Іоанъ ранъ


Іоанъ Ранъ Свято́й Еванггель

 (1820, Хусан)

Тупмалли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

Пось 1.

Посл. 1.

Малда́нъ болза̀ сума́хъ сума́гъ, та То́ра бадьня̀ болза̀, сума́гъ та болза̀ То́ра. Ся́гга болза̀ і̂умюрьде́нь То́ра бдьня̀. Порь да омба̀ болза̀,о́нзыръ да ни́минь болма́нъ, ми́нь болза̀ Онъ жинчѣ болза̀ бо́рназь, борназь та болза̀ сю́дь си́нъзама.Сюдъ тютю́мъ ра сюдтара́ть, тютю́мъ да она̀ хоплама́нъ. Болза̀си́нъ Торра́нъ я́ны Іоа́ннъ ятлы̀. Сягга кильза̀ кюнделя́ньшинъ кюнделя́ньдаръ сю́дъ шинъ, порьза́мъ даиня́нчерь омбала̀. Хува̀ ма́ръ ву́лъ болза̀ сю́дъ, вара̀ болза̀ я́ны, кюньделе́ньдаръ сю́дъжинъ. Болза̀ тю́рьсю́дъ хужъ сюдалдара́ть по́рь синна̀ киляггя́нна сюдъсянда́лыка. Болза̀ сюдъсянда́лыкъ ра, сюдъсянда́ лыкъ да она̀ баллама́нъ. Кильза̀ ху́ унъзамъ бада, ху́унъзамъ вара̀ она̀ кюрьтмя́ресь. А ху́жезамъ кю́рьтресъ она̀, сявазама̀ иняняггя́ньсама о́нанъ я́тъне барза̀ и́рикънболма̀ То́ранъ ача́замъ бала̀. Ху́жезамъ і̂онъ ранъ маръ, ни і̂уть киля́ны ранъ маръ, ни арзи́нъ шо́кышъ ранъ маръ: но Торра́нъ сі̂ора́тна. Сума́гъ та і̂уть болза̀: борнза̀ дапе́ринъ жинчѐ; а́берь да ко́рдымыръ аслы́не о́нынъ, аслы́не тува́нъ а́шшеранъ бекъ, толдарны́не ы́ра ба́тышъба чи́нлахъ бала̀ да. Іоа́ннъ кюнделеньля́ть о́нъ жинъ, кычкырза̀ да кала́ть: а́къ ляже, ху́жжинъ а́бѣ калаза̀, ма́нъ ми́нь хы́зсинъ киляггя́нъ, турза̀ манъ унчѐ ся́вынжинъ что вулъ и́ликъ манда́нъ болза̀: Ту́вны ранъ да о́нанъпо́рь а́берь и́льдымыръ и́ра ба́тышне и́ра ба́тышъ синя̀. Онжинъшто зако́нъ Моисе́й ранъ: а и́раба́тышъ тю́рь да Іису́съ Христо́съранъ болза̀.

Посл. 2.

Торра̀ ника́мъ ништа́да корма́нъ: тува́нъ сі̂ора́тны у́вылъ, бо́лны аді́й хувиньча̀, ву́лъ куда́рза̀ и́ а́къ кюнделе́ньля̀, хушнѐ барза̀ Іоа́ннъ, хоньзя̀ Іуде́йзамъ я́чесь Іерусали́мъ ранъ по́пъсама Леви́тъ­зама да идьмя́шканъ она̀: камъ а́зъ? Ву́лъ калаза̀, тю́рь да кала́ре, что вулъ Христо́съ маръ. Итьресь та̀ она̀: минь вара̀ азъ? Иліа̀? кала́ре да: сі̂окъ. Проро́къ? хора́въ барза̀ да: сі̂окъ; кала́ресь она̀: ка́мъ вара а́зъ? хора́въ бара́сшинъ перя̀ ярагга́нъзама минь азъ ка́ланъ хува̀ ху́жинъ? Вулъ кала́ре: а́бе сазсы̀ хирть ра і̂орлага́нынъ: і̂озаръ Торра̀ сі̂олъ; еплѐ кала́ре Проро́къ Иса́ія. А ярагга́нъзамъ бо́лны Фарисе́йзамъ ранъ. Вулъза́мъ да и́дьресь она̀, попляза̀ ми́нь вара̀ а́зъ тене́й кюрьдя́данъ, хоньзя̀ азъ Христо́съ маръ, ни Илія̀, ни Проро́къ? Іоа́ннъ хора́въ барза̀ вулъзама̀, попляза̀: а́бе шивъ бала̀ тене́й кюрьдя́дапъ; се́ринъ хо́шъ ра вара̀ тура́ть, хушънѐ а́зеръ бильме́стыръ. Ву́лъ боръ манъ хы́зсинь киляггя́нь, ху́же турза̀ манъ унча̀. Абе хыима́стыпъ салдма̀ онанъ атты́инъ чи́нъне. Ся́гга болза̀ Виѳа́ръ да полары̀ еньчѐ Іорда́нынъ, шта Іоа́ннъ тене́й кюрьтса̀.

Посл. 3.

