Еврѐй халыгзамъ ху рувьзаня вулза̀мъранъ клара́сси.

То́ра азынны̀ Авраа́ма савассы̀, казя́тьче о́нынъ ру́вьры халыгзамъ батня́ чонъ таза̀.

Се́ринь, кона̀ кора́дтыръ Іаковъ, Исавъда синьча̀. Вулза̀мъ перь тува̀ньче сі̂ора́тнада иггря́шъ, и́кишъ вара̀ перь тю́сля маръ.

Исавъ (ятлы́) хая̀ръче и́зеда о́нынъ аньча̀хъ ка́икъ хызсинь сюрямя́шкынъ.

Іаковъ вара̀ ко́ня и́рада синьче.

Исавъ аслы́, она̀ а́сшинъ первѐй чо́нба савма́ллаче, читмѝ бо́лнаранъ со́тре ху ши́ллыма а́сше чонъ савны̀ня я́смыхъ шо́бытъжинъ.

Онда̀нъ кайра̀нъ Исаа̀къ хиня́ньче чо́нба савма́шкынъ иса́вне, аслы̀ де́ныранъ; соккырда̀нъ вара̀ паллама́зыръ чо́нба са́вре Іакова Исавъ вы́рыння, чонъ савны́да вара̀ бо́льче таза̀ синня.

8. Еврейзамъ Египетъ Сиртря̀.

Пря̀ Іаковъ и́вылзамъранъ Іосифъ я́тлыче. Іаковъ пориньчѐнь итла̀ і̂орада́тьче она̀, таза̀ чо́нжинъ тю́ряжинъда. іосифъ (тя мизя̀хутъ) ко́рче тю́ликзамъ. Ся́ва тю́ликзамъ туру́хъ тога́тьче, што о́нынъ пи́чижзамъ мала́шня посся́бись она̀. Ті̂оликзамъ ь̂ирьба пи́чижзамъ корыма́зыръ она̀ ву́ртынъ со́трись Египетъ сиря̀.

Ся́ва, шойта́нзаня посябатра̀нъ сиршря̀, Іосифъ тю́ря торра̀ иосябса̀ боры́нче; омба̀ да то́ра онъ ятнѐ асла́дре. іосифъ Фараона Еги́петры і̂умбювя̀ озьса̀ кута̀рте тю́ликзаня, си́тче сі̂олгѝ вы́слыхня кутарагга́нзаня. Фараонъ хо́жре она̀ ты́ря хадерлямя́шкынъ, вы́зя сі̂олзамъ вали́, ту́вре да она̀ чинъ первѐй ху хы́зсинъ Еги́петъра.

Вы́сьлыхъ ситьса́сынъ пи́чижзамъ Іоси́фынъ ки́льчись Еги́пета то́ла со́тна ильмя́шкынъ. Іо́сифъ палла́ре ву́лзаня, хунѐда паллатта́рче, оза̀лъ шувнынѐда хунѐ, казя́рче вулзаня́: а́сшеба перля̀ вулзаня̀ козя́рче Египетъ сиря̀. Еврей ха́лыгзамъ, іосифъ Іаковъба вильза́сынъ, онда́хъ, борынза̀ пи́де ь̂ишланчись.

Орихъ ларагга̀нъ і̂умбю̀ Египетъра шикла́ньче Еврей ха́лыгранъ, і̂отъ синъ де́ныранъ. І̂ужиндярьмя̀ ту́че вулзаня̀, кайра̀нъ вара̀ хо́жре вилярьмя́шкынъ арсѝнъ ача́заня. Ха́лыгъ пюдя́съранъ сирлагасъжинъда вулзаня̀ То́ра я́че Моѵсея.

Моѵсея сі̂оратса́сынъ, а́мыже она̀ пы́дара̀съ де́ре, Еги́петъ синзамъ виляря́съранъ: вы́рынъ вара топма́нъранъ, кларчѐ она̀ ши́ва хирчѐ сырла́на коже́льбада я́че ши́ва туру́хъ.

І̂умбю̀ хи́ре, она̀ тюль болза̀, кларче шивра̀нъ, осраза̀да сидиньдя́рьче она̀ ху и́влине бекъ.

Моѵсей итла̀ і̂оратре То́ра ха́лыгба хо́рлыхъ корассы́не, і̂умбювры̀ халыга пыгатчѐнь; омба̀ вара̀ Фараонъ ки́линчень та́рче.

Кайра̀нъ вара̀ То́ра сома́гъ туру́хъ, вулъ, ху ши́льнебе Аа́ронъба Фараонъ омнѐ турза̀, То́ра ятъба кала́ре, Еврей ха́лыгзаня яма́шкынъ Египетъ ранъ.

Фараонъ чаргга́тныранъ, То́ра ту́вре тюлиньмя́лля и́сьзаня, хо́рлыгъ кута́ртре Египетры̀ халыгзаня̀, і̂олашки хо́рлыгъ бо́льче: То́ра пю́люхсе порь сирьдя̀ вилярза̀ бра́хре перь ка́сьра порь первѐй сі̂оратны ача́заня Египетры̀ ха́лыгынъ. Ся́ва-иньда̀ ка́сьра То́ра кла́рче Египетъ-ранъ Еврей ха́лыга, калаза̀ первѐй вулзаня̀ тогатчѐнь пра́сникъ, пасха ятлы̀, тумашкынъ, і̂улюмда хузаня сирла́хныжинъ, ся́ва пра́сника тума́шкынъ калаза̀ хува́рче.

Египетры ха́лыгзамъ, хы́зсинъ ху́вресь Еврей ха́лыга. Тора тюлюньмя́лля сирла́хре Еврей халы́га, Египетры ха́лыгзаня вилярза̀. То́ра силь ту́вулба хи́рле ти́нисъ ши́вазаня и́кке еннѐ о́ирче. Еврей ха́лыгзамъ ти́нисъ тюпьня̀ кирьза̀ тя́бря то́хрись. Египетры ха́лыгзамъ, хызсинь ху́вня чохня̀ тинисъ тюпьня кирза́сынъ, шива̀ кайза̀ по́рьда вильза̀ пю́тьрисъ.

Пасха ятлы̀ пра́сникра, пузса̀ таза̀ подя́ка (ху́жинъ пря́да а́ипъ сі̂окъ) сія́тчись юзитмя̀нъ сюку̀рьба, ю́зяко́рыкзажь хотштарза̀.

Ся́гга Торра̀ савны кодара̀нъ кутара́тче или́къ азакны́ сирлагагга́ння, ху́же си́нзаня си́лыхзамъранъ сирлага̀сьжинъ, хува̀ Торра̀ са́вре.

9. Сако́нъ Свято́й кнеггезамъ да.

Моѵсѐйранъ иликъ си́нзамъ биля́тъчись аньча̀хъ ижиньчѝ сако́на Свято́й калаза̀ хува́рна сома́гзаняда.

Минь То́ра кутарда̀ть эде́мя усъ, на́мысъ да туру̀хъ, ся́выня де́ссе ижиньчѝ сако́нъ. Торра̀ бильмяллѝ, онъ и́рикъ туру̀хъ борынмаллы́да, эде́мзаня первѐй козя̀ ко́зинъ торра̀нъ каланы̀, кайра̀нъ а́сшезамъранъ, ача̀ пуча́заня калаза̀ хуварны̀не (мана̀сьранъ) Свято̀й калана̀ хуварны̀ сома́гзаня мана́съ-ранъ, То́ра илихѝ эде́мзаня нома̀й осра́ре, — шива̀ кая́тчень эдемзамъ тухуръша̀ръ сю́рьда̀нъ итла̀ боры́ньчись, ши́ва типьса́сынъ, висьша̀рь сирьдянъ итла̀. Омба̀ вара̀ перь тя мизя̀ сюрь сіолъ калаза сюря́тьче То́ра, эде́мзамъда и́сьзаня.

Моѵсей сіора́тна чохня̀, эдѐмь бо́рнызе чело́й кюскя̀льче; омба вара̀ кильшмя́ре чинъ тю́риня́ осра́съжинъ, калаза̀ хуварма́лла илихи́ня. Си́ндамъда хо́жиньча ончохня̀ озаллы̀ са́рыльче; онда́нъ вара̀ усъ на́мысъба пу́зылче.

Си́нзамъ хо́жиньча чинь тю́риня осра̀съжинъ, она̀ сарылдара̀съ жинъ да, То́ра ба́че эде́мзаня сако́нъ сирза̀ хоны̀ Святой кнегге́замъда.

Сирза̀ хоны̀ сако̀нъ эде́мзаня вирянъдя̀тъ еплѐ Торра̀ картма́шкынъ, онъ и́рикъ туру́хъ борынма́шканъ да. Она̀ то́ра хува̀хъ эдѐмзаня ба́че свято̀й кнегге́даня сирчись то́ра сывлишъ туру̀хъ.

Алла конда̀нъ Еврей ха́лыгъ Египетъранъ тапранза̀ шогса̀сынъ, то́ра ко́рынче вулзаня̀ Синай (ятлы́ ) тува́нкки синьча̀ сі̂олымра, тютю́мъ жиньчи, а́сла шхлычь са́съжиньчада, ба́чеда вулзаня̀ сако̀нъ во́нна ка́ртъра турагга́ня.