Тя́берь ко́нъ ра кора́ть Іоаннъ Іису́са онъ бада̀ киляггя́на кала́ть да: акъ подя́къ То́ранъ, хужъ иля́ть ху синя̀ эде́мь си́лахъсама. Ся́гга боръ, хужъ жинъ а́бе кала́рамъ: манъ хы́зсинь киля́ть синъ, хуже манъ унча̀ турза̀; ся́вынба што вулъ и́ликъ манъ данъ бо́лны. Абе бильмя́нъ она. Вара̀ ся́ва́нъжинъ кильза̀ шивъ бала̀ шене́йкюрьдьмя̀, вуль куда́рны бо́лдыръ Изра́ильне Кюнделяньза̀ да Іоаннъ кала́ре: а́бе ко́рдымъ сы́влишъне пю́льшь синче́нь кувагга́рзинъ бекъ анагга́нне, онъ зиньча̀ да болагга́нне. Абе да бильмя́нь она̀; но яраг га́нь мана̀ тене́й кюрьдьмя̀ шива̀бала̀ кала́ре мана: камъ синя̀ ко́ранъ сы́влишъне, анагга́нне болагга́нне да онъ синьча̀; лѣже боръ тене́й кюрьдяггя́нъ свято́й сы́влишъ бала̀. Абе да ко́рдамъ п кюнделеньля́рымъ, чшо ся́гга боръ То́ра у́выле.

Посл. 4.

Тя́берь конъ ра тада̀ турза̀ Іоа́ннь, и́кке да о́нынъ виряняггя́нзамъ ранъ. Корза̀ да Іису́са киляггя́на вулъ кала́ре: акъ подя́къ То́ранъ. Ильдьса́сынъ да онъ ранъ ку сума́гъсама, и́кке виряняггя́нзамъ ка́йресь Іису́съ хы́зсинь. Іису́съ вара̀ сявырынза̀ корза́сынъ да ву́л зане онъ хы́зсинь одагга́нзане, кала́ре ву́лзама: минь серя̀ ки́рьле? вулза́мъ кала́ресь она̀: раввѝ! [минь борь: виреньдягге́нь! ) шта борна́дынъ? Кала́ре вулзама̀: ка́иръ ко́рыръ да. Ка́йресь ко́рчесь да, шта вулъ борна́дь; онъ банчѐ да ирьдя́рчесь ся́ва конъ. Болза̀ во́нна сага́дъ тюльнча̀. Перь и́кешъ ранъ и́льтнызамъ ранъ Іоа́ннъ рань Іису́съ тынъ онъ хы́зсинь да одагга́нзамъ ранъ, болза̀ Андрей, Си́монъ Пе́тръ ши́льне. Ся́гга перьве́й тоба́дь Си́мона ху ши́льнене и кала́дь она̀: а́берь то́брамыръ Мессі́йне, Христо́съ дены́не. Сявыдса̀ да она̀ Іису̀съ бадьнѐ; Іису́съ вара̀ быгса́сынъ онъ синя̀, кала́ре: а́зъ Си́монъ у́вылъ Іо́нынъ; а́зъ ятлы̀ бо́лынъ Ки́фа, минь де́ссе: Пе́тръ.

Посл. 5.

Тя́берь конъ ра Іису́съ шокшлаза̀ кайма̀ Галіле́йна, тоба́дь Фили́па, кала́ть та она̀: о́дъ Ма́нанъ хы́зсинь. Фили́пъ вара̀ болза̀ Виѳсаи́дъ ранъ, перь хола̀ ра́нъ Андре́й ба Пе́тръ бада да. Фили́пъ тоба́дь Наѳана́ила, кала́дь та она̀ а́берь то́брамыръ ля́жъне, камъ жинъ са́рчесь Моісе́й зако́нъ ра, Пророкъса́мъ да: то́брымыръ Іису́са Іо́сифъ у́вылне, ху́же Назаре́тъ ранъ. Наѳана́илъ вара̀ кала́ре она̀: Назаре́тъ ранъ болма̀ бола́дь ли ми́нь и́ра? Фили́ппъ кала́дь она̀: кайза̀ бы́гъ. Іису́съ, корза́сынъ киляггя́на ху батьнѐ Наѳана́ила, кала́дь онъ шинъ: акъ тю́рь Исра́ильтянинъ, ху́тъ жиньча̀ тиське́рь сі̂окъ. Наѳана́илъ кала́дь она̀: еплѐ азъ мана̀ биля́данъ. Іису́съ хора́въ барза̀ она̀: и́ликъ оньче́нь, хуньзя̀ чиньме́нь сана̀ Фили́ппъ, а́бе корза̀ сана̀, еплѐ азъ бо́лданъ Смоко́вница ю́высь аеньча̀. Наѳана́илъ хора́въ барза̀ она̀ кала́ре: Раввѝ! Азъ То́ра у́выле, азь і̂умбю̀ Исра́ильры. Іису́съ хора́въ барза̀ она̀ азъ иняня́данъ она̀ што а́бе сана̀ кала́рымъ: абе ко́рдамъ санъ Смо́ковница ю́высь аенча̀; ко́ранъ аслара́хъ ся́гга ранъ. Кала́дь та она̀: чинъ, чинъ кала́дыпъ сана̀: пая́н данъ корма̀ бо́лырь пю́льть озилны́не пюлюхсязанѐ да Тора хобарагга́нъзане анаганъзанѐ да То́ра у́вылъ бадьнѐ.