 1. Абе то́ра са̀нынъ, манда̀нъ поснѐ о́рихъ То́ра сана̀ анбо́лдыръ.
 2. Анту́въ сана̀ погганя̀ (посяпма́шкынъ), о́рихъ да онъ тю́сля, ни сіольдя̀, сюдъ сянда́лыкъ синьчѝ, ни аялда̀- сирь синьчѝ, ни шивра̀, сирь а́иньча, анпося̀пъ анда хизяпля̀ вулзаня̀.
 3. Кулу́хъ выры́нзыръ то́ра я́тне ана́зынъ.
 4. Шма́тъ коня̀ асту́въ, оя̀съжинъ она̀: о́лта конъ исля̀ порь са́нынъ и́сьзаня ся́ва ко́нзамъ хо́жиньча тюрь ла́ть, ситчѝ конъ вара̀-шма́тъ коня̀-са́ньшъ торра бо́лдыръ.
 5. Са́нынъ а́сше а́мышне картъ, и́ра бола́съжинъ сана̀, си́мынъ борны́зя вурумлада̀съжинъ.
 6. Авиля̀рь.
 7. Яза̀ръ ансюря̀.
 8. Анвурла̀.
 9. Анхюдюхдя̀ о́рихъ синъ синьчѐнъ.
 10. Анкиля̀ чо́нба і̂отъ арымня, і̂отъ киль сі̂ортня, ни оя̀, ни чора́ня, ни чора̀ мари́ня, ни ву́ггурня, ни лажи́ня, ни о́рихъ вы́лихъ чи́рлихня, ни идты̀ ябала́на санъ поски́линня.

Сява (сако́нъ) ка́ртзамъ і̂уггя́рначе и́кке чолъ хума́замъ синьча̀, хо́начеда я́щикшня, ха́кла ь̂ивысьранъ ту́вныня, ыжиньчѐнъ ы́лдымба тыдтарныня. Ящикъ вара̀ ся́ва тура̀ тура́тьче хо́жара сиктярьмя́лля чергю́ра. Ся́ва чергю́ра бо́рче вы́рынъ демья́нъ муггурландара́съжинъ, сі̂орда̀ вы́рыне, сте́льда сюку́рзамъ (то́ра омнѐ) картмашкынъ.

Черггю коньчѐ борче вы́­̂рынъ, шта сі̂ондара̀ть чись торра̀ савза̀ баны̀ ябалаза́ня.

Киль тува̀съжинъ чергюра̀ сойляза̀ кла́рначе протапо́пъ, по́пзамъ леви́тзамъ, Іаковъ и́вле левія (ятлы́) ру́вь-ранъ.

То́ра кала́ре картма́шкынъ ба́на саконня̀, ончохнѐхда азна́тьче Еврей халы́га бамашкынъ Ханаанъ сиря̀, и́лихъ Авраа́ма а́занныня. Тора тада̀ синя́тре вулзаня̀ азанны́ня, што ки́ле сюлагга̀нъ, сюдъ-сянда́лыгга, а́сла пророкъ я́чеба, хужнѐ Моѵсей ху кутарза̀ пыра́тьче.

Моѵсей то́ра сако́ння, о́нынъ азынны̀заняда і̂уггярьза̀ хо́че чинъ перьвихъ свято́й кнегге́замра.

10. Сюря́ны сирьда̀, кины̀да азынны̀ сиря.

Еврей ха́лыгзамъ пыра́тьчись Еги́петъранъ Ханаанъ сиря̀ Аравійскій хирь о́рла Вулза̀мъ инянни́ сирипляня́сьжинъ, то́ра сява хирьдя сюря́ны чохня̀, нома̀й вулзаня̀ ту́вре тюлиньмя́лля и́сьзаня.

То́ра пю́люхсе кондурла̀ сі̂ольне кутарза̀ пы́че вулзаня̀ пю́льтьжиньче; — кась сі̂олымры̀ і̂оба́жиньче.

Сюку̀ръ ситьмя̀нь чохня̀, то́ра туранда́рче вулзаня̀ ма́ннаба (шо́ра кюрьбя̀ тю́сля), ху́же ирьзерѐнь сюва́тчи сюльде́нь.

Пря̀ вулзамъ и́ра ши́ва топма́нзырь, изя́тчись ю́зя ши́ва, то́ра кала́ре Моѵсе́я хома́шкынъ онъшня̀ тяминь тю́сля ь̂ывысь, хужинчѐнь вулъ тутла́ньче.

Тября̀ вулза̀мъ ши́вазыръ аптра́на чохня̀, Моѵсей то́ра сома̀гъ туру́хъ, ху тоя́ба сяпре чолъ тува́нккиня, хужинчѐнь і̂охма̀ тапра́трись ши́вазамъ, хуже сидя́ть че о́лта сюрь пинь Еврей ха́лыгзаня.

Кона̀ порьня̀ ко́рна болѝнъда Еврей ха́лыгзамъ тю́ря тума́рись то́ра о́мынче. Моѵсей то́ра сома̀гъ туру́хъ, хи́рихъ КОНЪ синай тува́нкки синьчѝ тухта́на чохня̀, вулза̀мъ туза̀ хо́чись ы́лдымъ ранъ тыня̀ то́ра вы́рыння, она̀да пося̀прись.

Тямизя̀ хутъ і̂упкяля́рись Моѵсея торра̀да. Ханаанъ сиръ батъня́ сивыхланза́сынъ бильза́сынъда, што онды́ ха́лыгзамъ вы́йла: Еврей халыгзамъ шаныма́рись торра̀, сявыдса̀ пырача́ння хузаня̀ сявында̀ сидя́тьчень, хураза̀да тавырна̀съ де́рись каялла̀хъ Египе́та.

То́ра ся́вынжинъ вулзаня̀ сюрядтя́рьче хирьда̀ хи́рихъ сі̂олъ.

Хи́рихъ сіолъ пютъриба Моѵсей ви́льче азанны сирь чиккѝ батьня̀ ситьса́сынъ. Іисусъ Навинъ кюртреЕврейзяня ся̀ва си́ръшня, синьза̀, онда̀ порнагганъ ха́лыгзаня, вале́сре сиря̀ вони́кке ру́вя Еврей ха́лыгынъ.

Тора полжу̀ ту́вре вулзаня̀, тада̀ тувза̀ тюлюньмя́лли исьзаня. Іордань ши́ва і̂огасъранъ ча́рыньче, Еврей ха́лыгзамъ онъ о́рла казясъшинъ. Іерихонъ хола́ нынъ чолъ карды̀замъ хувазамахъ сала́ньчись, вулза̀мъ тавра сако́нъба я́щикня иза̀ сіоря́на чохня, попсамда а́сла шхлычь кала́на чохня̀.

11. Тюря́замъ

Евре́йзана а́зыння сиря хирьза̀ лара̀съ чохня̀, то́р кали́ре первѐѝ куза̀ кларма̀щканъ илѝкъ онда̀ борнагга́н заня. Еврейзамъ сявыня̀ итлямя́нъранъ кайра̀нъ нома̀й хо́рлыгъ ко́рчись.

Илѝкъ онда̀ борнагга̀нъ си́нзамъ, торра̀ бильмѝ ха́лыгъче. Вулзамъ Евре́йзане аста́рчисъ торра̀нь, то́ра вара̀ Евре́йзамъранъ тордса̀ и́льче ху и́рлыхня полжунеда. Торра̀ бильмѝ си́нзамъ ву̀лзаня̀ тямизя̀ хуть си́нь чись исьзамба̀да і̂ужюньдя́рьчись.

Еврейзамъ кона̀ хы́зсинь тада̀ торра̀ картса̀ борынма̀ пыгга́сынъ, по́ра тадахъ брахма́ре вулзаня́, бара́тьчида вулзаня́ па́ттыръ си́нзаня, шорра шанагга́нзаня.

Ху́жзамъ вулзамъ хо́шиньчи а́сла болза̀ саня́тьчись торра̀ бильмѝ ха́лыгзаня, ху́вынъ ха́лыгада канле тува́тчись. Ся́ва (па́ттырь) синзаня и тюря́замъ Израи́линъ де́ссе.

Акъ Гедеонъ (ятлы̀ синъ) пюлюхся̀ корза́сынъ сирла́хре Еврейзане Мадіа̀мъ ха́лыгранъ. Ви́сся сюрь си́нзамба ха́дерзыръ, сюрьля̀ ся́вырче ь̂иря тавра̀ Мадіа̀мъ станнѐ, саза́рдыкъ шхлычь сассы́бхый сюлты́беда ту́вре, што вулза̀мъ сехрѐ хобса̀, при порьнѐ вилярьмя турза̀ тарза̀ саиа́ньчись. Гедеонъ хы́зсинъ хувза̀ вилярьза̀ питя́рьче вулза́мъ ся́разаня аслы́заняда.

Чинь кайра̀нъ і̂укны тюря̀ Самуилъ (ятлы́) Проро́къче. Вулъ си́ньче Филистимъ ха́лыгга, тюрьля́треда бра́гысь ту́вныне тю́ря килькилямя́ллиня торра̀, Еврей ха́лыгга да пы́гре песъ пирня̀ ильмя́зыръ.

12. Патша́замъ.

Икке и́вылъ Самуилынъ окся̀ енця̀ чіобса̀ тю́ря сутъ тума́рись. Омба̀ вара̀ Еврейзамъ патша́на тума̀ хиня́ньчись.

То́ра Самуи́лъданъ калаза̀ я́че, вулзаня̀ патша тума́шкынъ Сауль я́тлыне, Веніаминъ ру́въ-ранъ. Самуилъ Свято́й мѵрьба сюрьза̀ ту́вре она̀ патша̀. Саулъ вара̀ то́ра и́рикъ туру̀хъ борныма́ре.

Онъ вы́рыння то́ра сойляза̀ кла́рче Давида, чинъ кизи́ння си́тчи и́вылъданъ Іессе́инъ, Іуда ру́вьранъ. Давидъ ху яда̀ асла́тре ву́рьзера кандра̀ чо́льбе вилярьза̀ Голіава, Филистимъ ха́лыгынъ си́нне, поринчѐнь мунта́нне па́ттырнеда. Саулъ корыма́ре она̀ ся́ва я́тъжинъ. Давидъ нома̀й чи́тре онъ корыма́нне, то́ра она̀ патша̀ ту́внажинъ.

Конѝ ирры̀да Давѝдынъ то́ра савызьса̀ она̀ ь̂ижинда́рче. Саулъ вильза́сынъ Давидь Еврей ха́лыгзамъ патша̀ болза̀ ла́рче нома̀й ха́лыгзаня си́ньче; ху і̂умбювя́ асла́тре: пориньче́нь итла̀, Авраамъ бекъ, торра̀нъ азынны̀не тада́ и́льтре, што онъ рувъ-ранъ то́ге сюлагга̀нъ сюръсянда́лыгга, хуже іумюря̀хъ патша̀ бо́ле.

Давидъ хы́зсинъ ла́рче Соломонъ о́нынъ и́вле, Ся́ва ху яда̀ асла́тре у́сьба, хужнѐ торра̀нъ килькиляза̀ тоя́ньче. Илихѝ сиктярмя́лля черггю́ вы́рыння, вулъ ту́вре то́ра я́тжинъ а́сла черггю́ чинь а́сла хола Іерусалимъ-ра. Онъ пы́гызя ка́нлече.

Ся́ва-тора̀нъ усъ тоянза̀ Соломонъ ухмага̀ я́рьче. Мулъ тукма̀ тапра́тре і̂отъ ру́ве хирьа́рымзамъ хы́зсиньда ка́йре, хужезамъ она̀ тю́ря торра̀нъ погганя́ то́разамъ батьня̀ аста́рчись. Сявы́нжинъ то́ра бра́хре она̀, о́нынъ тюньчя́няда трексырляндя́рьче.

Вулъ вильза́сынъ пы́гызе о́нынъ валяма̀ ка̀йре. Икке ру̀ве Іу́дынъ Веніами́нынъ да тю́ря ту̀чись онъ и́вылъ Ровоама: итты во́лна рувьры халыгзамъ оирлза̀ хува̀замъ валѝ патша̀ туврись Іеровоамь я́тлыне.

Онда̀нъ вара̀ бо́льчисьда и́кке пы́гызе: Іудѐянъ Израѝлиньда.

Іеровоамъ шиклана́тьче, о́нынъ ха́лыгзамъ каялла̀хъ Іудей Ха́лыгзамъ ба перьлежня̀ аншо́хшла́дчеръ, тудужа̀хъ сюряза̀ Іерусали́ма, чинь тю́ря торра̀ посяпма̀шкынъ: омба̀ тапра́тре вулзаня̀ пурдарза̀ яма̀шкынъ погганя̀ то́разамъ батьня̀.

Ся́ва озалы са́ры́льчѐ, онда̀нъ вара̀ и́ри юллы́да пу́зыльче; юллы́ пузылза́сынъ Израиль пы́гызе сала́ньче. Озаллы̀ я́рьче Іудей пыгызя̀да, ву́лда сява́хъ сала̀ньче, аньча̀хъ, кайра̀нъ Израиль пы́зысьранъ.

13. Проро́кзамъ.

Иликренбѐхъ то́ра сойляза̀ клара́тьче и́ра си́нзаня, вулзаня̀да ху сы́влишь бара́тьче, и́тты си́нзаня ху ѝриха бильдяря̀съжинъ. Вулзаня̀ и́нде де́ссе Проро́кзамъ, минь борь мала́шня болма́ллыня биляггя́нзамъ, омба̀ што вулза̀мъ минь малда̀ болма́ллыня калаза̀ кутара́тьчись.

Іудей Изра́ильда пы́гызе о́ирлна чохня̀ пить тогатьчись ся́ва тю́сля си́нзамъ. Вулза́мъ ятла́тьчись погганя́заня посяннажимъ озаллы́жинъда, калаза̀ кутара́тьчись хо́рлыгъ озаллы́ хы́зсинъ; и́ра си́нзаня шандара́тьчись торра̀нъ сува̀пъ ко́рись деза̀.

Хы́да ятлагга́не погганя́ заня пося́пнажинъ Пророкъ Илія. Вулъ кала́ре Ахаа́ва і̂умбюва̀ Израилинъ, хуже посяба́тьче погганя́ то́разаня, што вѝсся сі̂олъ хо́жиньча сі̂омыръ боля́ме, болида вы́сьлыхъ, ся́ва вы́гытъ ситри́ба ха́лыга ку тара́съжинъ чинъ то́ра а́слыне, вулза̀мъ то́разанъ вы́йзырне торра̀ баны́ ябала̀ синя̀ сюлъдѐнъ анда̀рче вотъ.

Илія ви́льныранъ тура́тре Саре́птара борнагга̀нъ ту́лухъ а́рымъ и́влине, ларза́да кала́сре то́раба Хоривъ тува́нкки синьча̀, кайра̀нъ вара̀ Енохъ бекъ чи́ре позина̀хъ хоба́рче пюлтъ синя̀.

Іудей тюньчи́нынъ, Іерусалимъ хола́нынъ, о́нынъ а́сла черггю́нынъ да пюдя̀съна калаза̀ кута́рчись нома̀й Проро́кзамъ пориньчѐнь итла̀ Іеремі́а яшлы̀, ху́же тада̀ кала́ре, што Іерусалимъ каялла̀хъ синя́тьма бо́ле.

Пориньчѐнь, итла̀ кала́тьчись Проро́кзамба, што перь перьконня̀ ки́ле сюлагга̀нъ ха́лыгзаня.

Вулзамъ она̀ де́тьчись Давидъ и́вле, Мессія аль Христосъ, минь борь сюрьны̀. патша̀ тю́ря тувагга̀нъ, па́ттыръ то́ра, порь ка́нълиня кюрьдягга̀нь Асше килясь бо́рнызынъ: ь̂ирьги́бе калаза̀ кутара́тьчись, еплѐ вулъ ки́ле синза̀мъ хожнѐ, што вулъ сі̂ора́тна бо́ле хи́рьданъ, бо́леда си́лыхзыръ, хо́рлыхъ ко́ре ха́мыръ си́лыхзамъжпнъ, ху хорлы́гъба пиря си́лыхзамъранъ сюла̀съжинъ, што то́ра ха́лыгзаня ба́ре си́ня і̂умюрги́да канашъ, што погганя̀заня посябагга́нзамъ илихѝ юллы́ брахса̀ ка́рдись Христо́са, пося́бисьда она̀, чинъ торра̀ бекъ.

14. Іудей ха́лыгъ Вавилонъ хола́ра.

Оза̀лъ пы́гызе Изра́иль те́тре Асси́рійры ха́лыхранъ, і̂улю́мъда ни еплѐ синяляньмя́ре. Нома̀й ха́лыгзаня вулза̀мъ и́льчись хува́замъ батьня̀, сала́трись да вулзаня̀ о́нынъ ко́нынъ.

Іудей пы́гызя Навуходоносоръ ятлы́ питя́рьче, Вавило́нъ юмбю̀. Іерусалимъ хола́на питя́рьчись, черггювя̀ сі̂онда́рчись, пить нома̀й ха́лыгзаня кла́рчнсь Вавило́нъ хола́на. То́ра пюдюмъбяхъ бра́гысь тума́ре ся́ва ха́лыга, хужиньчѐнь, тохма́лла Сюлагга̀нъ сюдъ – сянда́лыгга.

Навуходоносоръ оза̀лъ тю́ликъ тюльля́ньче, хужнѐ вулъ чохлама̀ маръ, астума́да болдарыма́ре. То́ра тю́ликъ-ра кала́ре ся́ва тю́лигга Даніилъ Проро́гга, ху́же она̀ астуда́рче тынладта́рчеда тынла́на туру́хъ патша̀ би́льче, што бо́лись два́тта пы́гызе, при тябри́ хы́зсинъ тогагга̀нзамъ, вулза̀мъ бо́лна хизе́пьра то́ра туве іумюргѝ пы́гызя. Онда̀нъ вара̀ Навуходоносоръ то́ра я́тне сарылда́рче ба́че- да Даніи́ла а́сла и́рикъ Вавилонъ пы́гысьра.

Ананія, Азарія Мисаилада ся́ва Навуходоносоръ сома̀гъ турухь и́льдымра̀нъ ту́вна торра̀ посяпма̀нжинъ бра́хрись при кумагга̀на. То́ра вара̀ (тюлюньмя́лля) сирла́хре вулзаня̀ ви́лимъранъ. Омба̀ Навуходоносорь тадахъ ся́пьля сарылда́рче тю́ря шо́ра я́тне Ананія, Азарія, Мисаилада а́сла ту́вре Іудей ха́лыгзамъ хо́шиньча, онъ пы́гысьра борнагга̀нзамне.

Сяпла̀хъ Іудей ха́лыгзаня, Вавилонъ да борынза̀, то́ра сирла́хре поганя̀заня посяба̀съранъ тазала́ре-да вулзаня́ илихѝ шо́гышъ погганя́заня посяпма́ллыранъ. Вулза̀мъ ь̂ирьба итты̀ ха́лыгзамъ да пичи́ксинъ би́льчись тю́ря торра̀.