Посл. 2

Посл. 6

Ви́ссе конь ра болза̀ то́й Галиле́йры ка́нъра а́мужъ та Іису́санъ болза̀ онда̀. Болза̀ ся́ванъ бекъ ьи́гарны Іису̀съ виряняггя́ньзамъ да о́нынъ тоія̀. Сидьмя́нь чохнѐ да эреггя̀ а́мужъ Іису́санъ кала́дъ она̀: э́реггя̀ вулза́манъ сі̂окъ. Іису́съ кала́дь она̀: минь мана̀ са́на шинь? тада̀ кильме́нъ сага́дъ ма́нанъ. Кала́дь а́мушъ о́нынъ чоры́зане? минь вулъ ка́ле сиря̀, ту́выръ. Болза̀ вара̀ онда̀ о́лта чолъ сосу́дсамъ, турагга́нзамъ Іуде́й юла̀ бала̀ таза́тны жинъ, кюрьдягя́нзамъ и́кке, а́ль ви́ссе видря́зане; Іису́съ кала́ре ву́лзама, толда́рыръ сосу́дсама тива̀ бала̀. Толда́рчесь да вулзама̀ толлыя́хъ. кала́ре да ву́лзама: ха́ле у́зарь, е́зеръ да то́й по́зе бадьнѐ: е́сьресь да. Хонзя̀ вара̀ то́й по́зе асти́ре ши́вне, эреггѐ болны́не (а вулъ бильмя́нь, штанъ ку́эреггѐ; би́льны бо́льчесь анча́хъ чора́замъ узагга́нзамъ ши́вне): ончох нѐ чиня́дь то́й по́зе качи́не, кала́дь да она́: Порь си́нъ ильза̀ килѐдь перве́й ла́ихъ эреггѐ, хонзя̀ вара̀, тураныче́нь и́зьресь, ончохнѐ оза́лъ не; азъ вара̀ ла́ихъ эрегге́не осра́рынъ хальче́нь да. Ку посля́ныне па́лласама хорза̀ Іису́съ Ка́нъ ра Галіле́йры: куда́рче да ху́ванъ ас лы́не; иня́ньресь та̀ она̀ о́нынъ виряняггя́нзамъ.

Посл. 7.

Ся́ггандзнъ кильза̀ ву́лъ Капернау́ма хува̀ а́мушъ та о́нынъ тува́нзамъ да о́нынъ, виряняггя́нзамъ да о́нынъ онда̀ да нума́й маръ ко́нзане ирьдярьза̀ И си́выхъ болза̀ па́сха Іуде́йры, кильза̀ да Іису́съ Іерусали́ма. Тобса̀ да, што черьква̀ ра со́тресь ву́ггурзане, со́рагсане, кувагга́рзинзане да ла́рчесь да осла́мъ тува́гганзамъ окся́замъ бала̀. И тувза̀ пу́же кандра̀ ранъ, хуза́ кыла́рче да черьква̀ ранъ по́рьзане, ся́ванъ бекъ со́рагзане да ву́ггуръзане да, оксяза́мъ да осла́мзязанинъ ту́хре сте́льзане да вулза́нинъ тюндя́рче. Кала́ре да содагга́нзама кувагга́рзинъ: и́леръ ся́ггана конда́нъ, ки́льне да ма́нанъ Аді́инъ анъ ту́варъ ки́ль осла́мъ тувагга́нъ. Сяггянда̀ асту́вресь о́нанъ виряня̀ггяньзамъ, еплѐ си́рны бо́ръ: хойгъ. Са́нанъ ки́ль шинь сія́ть мана̀. Іуде́йзамъ, вара̀ омъба̀ турза̀ попляза̀ кала́ресь: миняшка́лъ ба́лла ба куда́ранъ Азъ пиря̀, са́нынъ минь вый боръ апла̀ тув ма̀? Іису́съ хора́въ барза̀, кала́ре ву́лзане: сю́мюрыръ ку черьква́я; а а́бе ви́ссе конъ бала̀ ту́ванъ она̀. Ся́гга синя̀ кала́ресь Іуде́йзамъ: ку́черьква̀ хи́рихъ о́лта сі̂олъ ба ту́ вны болза̀; Азъ, и ви́ссе конъ ра ту́ванъ она̀? А вулъ кала́ре ху і̂уть черква̀ ту́ругъ. Хонзя̀ вара̀ чи́рильче ву́лъ впльны́ранъ: ончохнѐ о́нынъ вяряняггя́нъзамъ асту́вресь минь ву́лъ кала́ре; иня́ньресь да сиру́не, сума́гне да, хушнѐ кала́ре Іису́съ. И хонзя̀ вулъ бо́лна Іеру сали́мъ ра па́схая пра́здникъ ра; ончохнѐ нума́йзамъ корза́сынъ па́ллазане, ху́жсане вулъ тувза̀, иняньза̀ о́нанъ я́тнѣ. Хува̀ вара̀ Іису́съ шандарма́нъ хуня̀ вулзама̀; ся́ванжинь што бильза̀ порьзанѐда; Ну жа̀ да онынъ сі̂окъ, камъ кюнделе́ньдаръ си́нъ жинъ; о́нъжинъ што хува̀ бильза̀, минь боръ синъ жинча̀.

Пось. 3.

Посл. 8.