Даніила шо́ра иттынчѐнь кала́ре, што Христо́съ то́ге ха́лыхъ хо́жня ситмиль сипчѝ пютрѝба, минь боръ, два́тта сюрь тухурво́нна сі̂олъ ирьтьса́сынъ Іерусалимъ синя́тныранъ.

15. Даніилъ ситчи́нынъ вы́гыч е.

Кирь патша̀ Персидскій ха́лыгынъ, поло́на и́льче Вавилонъ пы́гысьне, Проро́кзамъ да сома̀гъ туру́хъ, Іудейзаня̀ и́рикъ ба́че тавырнмашкынъ хва́замъ сиря̀, синиря̀нъ тударма́шкынъ Іерусали́ма, онъ ижиньчѝ черьггювя̀да то́ра валѝ.

Іуде́йзамъ таврынза́сынъ Іерусали́ма, Персидскій Патша́замъ ку́мулъне корза̀, ту́врись тя́бря черггю́ Іерусалѝмъ ра.

Проро́кзамъ Аггей Заха́ріяда ся́ва изя̀ вулзаня̀ хо́жатьчись хюбюрьдя́тьчисьда; Малахія вара̀ кала́ре, што ся́ва черггювя̀ ки́ре Христосъ.

Александръ і̂умбю Македо́нынъ, Персидскій пы́гысня саладса́сынъ (онъ вы́рыння, Греческій пы́гызе ту́вна чохня̀: Іу̀дей ха́лыгзамъ палла́шрись Греческій, Сирійскій, Егіпетскій, кайра̀нъ вара Римскій ха́лыгзамба.

Свято́й кне́гге́заня сявырза̀ хо́чись Греческій чильгя̀ синя̀, хужнѐ оцъчохня̀ по́рьда биля́тчисъ.

Іуде́йзамъ вы́йзыръданъ нома̀й хо́рлыгъ ко́рчись сивыхра̀ борнагга̀нъ ха́лызамъранъ. Чинъ ь̂ивыръ хо́рлыга ко́рчись вулза̀мъ, Сиріѝскій і̂умбю́ Антіохъ Епифанъ я́тлыранъ, хужѐ хиняня́тьче вулза̀мъ батнѐ кюрьтьмяшкынъ погганя̀заня ту́вны киллѝ, Іерусалимскій черггюра̀да лартмашкынъ ьивы́сьранъ ту́вна торра̀.

Маккавей ь̂иже, по́псане ру́ве чиньза̀ ту́че, тю́ря юллы́ня сирлага̀съжинъ, Вулза̀мъ синяля̀трись торра̀, тю́ря килли́ня, то́ра сако́нъ туру́хъ, хува́замъ сі̂ора́тна вы́рынъжинъ худа̀ ки́чись, бо́льчись да а́сла Іудей ха́лыгзамъ хо́жиньча.

Іуде́йзамъ сява̀ хизѐньра, тудужа̀хъ шиклана́тьчись, итты̀ ха́лыгзамъ вулзаня̀ поза̀съранъ. Сявынъ чохня̀ вулза̀мъ перь-та̀къ юлъ и́льчись шо́гышба, што часъ ки́ле (тора) азынны̀ Христосъ.

Нома̀й си́нзамъ ю́нушъ шогыжа̀ ты́трись, што вулъ ки́ле сиртрѝ пы́гыза хват- ландарма́шкынъ вулза̀мъ да ончохня̀ тре́кле бо́рнись деза̀.

16. Христосъ омынчѐ кильны́ Іоа́ннъ.

Тября̀ черггю́ туза́сынъ Іерусали́мъра, попса̀мъ хо́жиньча перь синъ Заха́рія ятлы̀ бо́рче. Арымъ о́нынъ Елисавета я́тлыче. Икишъда вулза̀мъ и́ра синъ.

Вадлатченѐхъ вулзе́нинъ и́вылъ хи́рь сі̂окче, а́рымъ ача̀ тума̀нъранъ.

Захарія́на, пря черггювя̀ ки́на чохня̀, темья́нъ тюдюря̀съжинъ (торра̀) пю́люхсъ корынза̀ она̀ кала́ре што, а́рымъ она̀ и́вылъ, Іоаннъ ятлы́, сі̂ора́де, хужѐ Христосъра̀нъ илѝкъ сі̂ора́тнаскерь синза́ня хадерлядтя́ре Она̀ кюрьдя̀съжинъ.

Заха́рія онъ сома́гне иняньмя́ре: иняньмя́нъжинъда чильня̀ о́нынъ сі̂ога́льче. Ивылъ ача̀на сі̂оратса̀сынъ, пю́люхсъ кала́на туру̀хъ Іоаннъ я́тне хорда́рче она̀.

Іоаннъ борна́тьче хирьтря̀ (эдѐмь борны́манъ сирьтря́) тонди́рь о́нынъ, лажа̀ тю́сля вы́лихъ тю́ггиньчень ту́вначе, пи́ликъ чинь пизихѝ си́хна; сія́тьче вулъ акри́дазаня, ка́икъ хортъ, пы́льня да чинь нача́ръ аба́че.

То́ра сома̀гъ туру́хъ вулъ Кильче Іорданъ та́ва хирня̀: эдемзаня си́лыхъ казятарма̀ кала́тьче, сюльдѝ Христо́зынъ пы́гызь сивыхла́нныня дъ кала́тьче си́лыхзаня казярттарагга́нзаня Іорданъ шивра теня̀ кюрьдя́тьче.

17. Ира хыба̀ръ Свято́й (торамышъ) хиря̀ каланы

Іоаннъ онъ омыньчѝ килягга̀нъ сі̂оратма́ллыня пю́люхсь кала́засынъ, хызсиня̀хъ пигамба̀ръ кильза̀ ту́че чинь Свето̀й хирь Марія омне́. Назаретъ хола́ра.

Ся́ва (хирь) Іуда сы́быкъранъ, Давидъ рувъра̀нъче, — патша̀ рувьранъ, апла̀ бо́линьда, бо́рнызе о́нынъ тре́ксыръче. Сюрю̀ о́лшта̀рна Іо́сифъба, сява сы́быкърана̀хъ о́нжинъ аньча̀хъ, што́бы вулъ она̀ пыгса̀ осра́дыръ; шо́гыже о́нынъ вара̀ і̂умюряхъ хи́рь і̂олмалла.

Пигамба̀ръ каларе она̀, што вулъ сіора́де и́вылъ о́бышкызыръ, Свято̀й сы́влижба, я́тъда хо́рись она̀ Іисусъ, вулъда то́ра и́вле я́тла бо́ле, і̂умюряхъ да патша̀ болза̀ пы́ре. Марія ся́ва сома́га и́ри инянни́ба ка́нля чо́нба да ты́тре: Свято̀й сы́влишранъ ижиньчѐ тапра́тре.

Сявынъ хызсиня̀хъ, Елисавета батьня̀ пырза́сынъ, то́ра кала́ре ся́ва пыда́рна изя̀ Елисаве́тана, ву́лъда тора́мышъ я́тне Маріа́на хоче.

18. Христосъ сі̂оратны́.

Ончохня̀ Іудейскій сиря̀ тыда́тьчись Римскій ха́лыгзамъ. (Асла хола̀) Римьра̀ Августъ (патша̀) лара́тьче. Ся́га кала́ре ревѝсъ і̂угярмя́шкынь. Омба̀ Іосифъ Маріаба̀ Назаретъ холара̀нъ пы́чись хува́замъ хола́на — Виѳлеема.

Конда̀ – и́нде чинь Свято̀й Хире сі̂оратре пи́ринъ торра̀ Іисусъ Христо́за, хо́че- да она сы́ртня, омба̀ што ха́лыгъ нома́й ранъ, пюртря̀ вы́рынъ сі̂окъче.

19. Кюдю́сьзамъ поссяпны

Ся́ва казя̀хъ пю́люхсъ корынза̀ Виѳлее́мры кюдю́сьзаня, хора̀лъ турагганза́ня кюдю́ баньча̀, кала́ре вулзаня̀, што (Марія) сіора́тре сюлагга́нне, хуже Христо́съ

(ятлы̀) то́ра: вулза̀мъ – да паллаза̀ тоба̀съжинъ она̀, ка́ларе, што вулзамъ то́бись ача́на сырсъжиньче вырдагга́нне. Чинлаза̀хъ-да вулза̀мъ то́прись торра̀, чинь первѐй-да посся́прись она̀.

20. Іуть касны́ то́рынъ.

Са́ккыръ конъ сі̂ора́траранъ торра̀, і̂уть каста́рчись она̀ илихѝ юла́ба: я́тьда хо́чись Она̀ Іисусъ, илѝкъ ижиньча̀ тапрадатченѐхъ, пю́люхсъ каланы́ня.

Іисусъ я́че, минь боръ Сюлагга̀нъ.

21. Христоза̀ черггювя̀ кюрьтьса̀нъ корны.

Сіоратса́сынъ хи́рихъ конда̀нъ, ача̀ Іису́за іосифъ Марія́ба иза̀ ки́льчись черггювя̀ то́ра зако́ижиньча Моусе́йба кала́на туру́хъ.

Ончохня̀ Іерусалимъ хола́ра борна́тьче Сѵмеонъ (ятлы̀) и́ри эдемъ, хужнѐ то́ра ху кала́наче, што вулъ Христосъ то́рыня кора́бтчень ви́льме. То́ра сы́влешъ туру́хъ, вулъ ки́льче черггю̀вя̀, ильза̀ да ху аллы̀ синя̀ ача̀ Іису́за кала́ре: то́ра, хальи́нде а́зе яра̀тынъ ху чоры́не сюрази́ба, санъ сома́гъ туру̀хъ, омба̀ што хамъ ко́зень ко́рдымъ санъ Сирлагагга́нне.

Перля̀ Сѵмеонъба ончохня̀ Анна мала́шня болма́ллыня биляггя̀нъ, мухта́тьче торра̀, калаза̀да кутара̀тьче Сюлигга́нжинъ порь си́нзаня, ху́жзамъ инянни́ба кюдя́тчись она̀.

22. Ача́замъ вилярьны́.

Сі̂оратня Сюлагга́ння посяпмашкынъ ки́льчись хвель то́гысъ еньчѐнь ты́нлазамъ, минь борь, у́слузамъ. Вулза̀мъ би́льчись онъ сі̂ора́тныня поснѐ то́хны сю́лдурданъ.

Опчохня̀ патша̀ Іудейра лара́тьче Иродъ ятлы̀, патша̀ рувь-ра̀нъ маръ. Ты́нла. Замъ и́тьныранъ бильза́сынъ што сіора́тна патша̀ Іудеинъ, хура́ре, вулъ мала́шня онъ пы́гызя тортса̀ иля́съранъ. Омба̀ вулъ уза̀ киря̀ итькяля́ре шта ха́ле Христосъ, минь тю́сляда вулъ.

Топмаза́сынъ вара̀, Виѳлеемъ холара̀ онъ ь̂ирѝ тавра̀да хо́жре вилярьмя́шкынъача́заня, и́кке сі̂ола̀ ситьмянзаня, шохшлаза̀, што вулза̀мъ хожиньча̀ перьпѐрь сирьтря̀ Христоза̀да тюль болза̀ виля́ре.

Ся́ва ука̀зъ тога́тьчень. пю́люхсь ІосиФа тю́люкъра корынзя̀, чо́хре она̀ иродъ шо́гышня, кала́реда она̀ ача́ба Маріабада онъ амы́шба бурынма́шкынъ Египетъ сиря̀. Вулза̀мъ онда̀ бо́рыньчись иродъ вилятьченѐхъ, кайра̀нъ вара̀ та́врыньчись Назаретъ холана̀.

23. Теня̀ ки́ны то́рынъ.

Ву́туръ сі̂олданъ сирьтрѝ бо́рнызинъ Іисусъ Христосъ ки́льче Іорданъ ши́ва хиръня̀, Іоаннъданъ теня̀ киря̀съжинъ, и́рикъ сырданъ ма́ръ, а итты̀ заня сі̂олъ кутара̀съжинъ. Іоаннъ хува̀ Онда̀нъ теня̀ киря̀сь дере, онъ и́рикъ туру́хъ вара̀, теня̀ кю́ртре она̀.

Іисусъ теня̀ кирза́сынъ, шивра̀нъ то́хна чохня̀, пю́льтьзамъ онъ Синьчѐхъ о́зильчиеь, Свято̀й сы́влишъда квагга́рзинь бекъ а́ньче онъ синя̀, то́ра Асше сазсы́-да пю́льтъ синьчѐнь и́льтныче́: ся́гга-инде са́вна ма́нынъ и́вле, хужнѐ а́би і̂орада́тыпъ.

24. Христосъ вирянтны̀

Теня̀ кирза́сынъ то́ра Іисусъ Христосъ хи́рихъ конъ бо́рыньче хирьтря̀ (эдѐмъ борынма̀нъ сирьдя̀) ти́бя сиза̀, килькиляза̀да, шойта̀нъ асшарны́ня корза̀ она̀да си́нъне. То́ра сомагъба, кайра̀нъ вара̀ то́хре халыгъ хожнѐ.

Вулъ (Христо́съ) то́ра сома́гне калаза̀ кутара́тьче хола́замъра, сала́замъра Іерусалимъ черггю́ра-да. Онъ сома̀гъ бо́рче ся́ва аньча̀хъ: і̂уггя́неръ, иня́ниръда Евангелія.

Евангеліе дены̀ боръ и́ра хыба̀ръ – то́ра эде́мзаня си́лыхъ казяра̀ть, тояндара̀ть-да сюльдѝ бо́рнызя Христосъ ба.

Си́лыхъ казярны̀ боръ си́лыхзаня корыма́нны, тюрюсьляза̀да каланы вулзаня̀ торра̀ посяпны̀ казярма́шкьшъ вулзаня̀, і̂улюмъда то́ра и́рикъ туру́хъ борынма́шкынъ, азынма́лла.

25. Апостолзамъ.

Евангелія ха́лыгзамъ хожиньча сарылдара̀съжинъ Іисусъ Христосъ, ь̂ишла ху виряняггя́нзамъ ранъ сойляза̀ кла́рче вони́ккя, о́рихъ сиря̀ вулзаня̀ яра̀съ – жинъ; омба̀да вулзаня́. Апосптолъ я́че хо́че́ минь боръ яны̀.

Вулза́мынъ я́чезамъ: Петръ, Андрейда, Іа̀ковъ, Іо́аннъда, Филиппъ Варѳоломейда, Матвей Ѳомада, Іаковъ Алфеинъ Симонъ да Зилотъ, Іуда Іа́ковъ и́вле, Іуда Искаріотъ, ху́же она̀ кайранъ ба̀рда́рче.

26. Килькяннѝ То́рынъ.

І. Христосъ нома̀й хутъ Киль киля́тьче Торра̀ кась о́лхъ сирьтря̀.

Апо́столъзамъ таргасла́рись она̀ вырянтмя́шкынъ хува́заня Торра̀ киль киляня̀. Вулзаня̀ итты́ заняда, вулза̀мъ о́рла, виря́нтре вулъ киль килямя́шкынъ апла̀: пи́ринъ Адій, сюльтра̀ борнагга̀нъ, свя̀той бо́лдыръ я́че са́нынъ: са́нынъ пы́гызе кильдыръ, са́нынъ и́рикъ бо́лдыръ сирьтря̀, сюльдѝ беггѐхъ. Холлоньгѝ сюку́ръ баръ пиря̀ ха́ле: пи́ринъ барымзаня казя̀ръ, а́беръ хамыра̀ ба́рымзаня казя́рна беггѐхъ: силыга̀ пиря̀ анкю́рть, оза̀лданъ сюлъ пиря̀. Омба̀ што са́нынъ пы́гызе, вы́е я́чеда і̂умюрьдень і̂умю- ря̀. Чинъ.

27. Христо́съне і̂ома́гзамъ.

Нома̀й хушъ І. Христосъ ху виря́нтны́ня ха́лыгзаня кала́тьче і̂ома́гзамба, перъ бекъ сойляза̀ тобса сома́гзамба.

А́гга перъ кюскя́тна і̂омаге о́нынъ тынладта́рнабе.

Ты́ра Аггагга̀нъ акма́шкынъ то́хре. Пю́рьчьзамъранъ при і̂укре сі̂олъ сіомня̀, ирьдяггя̀нзамъ она̀ тапрись, ка́икзамъ да сиза̀ я́чесь; тя́бри чо́лла сиря̀ (і̂укре) шидса́сынъда чаза̀хъ типьса̀ кайре, шябрѝ тада̀ шила̀нъ холы̀ хояшѐ, омба́да позынза̀ ти́пре, тябрѝ вара̀ тада̀ и́ри сиря̀ (і̂укьре) чибѐрь хунавла́реда.

Аггагга̀нъ хува̀ І. Христосъ. Пю́рьче сома̀гъ То́рынъ, сирь вара̀ эдѐмъ чо́не.

Еплѐ пю́рчьнѳ і̂укныне сі̂олъ хирьнѐ, тапта́ссе ирьдяггя̀замъ, каикзамъ да сиза̀ питяряссе: сапла̀хъ шойта̀нъ вуртынъ иза̀ кая̀ть То́ра сома́гне эдѐмъ чо́нзамъ-ранъ, хужза̀мъ о́нынъ ко́нынъ шохшла́ссе. Еплѐ пю́рьче чо́лла сирьтря̀ шиди́къда чаза̀хъ хура̀ть, апла̀хъ со́лынчикъ эде́мзамъда, Христосъ виря́тныня, чиря́на кюрьтьмя́нызамъ (То́ра сома́гне) кюрьтны бекъ бола́сси, ка́ньзьтръ борнызь чохня̀ вара̀ брахса̀ хуварассѐ она̀. Еплѐ оза̀лъ ко́рыкзамъ тапса̀ поза́ссе ла́ихъ тырра̀; сяплахъ вара борнызь чирма́нзамъ позассе То́ра̀ сома̀гъ вы́йне, кукурда̀. Еплѐ и́ра сирь синьча̀ пю́рьче чибе́рь хунавлана̀ть: апла̀хъ и́ра чо́нзамъ-ра, инянни́ба То́ра сома̀гне кюрьдяггянзамъра, чидса̀да осрагга́нзамъ ра она̀ ярать хуна̀въ чибѐрь і̂умюргѝ.

28. Тюлюньмя́лли Христосъ и́сьзамъ.

Виря́нтнаранъ поснѐ І. Христосъ кюньдяля́ре, што Вулъ Сюдагга́нъ сянда́лыга, ху тюлюньмя̀лли ѝсизамъба.