Болза̀ Фарисе́йзамъ ранъ таху́шъ, Никоди́мъ ятлы̀, пе́рь тюря̀ Іуде́йзамры. Ву́лъ кильза̀ Іису́съ бадьнѐ сюрьля̀, кала́ре она̀: раввѝ! а́беръ биля́тпыръ, што Азъ виряньдяггя́нь, Торранъ кильны̀; ся́ванжинъ што онашка̀лъ па́ллазане, ху́жсане Азъ тува́данъ, ника́мъ тувма̀ болдары́, ме, хонзя̀ бо́льме омъба̀ То́ра Іису́съ хора́въ барза̀ она̀ кала́ре: чи́нъ, чи́нъ кала́дыпъ сана̀: хонзя̀ камъ сі̂ора́дна бо́льме синере́нъ; вулъ коры́ме То́ра і̂умбюлихне. Никоди́мъ кала́ть она̀: еплѐ си́нъ сі̂ора́дна бо́ле ва́ра бо́лны? штанъ болдара́ть вулъ кимя̀ тя́бря ху́тъ. хы́рыма ху́ванъ а́мужинъ, сі̂орадма̀ да? Ису́съ хора́въ барза̀ кала́ре чинъ, чи́нъ кала́дыпъ сана̀: хонзя̀ камъ сі̂ора́дны бо́льме шивь ранъ сы́влишъ ранъ да; кимя̀ болма́сть То́ра і̂умбю́лихне. Сі̂ора́дны і̂уть ранъ бо́ръ і̂уть, а сі̂орадны сы́влишъ ранъ бо́ръ сы́влишъ. Анъ хала́нъ, ми́нь а́бе кала́рамъ сана̀. Керьля́ть серя̀ сі̂ора́дна болма̀ синера́нъ, Сы́влишъ суля́ть, шта кирьдя́тъ, са́сне да о́нынъ итля́данъ, штанъ вара̀ тога́дь, шта да кая́дь, бильмя́станъ: сяпла̀ бола́дь ха́раберь сі̂оратны̀ беля̀ сы́влишъ ранъ. Никодимъ хора́въ барза̀ кала̀ре она̀: еплѐ ся́гга болма̀ бола́дь? Іису́съ хора́въ барза̀, кала́ре она̀: азъ боръ виряньдяггя́нь Ізра́ильры, коня̀ да бильмя́стынъ? чина́хъ кала́дыпъ сана̀: Аберь кала́дпыръ она̀, минь биля́дпыръ, кюнделеня́тпыръ да онъжинъ, минь ко́рдымыръ; а́зеръ вара̀ пе́ринъ кюнделе́ньня да кюрьмя́стыръ. Хонзя̀ Абе кала́рымъ сиря̀ тупра́ллыне, а́зеръ да иняньмя́стыръ; еплѐ иня́ниръ; хонзя̀ калама̀ бо́лынъ сиря̀ пультьры́не?

Посл. 9.

Ника́мъ да хобарма́нъ пю́льть синя̀, перь анча́хъ а́нны пюльть синче́нь эде́мь у́выле болагга́нъ пю́льть синча̀. Еплѐ да Моісе́й хоба́рдре виря̀ сюле́ня кирни ра, сяпла̀ кильжа́ть коба́рны болма эде́мь у́выльне. Ха́раберь иняняггя́нъ она̀ анъ си́дтаръ, но осра́даръ і̂умюргѝ бу́рназя.

Посл. 10.

Сяпла̀ і̂ора́дре То́ра Эде́мя, што барза̀ ху у́вылне пе́рь сі̂ора́дныне, штобы порь иняняггянь она̀ анъ пю́дтаръ, а осра́даръ і̂умюрьгѝ бу́рнязя. Ся́ванжинъ маръ Тора ярза̀ сюдъ сянда́лыга ху у́вылне, чтобъ вулъ судъ ту́вдаръ она̀, но чтобъ эде́мь сирла́гны бо́лдаръ омбала̀. Иняняггя́нь она̀ тирьгя́ны бо́льме, а инянъмя́ны, тиргя́ны и́нде бо́ръ, ся́ванжинъ што инянь мя́ре я́дне пе́рь сі̂ора́тны То́ра у́вылне. Су́дъ вара̀ бола́дь онъ ра што сюдъ кильза̀ сюдъ сянда́лыга, си́нзамъ вара̀ итлара́хъ і̂ора́дресь тютю́мне, сю́дне маръ: о́нъжинъ што вулза́мынъ и́зьзамъ, бо́льчесь оза́лызамъ. Ся́ванжинъ што ха́раберь тувагга́нъ оза́лъ и́зьзане, ко рыма́сть сю́дне, кильме́сть та сюдъ баднѐ штобъ куда́рны а́нъ бо́л черъ о́нынъ и́зьзамъ ( о́нъжинъ што вулза́мъ озалы́замъ). А тувагга́нъ тю́рьне быра́дь сю́дъ баднѐ, штобы ко́рны бо́лчеръ и́зьзамъ о́нынъ, ся́ванжинъ што вулза́мъ То́ра ижинчѐ ту́вны бо́льчесь.

Посл. 11.

Кайря́нъ кильза̀ Іису́съ виряняггя́нзамъ да о́нынъ Іуде́йры си́рьне, онда̀ да борынза̀ вулза́мъ бала̀, тене́й кюрьдса̀ да. А Іоа́ннъ ся́ванъ бекъ тене́й кюрьдса̀ Ено́нъ ра иньзя̀ маръ Сали́мъ ранъ, ся́ванжинъ што онда̀ болза̀ нума́й ши́въ Ки́льчесь да онда̀, тене́й ки́рьчесь да. Ся́ванжинъ што Іоа́ннъ тада̀ хо́бны болма́нъ тюрьмя́я. Ончонѐ виряняггя́ньзамъ ранъ Іоа́ннынъ шо́ишъ тогса̀ Іудѐйзамъ бала̀ таза́тна жинъ. Ки́льчесь да Іоа́ннъ батьнѐ, кала́ресь да̀ она̀: раввѝ! ляжъ, ху́же болза̀ са́нъ бала̀ полары̀ енча̀ Іорда́нынъ, ху́жъ жинъ азъ кюнделеньза̀, акъ вулъ да тене́й кюрь да́ть, порьза́мъ да́ киляссе́ о́нъ бадьня̀. Іоа́ннъ хора́въ барза̀ кала́ ре: болдары́ме си́нъ ильмя̀ ни́миньда ху синя̀; хонъзя̀ ба́ны бо́льме она̀ пюлыиь спньче́нь. Азаръ хуза́маръ кюнделе́ньзамь она̀ минь а́бе калаза̀: а́бе маръ Христо́съ: но а́бе я́ны о́нъ унча̀. Осрагга́нъ кала́сь ны хе́рьне боръ кача̀: а кача̀ і̂ол да́же турагга́нъ, итляггя́нъ да она̀, хибирьдя́ны ба хибирьдя́ть, итляза̀ ка́ча са́сне. Ся́гга и́нде хибирьдя́ны ма́нанъ ту́вны болза: она̀ кильжа́ть сидиньмя̀, а мана̀ кисиньляньмѐ. Килягга́нъ сюльде́нь, порьза́мъ ранъ сю́ле борь а тупра̀ ранъ болагга́нъ тупра́лы боръ, кала́дь та еплѐ тупра̀ рань бо́лны: киляггя́нь пю́льть синче́нь порьза́мъ рань сю́ле боръ. Минь да вулъ корза̀ ильдса̀ да, онъ жинъ кюнделеньля́ть та: никамь да кюрьдмя́сть о́нанъ кюнделеньли́не. Кю́рьдны о́нанъ кюнделеньли́ня, онъ ба па́ллыне хорза̀, што То́ра тюрь боръ. Ся́ванъжинъ што ляжъ, хушнѐ ярза̀ То́ра, кала́ть То́ра сума́гсане ся́ванжинъ што визя́ба маръ бара́ть Тора сы́влишне. Ашше і̂орада́ть у́вылне, порьнѐда барза̀ о́нынъ аллы́не. Иняняггя́нъ у́вылне осра́дь і̂умюрь бо́рназьне: а иняньмеггя́нь у́вылне коры́ме бо́рназьне То́ра силлянны̀ бо́ле онъ синчѐ.

Пось 4.

Хонзя̀ вара̀ бильза̀ Іису́съ ки́льны ильдны́не Фарисе́йзанъ бядьнѐ, што вулъ нума́й тоба̀дь виряняггя́нзане, тене́й кюрьдя́ть та, итлара́нъ Іоа́ннъ данъ; [хува̀ Іису́съ теней кюрьтмя́нъ боли́ньда, а виряняггя́нъзамь о́нынъ; ) Ончохнѐ вулъ хуварза̀ Іуде́йне, ка́йре да тада̀ Галиле́я. А килжа́тьче она̀ кайма̀ Самарі́й ви́тре.

Посл. 12.