Вулъ тува́тьче ся́ва и́сьзаня ху и́ра и́рикъ-ранъ хавжа̀къ эде́мзаня, омба̀ што по́рьда о́нынъ тюлюньмя́лли и́сьзамъ ха́лыгзамъ валѝ ту́вна и́рлыгжынъ.

Вулъ ха́лзырзане чирьдя́тьче, со́кырзаня кось озя́тьче хулга́зырзаня – хулга̀, чильгя́зырзане – чильгя̀, вильни́заня, бо́рнызь бара́тьче: порьня̀ да кона̀ тува́ть – аньчахъ а́ллыбе тюгюньза̀, сома̀гъ да калаза̀; хужъ чохнѐ вара̀ тюггюньмязыръ-да перь сома́гба.

29. То́ра сы́не олштарны̀.

І. Христосъ виряньтьса́сынъ (ха́лыгзана́) і̂уггянза̀ си́лыгзаня казарма́шкынъ иняньмя́шкынъда (Торра̀) виря́нтре тада̀ хре́съжинъ.

Кала́тьче, што вулъ сянда́лыга сюла́съжинъ, хо́рлыгъ ко́ре, ви́ле, кайра̀нъ да вара̀ ви́лемъ-ранъ ту́ре. Вулъ, кала́тьче тада̀, што онъ юллы́ня тыдага́нзамъ: ху анко́рчеръ, ха́рыбыръ ху хрѐсне ильза̀, онъ хызсинъ о́дтыръ, минь боръ, онъ юллы́ня осра́съжинъ ху чо́нзаня сирлага̀съжинъ да, янда бо́лдыръ поръ и́рлыхня согатма́шкынъ, поръ оза̀лнеда корма́шкынъ.

Онынъ хо́рлыгзамъ вирянаггянзаня хурада̀съ-ранъ Вулъ первея̀хъ вулза̀ня кута́тре ху а́слыня, вулза̀мъ иняннѝ сирипляда̀съжинъ.

Пря вулъ Торра̀ перь тува́нъ: синьча̀ пося́пна чохня̀, сы́не о́нынъ сяб-сю́да болза̀ кайре хвель бекъ, тондѝрь о̀нынъ шоралза̀ каире і̂оръ бекъ. Онъ омня ту́чись Моѵсей Илія́ба сю́да пюльть ви́дре Она̀ виряггянзаняда, омба̀ болны́заня, и́льдиньчи То́ра Асшенъ сазсы̀: Ся́гга̀ ма́нынъ са́вна и́вле, она̀ и́тлеръ.

Корагга́нзамъ о́нынъ сы́не олшта́рныня бо́лчесь Апостолзамъ: Петръ, Іаковъ Іоаннъ-да.

30. Лазрь ви́лимъ-ранъ туны̀.

Перь тюлюньмя́лли ись, Ти́ра Іисусъ я́тне сарылдарагга̀нъ, Лазаря ви́лимъранъ чирьтны̀ бо́рче.

І. Христосъ ки́льче Виѳанія, Лазарь борнатра̀нъ ялѝ, ви́ссе конда̀нъ вулъ вильза́сынъ. Лазаря ончохня̀-и́нде сиря̀ чи́крись. То́ра то́быкня осьма̀ калаза̀сынъ, Марѳа ь̂имыкъ Ла́заринъ, кала́ре, што клеткѝ-и́нде ширшла́ньче. Апла̀ да бо́линъ то́ра кала́ре: Лазарь тога̀хъ, Лазарьда ту́че, тобыкъ-ра̀нъ да то́хре.

31. То́ра Іерусали́ма кины̀

Іисусъ Лазаря чнрьтьса́сынъ, ка́йре Іерусали́ма, сивыхланагга̀нъ пра́снигга Пасха (ятлы̀). Ончохня́ нома̀инъ ха́лыгзамъ-ранъ ильза̀ па́льма ь̂ивысъ холлызаня кычкыратьчись: и́ра ятъ Давидъ и́вла, то́ра са́вна ятъ ба киляггя̀нъ, и́ра ятъ сюльди́ня. Ху́же тада̀ сі̂олъ синя̀ сара́тьче ху тондѝрьзаня. Іисусъ ла́рче тига̀ синя̀, виряняггя̀нъ тонди́рьзамъ ба витьны́ня. Апла̀ вара̀ бо́льче патша̀ ки́на бекъ, о́нынъ кины̀ Іерусалима.

32. Іуда барагга́нъ.

Іудей му́незамъ, хотла̀ биляггя̀нзамъ да корыма̀стьчись І. Христо́за о́нжинъ, што вулъ вулза̀мъ оза́лне, ха́лыгзаня озьса̀ кутара̀тьче, о́нынъ и́ра я̀тнеда сырылны́не. Лазаря чи́рьтьна хы́зсинъ, Іерусалимъ хола́на ки́на хы́зсинъ силлѝ она̀ корыма́нзанинъ тя́минь вы́йне сидиньза̀ ка́йре. Вулза̀мъ кинашла̀ньчись вилярма̀шкынъ она̀. Ха́лыгъ она̀ худа̀ киря̀съ-ранъ, вулза̀мъ она̀ ильмяшкынъ (ву́ртынъ) онъ уснѐ пиря̀ киря̀ ишьса̀, хытла́ньчись.

Перь синъ Апостолза̀мъранъ, Іуда искаріо́тры, окся́на пѝть савагга̀нъ, турза̀ кала́ре Іудейза́мъ му́незаня, што вулъ она̀ вулза̀мъ, аллы́заня окся́жинъ кюрьдьса̀ ба́ре. Вулзамъ она̀ бама̀ ву́дуръ теньггя̀ бо́льчись. Кильштя́рьчись, ба́че она̀, хува̀да чо́нба хорлнза̀ ви́льче.

33. Ола̀хъ касьхи аба́че.

Кась ситьса́сынъ, хоньзя́ Моѵсей законъ туру́хъ пасха тума́шкынъ ки́рлече, І.

Христосъ омба̀ ки́льче Апосто́льзамъба перь шо́ра торъдя̀ і̂ори перь Іерусли́мры синъ банча̀ хадерля́ныня. Онда̀ вулъ сю́вре вулза̀мъ оры̀заня, ка́ньле ишня̀ кутара̀съжинъ.

Ся́гга́ аба̀търа вулъ тюря̀хъ калаза̀ кута́рче минь малда̀ бо́ле. Кута́рче хунѐ барагга̀не. Пе́тръне вара̀, ху́же омба̀ перля̀ вилимъ батьня̀хъ пыра̀съ де́ре, кала́ре, што вулъ сява казя̀хъ, авда́нъ авда̀тьчень, ви́сся ху́тчень она̀ палла̀мышъ бо́ле. Ся́вынъ чохня̀хъ, ху хо́рлыхня, ви́лимне, вилимъра̀нъ тура̀съ не да азындарма́шкьшъ, і̂умюрьчѐнь да ху юллы́ня тыдагга́нзамъ ба перляшмя̀шкынъ ту́вре а́сла ола̀хъ свято́й перьляшля́лли. Сюку́ръ ильза̀, хозьса̀ да ба́че Апо́столзаня, калаза̀: ильза си́ь̂иръ, ся́гга і̂уть ма́нынъ: кайра̀нъ вара̀ стопка̀ эреггѐба, благословить туза̀ она̀ ба́че Апосто́лзаня калаза̀: по́рьда она̀ и́зиръ, ся́гга і̂онъ манынъ си́ня кана̀жинъ. Ся́вына и́нде хальчѐнъ тува́съ се торра̀нъ (тувны) килира̀.

34. Пи́ринъ То́ра І. Христосъ хо́рлыгзамъ.

Она̀хъ касьхѝ аба̀тъ сиза́сынъ І. Христосъ то́хре Геѳсиманскій олма̀ карды́шня онда̀ тапра̀ньчисъ о́нынъ ижиньчѝ хо́лрыгзамъ пи́ринъ си́лыгзамъ жинъ. Вулъ (онда̀) хойгра̀тьче, чо́нба хорлана̀тьче, Торра̀да посяба́тьче, і̂онла ши́ва тога̀тьчень. Пю́люхсь, турза̀ онъ омнѐ, сириплядя́тьче она̀.

Онда̀нъ кайра̀нъ Іуде́йзамъ ха́дерба кильза̀ ты́трись она̀, барагга̀нъ Іуда кута́рна туру́хъ, сявыдса̀ да ка́йрись Іудейры Архіере́йзамъ омня̀, вирянггя́нзамъ о́нынъ (сехрѐ хобса̀) по́рьда са́ла́ньчись. Конда̀ ѝнде то́хресь эле́ксезамъ, онъ синчѐнь эле́къ барза̀, ними́ньда она̀ тума̀ болдарыма́рись. Кайра̀нъ Архіерей итьса́сынъ: чиньлаза̀хъ и а́зе То́ра и́вле бола́тынъ, вулъ хоравра́ре: чина̀хъ, хызсиня̀хъ да кала́ре, што часъ вулза̀мъ ко́рись она̀ сы́лдымъ еньчѐнь То́ра Асшеба ларагганне; ся́ва сома̀гъраиъ вулза̀мъ она̀ вяльмя́лля судъ ту́врись, пить симарды́ньчень сі̂оба́тьчись, о́рихъ да (тя мизя̀) она̀ оза̀лъ тува́тьчись.