Киле́дь аппи́нь ву́лъ Са́ марі́йры хола́на, Сиха́рь ятлы́не, си́выгъ уча́ска, хушнѐ барза̀ Іа́ковъ ху у́выла Іо́сифа. Онда̀ болза̀ сю́лъ Іа́кованъ. Іисусъ, увынза́сынъ сі̂олъданъ, ла́рче сю́лъ синна̀. Болза̀ о́лта сага́дъ тюльнча̀. Киле́дь хе́рьа́румъ Самарі́й ранъ узма̀ ти́вне. Іису́съ кала́дь она̀: ба́ръ мана̀ измя̀. Ся́ванжинъ што виряняггя́нзамъ о́нынъ ка́йресь хола̀ со́тны ильмя̀ еимялли́не. ) Арумъ Самаря́нры кала́дь она̀: е́пле а́зь, Іиде́й бо́лны, киля́данъ измя̀ манъ-данъ Самаря́нры а́румъ ранъ. Ся́ванжинъ што Іуде́йзамъ Самаря́нъзамъ бадьня̀ хожинма́ссе. Іису́съ хора́въ барза̀ она̀: хонзя̀ а́зъ бильза́сынче То́ра барьня́на ка́мъ да кала́дь сана̀: ба́ръ мана̀ измя̀; ончонѐ азъ хува̀ ки́ли- дынче онъ данъ, вулъ да ба́рече са на̀ чирьдяггя́нъ ши́вне. Арумъ кала́дь она̀: олбу́дь! Са́нынъ усма́ллы да сі̂окъ; а сю́лъ та́рянъ: шта́нъ вара̀ и́лянъ чирдяггя́нъ ти́вне? Али Азъ аслара́хъ пи́ринъ Адій Іа́ковъ ранъ, ху́же барза̀ пиря̀ ся́гга сю́лне, хува̀ да онъ данъ и́зьре, улеза́мъ да о́нынъ, вылигза́мъ да о́иынъ? Іису́съ хора́въ барза̀ она̀ кала́ре: ха́раберъ нзяггя́нъ ся́гга ши́вня и́зе тада̀; а ху́же и́зе ти́вне, хушнѐ а́бе ба́рынъ она̀, ву́лъ і̂умюрне́да изи́ме; шива̀ вара̀, хушнѐ а́бе ба́ранъ она̀, бо́ле онъ ижинча̀ сю́лъ ши́вне і̂огагга́нъ і̂умюрь бо́рназя. Арумъ кала́дъ она̀: олбу́дъ! баръ мала̀ сява ши́вне, штобы а́бе ни исмя̀ ки́аьмыдымче, ни узма̀ конда̀ бы́мыдымче. Іису́съ кала́дь она̀: кайза̀ чинь са́нынъ о́пушкана, и киль конда̀. Арумъ хора́въ барза̀сынъ кала́ре она̀: ма́нанъ о́пушка сі̂окъ. Іису́съ кала́дь она̀: тю́рьне а́зъ кала́ рынъ, што са́нынъ о́пушка сі̂окъ Ся́ванжинъ што са́нынъ пи́лекъ о́пушказамь бо́льчесь; ля́жъ та, ху шнѐ тыда́дынъ, сана̀ о́пушка маръ; а́къ тю́рьне азъ кала́рынъ. Арумъ кала́дь она̀: кора́дыпъ, што азъ Проро́къ. Пи́ринъ ава́лзамъ посься́б ресь ся́гга ту́въ синча̀: а а́заръ кала́дтаръ, што вы́рынъ шта̀ кильжа́ть посьсябма̀, ба́ръ Іерусали́мъ ра. Кала́дь она̀ Іису́съ: шанъ мана̀, сидя́ть вы́гытъ, хонзя̀ ку тувъ синьча̀ да маръ, Іерусали́мъ ра да маръ посьсябма̀ бо́лыръ Адія. Азаръ бильмя́стырь, кама̀ посьсяба́дтаръ; а а́беръ биля́дпаръ, кама̀ посьсяба̀дпаръ: сяванжинъ што сирлагны̀ Іуде́йзамъ ранъ бо́ръ. Вара̀ сидя́ть вы́гытъ, сидьса̀ да, што чинъ посьсябагга́нзамъ посъсябма̀ бо́лесь сы́влишъ ра тюрь ра да: ся́ванжинь што сявнаткалы́зане Аді́й ширя́дь посьсябагга́нзане. То́ра бо́ръ сы́влишъ: посьсябагганза́мъ да она̀ кильжа́ть посьсябма̀ сы́влишъ ра̀ чинь ра да. Хер а́румъ кала́дь она̀ биля́ да́нъ, што ки́ле Мессі́а, Христо́съ де́ны: хонзя̀ вулъ ки́ле, ончохнѐ кала а̀ куда́ре пиря̀ шиба́хь; Іису́съ кала́ре она̀: ку Абе, попляггя́нъ санъ ба, Ся́гга, вы́гытъ ра ки́льчесь виряняггя́нзамъ о́нынъ, тю́люнчесь та̀, што ву́лъ попля́дь херь а́румъ бала̀: но при́да калама́ре: минь киля́дыръ онъ данъ? аль минь попля́дынъ онъ ба? Ончонѐ хе́рьа́румъ хуварза̀ ху́унъ шива̀ кюмялли́не, ка́йре хола́на, кала́дь та синъзама̀: ка́иръ, пы́гыръ да̀ си́нна, ху́же калаза̀ мана̀ шиба́хъ, минь а́бе ту́врымъ; вулъ маръли Христо́съ? Вулза́мъ то́гресь хола̀ рань ка́йресь та онъ бадьнѐ. Ку хошъ ра̀ виряняггя́нзамь таргасла́ресь она̀, калаза̀: раввѝ! сія́хъ. Ву́лъ вара кала́ре вулзама̀: а́бе сима̀ бо́лынъ симелли́не хушнѐ а́заръ бильмя́стырь. Ся́ванжинъ виряняггя́нзамъ попля́ресь перь перь бала̀: ра́зе камъ кюрьза̀ она̀ симя́шканъ? Іису́съ кала́ре вулзама̀: ма́нынъ cимя́лли бо́ръ; тува́съ и́рикъне ярагга́нынъ мана̀ тувза̀ сидяря́сь та и́зьне о́нынъ. Азаръ ма́ръли кала зя́дтаръ, двадта о́ихъ ирдса́нъ минь хизя́нь си́де ты́ра вырма̀? А а́бе кала́дыпъ сиря̀: хоба́рдыръ хуза́мыръ ко́зезане, бы́гыръ да о́йзане еплѐ вулза́мъ тора́дны, си́дьны да̀ выру̀ бадьнѐ. Вырагга́нъ иля́дь барьня̀, постяра́дъ та́ хона́вь і̂умю́рь бо́рназьне сяпла̀ аггагга́нъ да̀ вурагга́нь да̀ берьля̀ хиберьдямя̀ бо́лесь. Онжинъ ся́гганда тю́рь, ми́нь де́ссе прѝ агга́дь, тябрѝ вара̀ вура́дь. Абе я́дамъ сиря̀ вырма̀ она̀, миня̀ а́заръ ислямя́рыръ; иттыза́мъ исля́ресь, вара̀ а́заръ кильза̀ вулза́манъ исля́ны синя̀. Нума́й Самаря́нзамъ да ся́къ хола̀ ранъ иня́ньресь она̀, хе́рь-а́руманъ сума́гъ ту́ругъ, кюнделенля́нынь, што ву́лъ кала́ре она́ шиба́хъ, ми́нь ву́лъ ту́вре. Ся́ванъженъ да, хунзя̀ ки́льчесь о́нъ баднѐ Самаря́нъзамъ, ончохнѐ таргасла́ресь она̀ болма̀шканъ вулза́мъ банчѐ, и ву́лъ болза̀ онда̀ и́кке ко́нъ И тада̀ итла̀ нума́й си́нзамъ иняньза̀, о́нанъ сума́гъ ту́ругъ. А лежъ хе́рьа́румна кала́ресь: са́нынъ сума́гъзамъ ту́ругъ ма̀ръ иняня́дпыръ; ся́ванжинъ што ха́мыръ и́льдрымыръ би́льдамыръ да, што Вулъ чинлаза́хъ сирлагагга́нъ эде́ма, Христо́сь. Икке ко́нъ вара̀ и́рьтны ба ву́лъ тогса̀ онда́нъ, ка́йре да̀ Галиле́й шне, Ся́ванжинъ што хува̀ Іису́съ тынладтарза̀, што Проро́къ осры́ме и́ра я́тне ху́ванъ сі̂ора́тны сирьдя̀. Хонзя̀ кильза̀ ву́лъ Галиле́й шне; ончохнѐ Галиле́йзамъ кю̀рьтресь она̀, корза́сынъ шиба́хъ, ми́нь ву́лъ тувза̀ Іерусали́мъра пра́зникъ ра̀; о́нжинъ што вулза́мъ да бы́ны пра́зника. Іису́съ тада̀ кильза̀ Ка́на Галиле́йры, шта̀ тувза̀ ши́вне эрегге́а.

Посл. 13.

Онда̀ болза̀ таху́шъ і̂умбю́лихры синъ, ху́жіинъ у́вылъ хинь корза̀ вы́рдре Капернау́мъра. Ву́лъ ильдьса́сынъ, што Іису́съ кильза̀ Іуде́й ранъ Галиле́й шне кильза̀ о́нъ бадьня̀, таргасла́ре да она̀ што́бы вулъ кильза̀ чи́рьдтыръ о́нынъ у́вылне, ху́же ви́льны ба пря́хъ болза̀. Іису́съ кала́ре она̀: а́заръ иняни́маръ, хонзя̀ коры́маръ па́ллазане халла́нызане да. Іумбю́лихры-си́нъ кала́дь она̀: аспо́дь! бы́ръ, манынъ у́вылъ вилядче́нь. Іису́съ кала́дь она̀: кая́хъ; са́нанъ у́вылъ сувъ. Ву́лъ иненза̀ сума́гне хушнѐ калаза̀ она̀ Іису́съ ка́йре да. Сі̂олъ синча̀ тюль бо́льчесь она̀ чора́замъ о́нынъ, кала́ресь та: са́нынъ у́вылъ сувъ. Ву́лъ и́дьре вулза́мъ ранъ, ху́жъ сага́дъра она̀ хама́нъ болза̀? кала́ресь та она̀: иня́рь си́че сага́дъра ужъ чиря̀ хуварза̀ она̀. Ся́ва ранъ а́шше бильза̀, што ся́гга болза̀ ля́жъ сага́дъ ра, ху́жъ ра̀ Іису́съ калаза̀ она̀: у́вылъ са́нынъ сувъ, Иняньза̀ да хува̀ по́рь кильди́замъ да о́нынъ. Ку тя́берь халалла́ныне ту́вре Іису́съ, тавырнза̀ Іуде́й ранъ Галиле́й шне.

Пось 5.

Посл. 14.

Кайря́нъ болза̀ пра́здникъ Іу́де́йры, кильза̀ да Іису́съ Іерусали́ма. Бо́ръ вара̀ со́рагъ хапка̀ унче кюль Евре́йры Виѳезда̀ де́ссе, хужъ унчѐ болза̀ пи́ликъ ви́тьны пю́рьдьзамъ. Вулзам́ъ ра вы́ртны арава́заръ нума́й хи́нь-корагга́нзамъ, ко́зьсарзамъ, окса́кзамъ, ши́ннызамъ, кюдяггя́нзамь шивъ тапранны́не. Ся́ванжинъ што Пю́люхса То́ранъ хизя́нсамъ ту́ругъ апа́дче кюль шне и путрада́тче ши́вне; ка́мъ да перве́й киря́дче онда̀ ши́в путра́нны чоня̀, вулъ чиря́лля́дче ки́рякъ миняшка́ль чирь бала̀ вы́ртны боли́нь да. Онда̀ болза̀ таху́шъ синъ, су́взыръ вырдагга́нъ ву́дыръ са́кка́ръ сі̂олъ. Іису́съ корза̀ она̀ вырдагга́нна, бильза̀ да што ву́лъ вырда́дь нума́й хизя́нъ, кала́ре она̀: чирьля́сь киля́ди сана̀? Хинь корагга̀нъ хора́въ барза̀: киля́дь, То́ра; анча́хъ ника́мъ сі̂окъ мана̀ кюля̀ брагагга́нъ, хонзя̀ путра́не та́въ; хонзя̀ вара̀ а́бе быра́дыпъ, тяберь вара̀ киря́дь манда́нъ перве́й Іисусъ кала́ре она̀: вы́ртны са́нынъ вы́рынне и́ль, сюря̀ да. И чаза́хъ си́нъ таза̀ болза̀, и́льче да ху вы́ртны вы́рынне, сюря́ре да. А ся́гга болза̀ шу́ма́тъ ко́нъра. Іуде́йзамъ вара̀ кала́ресъ чирьльны́не: пая́нъ шума́тъ конъ, кильшмя́сть сана̀ ильмя́шканъ вы́ртны са́нынъ вы́рынне. Ву́лъ хора́въ барза̀ вулзама̀ ка́мъ мана̀ чи́рдтре, сява мана̀ кала́ре: и́ль вы́ртны са́нынъ вы́рынне, и сюря̀. Вулза́мъ и́тресь она̀ камъ боръ ся́ва синъ, ху́же кала́ре сана̀: иль са́нынъ вы́ртны вы́рына, и сюря̀? чи́рьльны вара̀ бильмя́нъ, камъ вулъ: ся́ванжннъ што Іису́съ пыданза̀ ха́лыгъ ра, бо́лны̀ ра ся́ва вы́рынъ да. Кайря́нъ Іису́съ тюль болза̀ она̀ черьква̀ ра, кала́ре она̀: акъ азъ чирьльза̀, си́лага анъ ки́рь вара̀, штобы̀ ювырдара́хъ сана̀ минь анъ бо́лдыръ. Ся́ ва си́нъ ка́йре, и калаза̀ куда́рче Іуде́йзама, што чирьдягга́нъ она̀ боръ Іису́съ. Ся́ванжинъ да Іуде́й замъ корыма́ресь Іису́са, и ширя́ресь вилярьмя̀ она̀, што вулъ тув за̀ онашка́лъ и́зьсане шума́ть конъра, Іису́съ вара̀ хора́въ барза̀ вулзама̀:

Посл. 15.