І̂улюмъ конъ и́рь Римскій пыгагга̀нъ Іудѐя пилатъ сутне она̀ тура́трись. Вулъ а́ипсыръ корза̀ она̀ яма́шкынъ хытлана́тьче; ха́лыгъ вара̀ Архіерейзамъ сома̀гъ туру́хъ турза̀ чи́ньчи о́нынъ ви́лимня. Пилатъ хо́жре, она̀ савма́шкынъ, тыгындарма́шкьшъ онъ синя̀ хи́рля тонди́рь, шила̀нъ холлы̀ сихса̀ пось синя̀ тыгындарма́шкынъ. Апла̀ она̀ сынзырладса̀ кута́тре Іуде́йзаня, чо́нзамъ ба вулзаня̀ хорландара̀съжинъ. Вулза̀мъ вара̀ силяньза̀ кычкыра̀тьчись: пудала̀ она̀. Пилатъ хураза̀ итьля́ре вулза̀мъ сома́гне; ха́лыгъ омынча̀ а́ла сю́вре, вулзаня̀ кутара̀съ жинь, што Іисусъ а́ипсыръ.

Іисуса сявыдса̀, ка́йрись Голгофа туваикѝ синя̀ онда̀ да пудала́рись она̀, и́кке хора́гъ хо́жиньча. При хора́гзамъранъ пудалаза́сынъ она̀ і̂уггя́ньче, кала́реда Іисуса: а́зынъ мана̀ то́ра, ху пы́гызя кильза́сынъ. То́ра хоравра́ре она̀: халя̀хъ манба̀ бо́лынъ райра̀.

Хресъ синьча̀ Іисусъ килькиля́тьче оза̀лъ хунѐ тувагга̀нзамъжинъ, чинь таза̀ ху а́мышъ ишня̀ кандара́тьче Апостолъ Іоа́нне кала́ре: а́зе болъ она̀ и́вылъ вы́рыння.

Ся́гга хо́рлыгъ ко́рна чохня̀, хвель хора́льче; сирь читьряньче, чо́лзамъ сала́ньчись, нома̀й си́нзамъ да ви́лимъранъ турза̀ ко́рынчись Іерусалимъра, борнягга̀нзаня.

Кайра̀нъ вара̀ кала́ре вулъ пютьса̀ си́тре, ху си́влышняда кларза́ я́че ху то́ра Асше батьня̀.

35. Асла шматъ конъ.

Іисусъ Христосъ хресъ синьчя̀ ви́льче арня̀ конъ кась болты́ба.

Іосифъ Аримаѳе́йры, ву́ртынъ виряняггя̀нь о́нынъ, онъ клетки́ня анда́рче хресъ синьче́нь, первѐй она̀ итьса̀ Пилатъ ранъ; чюрьггя́ре она̀ таза̀ пи́рьба, пыда́рчеда она̀ си́ня чолда̀нъ ту́вна ши́дыкъшня ху олма̀ карды́шиньча.

Іудей ха́лыгзамъ она̀ корынма́нзамъ, и́ликъ Вулъ кала́ныня, што ви́лимъранъ ту́рыбъ деза̀, а́зыньчись. Ся́ггъ сома́га иняньмя́стьчись вулза̀нъ, шиклана́тьчись аньча̀хъ хува́замъ чея́ранъ, што Апосто́лзамъ анвула́дчеръ о́нынъ клетки́ня. Омба̀ шматъ конъ Пилатърань итса̀, тура́трись ся́раранъ хора́лъ шыды́къ батьня̀ хувиньча̀ ончохня̀ вырда́тьче Іисусъ клеткѝ печатля́рисьда шиды́кня.

36. Христосъ ви́лимъ ранъ туны̀.

Шматъ конда̀нъ і̂ульмушъ конъ, хужнѐ Вырзарни́ конъ де́ссе, хирьарымзамъ Іисусъ Христоса савагга̀нзамъ турза̀ ка́йрись то́ра Іисусъ то́быкъ батьня̀, онъ клетки́ня Свято̀й мѵрьба сюрьмя́шкынъ, илѝкъ пыда́рня чохня̀ сюрима́нъранъ.

То́ра Пю́люхсь (вулза̀мъ киля̀тьчень) ь̂ивындарза̀ я́че чо́льне, ху́же вырда́тьче то́рынъ то́быкъ синьча̀. Хора́лзезамъ она̀ корза́сынъ сехрѐ хобса̀ тарза̀ сала̀ньчись.

Мѵро иза̀ кильны̀ то́быкня озя̀ то́прись, ижиньча̀да ко́рчись аньча̀хъ то́ра тондѝрьзаня. Пю́люхсьзамъ корынза̀ вулзаня̀ кала́рись Іисусъ ви́льныранъ ту́ныня.

Кайра̀нъ вара̀ хува̀ да то́ра туны̀ ко́рыньче (ся́ва) хирьа́рымзаня, Апо́столзаня итты́заняда тямизя̀ хутъ. Ѳома̀на корынза̀ ху́же иняньмя̀стьче вулъ ви́льныранъ ту́ныня тыдта́рче ху пудала́на шиды́кзаня.

Хи́рихъ конъ хожиньча̀ вулъ корна́тьче Апо́столзаня, калазя́тьче да ву́лзамъба минь тю́сля бо́ле то́ра пы́гызе; а́зыньче што чаза̀хъ а́не вулза̀мъ батьня̀ Свято́й сы́влиже, кала́ре да вулзаня̀ кайма́шкынъ порь сянда̀лыгга, калаза̀ да сюрямя̀шкынъ Еванге́льня порь халыгзаня, теня̀, кюрьтмя̀шкынъ вулзаня̀ то́ра а́сше, и́вле Святой сывлишъ ятъба.

37. То́рынъ пюльтъ сюля̀ хобарны̀.

Хирихѝ конда̀ ви́льныранъ турза́сынъ, то́ра корынза̀ тада̀ Апо́столзаня сявыдса̀ кла́рче вулзаня̀ Іерусалимъранъ Елеонскій тува́ики синя̀, благословѝтьда тувза̀ вулзаня̀, вулза̀мъ косьомыньчѐ хоба́рче пюльть синя̀. Ся́вынъ хызсиня̀хъ пю́люхсьзамъ корынза̀ кала́рись (турза̀ пыгагга̀нзаня) што вулъ тада̀ а́не сирь синя̀ халь хоба́рна бекъ.

38. Свято́й сы́влишъ Анны̀.

Іису́съ пюльтьсиня̀ хобарза́сынъ, Апо́столзамъ та̀врыньчись Іерусалима, перлежшѐда киль туза̀ борна́тьчись Свято́й сы́влижа кюдьса̀. Аллы̀ конра̀ то́ра вильныранъ ту́ныранъ, ирь, саза́рдыкъ тюрллна бекъ бо́льче сюльдѐнь, ту́вулъ силь то́хна бекъ, порьняда вулзаня̀ во́тла сі̂онагганъ чильгя̀ сирьдѐнь а́нче. Омба̀ перля̀ вулза̀мъ тоя̀ньчись Свято́й сы́влижа, попле́мяда тапра́трись і̂отъ ха́лыгъ, хальчѐнь бильмѝ чильгя̀замъба. Ся́вынъ ьирьба по́гынна ха́лыгъ тюльня́тьче онашка̀лъ халанма́лла изя̀. Апостолъ Петръ тапра́тре вирянтмя́шкынъ, болда́рче да ви́ссяпинь си́нзаня ся́ва кона̀хъ теня̀да кюрьтьмя́шкынъ. Апла̀ вара̀ авалги́ Іудей черггю́ранъ тохма̀ тапра́три си́ня Христосъ черьггю минь боръ, Христо̀за иняняггя̀нъ погхѝ.

39. Свято́й АпосТолъ и́сьзамъ.

Тя́бря хутъ Апостолъ Петръ Іерусали́мры черггю́ а́лыкъ-о́мыньча, окса̀къ си́нна сы́ва ту́вре; ончохня̀ она̀ ильтьса́сынъ ь̂ишла ха́лыгъ по́гынна чохня̀, перь калазьса̀хъ пиликъ пинь синъ Христосъ юллы́ня кю́рьтре.

Иняньмя́нзамъ Христо́за Іуде́йзамъ, онъ юллы̀ сарыла̀съранъ, первей тапра́трись ь̂ирьлямя́шкынъ Апосто́лзаня, кайра̀нъ вара̀ итты̀заняда, Христосъ юллы́ня тыдагга̀нзаня Іерусали́мра. Апо́столзамъ тюрмяра̀ ла́рчись, итты̀ хо́лрыгзамъ да ко́рчись: чинь первѐй Діа́кона Стефанъ ятлыня чо́лзамба перьза̀ виля̀рьчись.

То́ра ся́ва хо́рлыгзамъ ранъ, онъ юллы̀ня тыдагга̀нзаня оссы̀ кута́рче, омба̀ што ь̂ирьля́ныранъ халыгзамъ Іерусалимъ-ранъ саланза̀, итты̀ сирынря́да виря̀нтрись ха̀лыгзаня.

Савлъ перь синъ иттызаня ь̂ирьляггя́нъ, Дамаскъ холы сі̂олъ синьча̀ саза́рдыкъ пю́льтьзамъ о́зилныранъ ко́рче Іисусъ Христо́за, хужѐ кала́ре она̀: Савлъ, Савлъ ма мана̀ ьирля́дынъ. Апла̀ корынза̀ то́ра иняньдя́рче ху юллы̀ня тытма̀шкынъ Са́влне, ту́вреда она̀ Апостолъ. Вулъ Дама́скра (хува̀) теня̀ ки́че, бо́льче да чинь и́ра, Христосъ юллы̀ня сарылдарагга̀нъ, Павелъ ятлы̀ болза̀.

Корнилій, сотникъ Римскій ся́разанинъ, таза̀ торра̀ бильмѝ эдѐмъ бо́линда, и́ра и́шла синъ, пю́люхсъ сома̀гъ туру́хъ, чиньза̀ ки́ль че ху батьня̀ Апостолъ Пе́тера, то́ра сома̀гня онда̀нъ ильдя̀съжинъ. Петръ хойги́ня, вили́мня, ви́льныранъ туны̀няда Іусусъ Христо́зыння кала́на чохня̀, онъ юллы́ба да сюлыцма́ткынъ, она̀ (со́тника) итты́занада, омба̀ перля̀ турагга̀нзаня Св. сы́влиже а́ньче порьняда онъ сома̀гне итьляггя̀нзаня.

Петръ теня̀ кю́рьтре ву́лзаня; онда̀нъ вара̀ Христосъ юллы́ня вирянтмя̀ тапра́трись Іудейзаня маръ аньча̀хъ, погганя̀заня посябатра̀нъ ха́лыгзаня да.

Апостолъ Павелъ нома̀й виря́нтре ха́лыгзаня Греческій ру́вьранъ.

Ту́вна черггю́замъ-да киль тума́шкынъ, ха́лыгзаня да Христосъ юллы̀ня варяньтьмя̀шкьшъ, Апостолзамъ ларда̀тьчись Архіерейзаня, попзаня, дьакынзаня да.

40. Святой кнеггѐзамъ си́ня кана́жинъ.

Апостолзамъ сома̀гъ ви́зсинъ аньча̀хъ маръ виряньдя́тьчись, а, Христосъ вирянътны̀ чибѐрь сирипляньза̀ іола́съжинъ, кнеггѐзамъ синя̀ іуггярза̀ хо́чись сирза̀; она̀ Св. сывлижъ вы́ебе, авалги Проро́кзамъ бекъ, ту́врись.

Чинъ первѐй кнеггѐ си́ня кана̀жинъ Ева́нггель Матѳейранъ, хужне і̂уггярьче вулъ са́кыръ сі̂олъ хожиньча̀ Христосъ пюльтъсиня̀ хоба́рныранъ. Онда̀ і̂уггя́рна Христосъ сирьтря̀ бо́рнызе, о́нынъ вирянтны̀да.

Онъ хы́зсинъ ви́сся сявнашкала̀хъ Ева́нгельзамъ іуггярьза̀ хо́чись Марко́, Лука, Іоаннъда, хужнѐ черггю́ яшъ хорза̀ хува́рче: то́ра сома́хла, омба̀ што онъ виря́нтныньче кала́на путёма̀хъ еплѐ Іисусъ Христосъ і̂умюрьдень сі̂оратна, епле Св. сы́влиже тога̀ть то́ра Асшиньчень, Апо́столзамъ Іаковъ, Петръ, Іоаннъ, Іуда, Павелъда і̂уггярза̀ хо́чись си́римъ перь кнеггѐ Христосъ виря́нтны синьчѐнь, виряняггя́нзанинъ – да еплѐ борынма́шкынъ. Ся́ва кнеггѐзаня о́рихъ я́тла кала̀ссе: сала̀мъ хо́шзамъ, Апостолъ Іоаннъ тора сома́гла Апокалипсисъ кнеггѐра ь̂ирьгги́бе калаза̀ ку ̂ та́рче минь бо́ле і̂улюмъ Христосъ юллы̀ня тыдагга̀нъ ха́лыгзаня ся́гга сянда́лыкъ пюдятьченѐхъ.

Черггю̀ і̂ома̀гъ-р анъ перь сома̀гъ толдара̀съжинъ Свято̀й і̂ома̀гъ.

Христосъ юллы̀ порь сюдъ – сянда̀лыгга кю́рьтны бо́льче часъ чаза̀хъ: нома̀й сирьтря́ вара̀ Іудейзамъ бильмѝ да торра̀ ха́лыгзамъ онъ синя̀ вурзя́тчись.

Римскій Патша̀, Асла Константинъ, ху́же Христо́за бо́льче кута́рны – ранъ хреснѐ пюльть синьчѐ, вурзя̀ бра́хре, хува̀-да теня̀ ки́рьче. Хола̀ Константинополь ятлы̀ вулъ ту́вре Христіанскій теггѐрь ху́вынъ пы́гызе.

Хола̀ ранъ Константинополь вы́рысъ хола́на Кіевъ я́тлы Христосъ юллы́не иза̀ кю́рьтре патша̀ марѝ, Асла Ольга ятлы̀, порь вара̀ вы́рысъ пы́гызъ ра̀ она̀ тура́тре, она̀ да порь си́нзане картма́шкынъ кута̀рте патша̀ Асла Владиміръ.

Хальчѐнь осра̀съ жинъ черггюя̀ боръ Святой кнегге́замъ, Апостолза̀мъ ра̀нъ да хо́ны сома́гзамъ; хужъ хужъ чіохнѐ вара оза̀лъ виряньдяггя́нзане виряндя̀съжинъ, кутара̀съжинъ да минь тува̀съ ки́рле погхѝ бола̀ть. Ся́гга погхѝ бола̀ть порь сюдъ сянда́лыкъ-ранъ: минь борь Архіерейзамъ Виреньдеггя́нзамъ да юллы́не пога́ссе порь черггю́замъранъ сюдъсянда́лыка, и перь перь сирьтря̀, перь перь черггю́ра. Ву́туръ кайри́замъ, си́ччеда первей ги́замъ хува́рчись черггю́ валѝ хожны́зане.

Икке первѐй порь сюдъсянда́лыкры погхѝ синьчѐ Константинополь Никейда хола́ра хорза̀ бачись па́лла юллы́нъ минъ борь кюскя̀ хоть-си́рны Христосъ юллы́не, осра́съ жинъ таза̀ юллы́ня, брага̀съ жинъ да оза̀лъ виря́тныня.

Ся́гга па́лла юллы́нъ сяпла̀ вола́ссе: Иняня́тыпъ перь то́ра Асше́ня, порня̀ пыгагга́ння, сюдъ-сянда̀лыгга си́рьба, порня̀ корнагга́ння корынми́няда сіорадагга́ння. Перь то́ра Іисусъ Христо́за то́ра и́влине, перь сі̂ора́тнаня, і̂умюрьда̀нъ илѝкъ Асшеньчень сіора́тнаня, сюдты́ня сюдты́чень, тю́ря торра̀, тю́ря торра́нъ сі̂оратнаня, ага̀ль тувны́ня маръ, перь тю́сля Асшеба, хужиньчѐнь по́рьда то́хна. Ха́мыръ эде́мзамъ валѝ. хамыра̀ сирлага̀съжинь да я́ныне пюльть синьчѐнь, іугаля́ныня да Святой сы́влишъранъ, Марія хирьда́нъ да эдемля́ныня. Пудала́ныня пи́ринъжинъ понтійскій пилатъ боръ чі̂охня̀, хо́рлыгъ ко́рныня, пыда́рныняда. Висьмяня̀ ви́льныранъ чи́ря болза̀ ту́ны. няда, еплѐ кнегге́замъ туру́хъ тога́тьче. Пюльтьсиня̀ хобарза̀ сы́лдымъ еньчѐнь Асше сіомня ла́рныня. Тада̀ кильмялли́ня а́сла я́тьба сутъ тума́шкынъ борнагга́нзаня вильны́заняда. Свято́й сы́влишняда, торра̀, чирьдяггя́ння, Асшиньчѐнь тогагга́ння, а́сше и́влеба перля̀ карда́трання, посябатра́ння да, Пророкзамъ чильгя́ба кала́ныня. Перь Святой по́гыба Апостолзамъда̀ сирипля́тны черггювя̀. Чонъда̀нъ иняня́тыпъ перь теня̀ киря́ссыня си́лыхъ ранъ та- залана̀съ жинь. Кюдя́тынъ ви́льна синзамъ ви́льны ранъ тура́ссыня. Киля̀съ сянда́лыкъ борнызя́да. Чинь.


Разсматривано и одобрено Святѣйшимъ Правительствующимъ Сѵнодомъ и напечатано по Высочайшему повелѣнію. 1832

Кюскя свято́й і̂ома̀ге.” çине пĕр шухăш

 1. […] Абе то́ра са̀нынъ, манда̀нъ поснѐ о́рихъ То́ра сана̀ анбо́лдыръ. Анту́въ сана̀ погганя̀ (посяпма́шкынъ), о́рихъ да онъ тю́сля, ни сіольдя̀, сюдъ сянда́лыкъ синьчѝ, ни аялда̀- сирь синьчѝ, ни шивра̀, сирь а́иньча, анпося̀пъ анда хизяпля̀ вулзаня̀. [Кюскя свято́й і̂ома̀ге, 1832] […]

  Килĕштерес

Шухăшăра пĕлтерĕр

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Логотипĕ

WordPress.com аккаунчĕпе усă курса комментари çыратăр. Çырăнса тухас /  Улăштарас )

Twitter picture

Twitter аккаунчĕпе усă курса комментари çыратăр. Çырăнса тухас /  Улăштарас )

Facebook фотойĕ

Facebook аккаунчĕпе усă курса комментари çыратăр. Çырăнса тухас /  Улăштарас )

Connecting to %s

Ку сайт спамсене сахаллатмашкăн Akismet-па усă курать . Комментари даннăйĕсен обработки çинчен тĕплĕнрех пĕлĕр.