Адій ма́нынь хальчѐньда тува́дь, а́бе да тува́дапъ. И тада̀ итлара́хъ ширя̀ресь вилярьмя̀ она̀ Іуде́йзамъ о́нъжинъ, што вулъ кардма́сть шума́тне маръ анъча́хъ, Торра́ да чиня́дь а́шше дезѐ тувза̀ хунѐ ху перьта́нъ Торра̀. Іи су́съ вара̀ хора́въ барза̀ кала́ре вулзама̀: чинъ, чинъ кала́дапъ сиря̀: у́выле ни́минь тувма̀ болдары́ме ху ва̀ хура́нъ, хонзя̀ коры́ме а́шшене тувагга́нне; о́нжинъ, што минь ту ва́дъ вулъ, она́хъ у́вылъ да тува́дь. Ся́ванжинъ, што а́шше і̂орада́дь у́вылне, кудара́дь да она̀ по́рьне, ми́нь тува́дь хува̀: кута́ре да она̀ и́зьсане итлара́хъ куза́мъ ранъ серя̀ халалланмѝ. Ся́ванжинъ што еплѐ а́шше чирьда́дь вильны́зане, борндара́дь да: сяпла̀ у́вылъда борндара́дь, хушнѐ керьля́ть. Ся́ванжинь што а́шше судъ тувма́сть никама̀ да, а по́рь судне барза̀ у́вылне: Порьза́мъ да хизяпля́дчеръ у́вы лне: еплѐ хизяпля́ссе а́шшене. Ка́мъ хизяплямя́сть у́вылне, ся́ва хизяплямя́сть Ашшинѐ да ярагга́нне она̀.

Посл. 16.

Чинъ, чинъ кала́дапъ серя̀, што итлаггянь ма́нынъ сума́гне, иняняггяньда, мана̀ я́ныне, осра́дъ і̂умюрьги бо́рназя: су́дне да барда́рнме, а́ казьса̀ и́нде ви́лимъ ранъ бо́рнызя. Чинъ, чинъ кала́дыпъ серя̀, што сивыхлана́дь вы́гыдъ, и сивыхла́нче и́нде, што ви́льнызамъ и́тлееь сасы́не То́ра у́вылне ильдса́сынъ да чи́рлесь. Ся́ванжинъ што еплѐ а́шше осра́дь бо́рназьне ху жиньчѣ: сяпла̀ у́вылнѣ да ба́че осрама̀ бо́рназьне ху жиньчѣ. Ба́че да ома̀ и́рикъ су́дне да тувма̀ ся́ванжинъ што, вулъ боръ эде́мь у́выле. Анъ хала́наръ сявна̀: ся́ванжинъ што, сидя́ть вы́гыдъ, ху́жъ ра по́рьсамъ болагга́нзамъ то́быксамъ ра и́тлесъ То́ра у́вылъ са́сне. То́гесь да тувагга́нзамъ ирры́не, чирильза̀ бо́рнызь жинь, а тувагга́нзамъ озал лы́не, чирильза̀ судъ жинъ. Абе ними́ньда тувма̀ болдарыма́стыпъ хамъ ранъ.

Посл. 17.

Еплѐ ильдя́дыпъ, сяпла̀ су́дне да тува́дыпъ; судъ та ма́нынъ тюрь боръ: ся́ванжинъ што ширямасшыпъ ма́нынъ и́рикнс, но и́рикне ярагга́нанъ мана̀ а́шшійнне. Хонзя̀ а́бе кюнделеньля́дыпъ хамъ хамъ жинъ: кюнделе́нь ма́нынъ боръ тюрь маръ. Бо́ръ о́рихъ кюндяляггя́нъ манъ жмнъ; Абе да биля́дыпъ што чинъ боръ ля́же кюнделе́нь, ху́тъ бала̀ ву́лъ кюндяляня́ть манъжинъ. Азаръ я́даръ Іо́аннъ бадьнѐ вулъ да кюндяляза̀ тюрь жинъ. Абе си́нъ данъ маръ иля́дапъ кюнделе́не; но кала́дыпъ ся́ггана ся́ванжинъ штобъ а́зеръ сирла́гны бо́ларъ. Ву́лъ болза̀ сі̂онагга́нъ и сюдагга́нъ а а́заръ хытла́ндыръ сага́лъ вы́годъ хиберьдямя̀ о́нанъ сю́дъ ра. Ма́нанъ вара̀ боръ кюнделе́нь аслара́хъ Іоа́ннынъ: ся́ванжинъ што и́зьсамъ, ху́жзане, а́шше барза̀ мана̀ тувма́

шканъ, ся́ва изьса́мъ, ма́нъ ба ту́вны.замъ; кюнделеня́ссе манъ жинъ, што Ашше ярза̀ Мана̀. И ярагга́нъ мана̀а́шше хува̀ кюнделяня́дь манъжинъ.А а́заръ ни сасы́не о́нынъ нихонзя̀ ильдьмя́рыръ, Осрама́стыръ да сума́гне о́нынъ болагга́нне се́ринъ ишъ ра: ся́ванжинъ што а́зеръ иняньмя́стыръ она̀, хушнѐ вулъ ярза̀. Ти́рггиръ сиру́зане: ся́ванжинъ што а́заръ хуза́мыръ шошкла́дтаръ вулза́мъ о́рла осрама̀ і̂умюрьгѝ бо́рназя; а вулза́мъ кюнделя́ссе манъжинъ. Но а́зеръ шокышлама́стыръ кильмя̀ манъ бадьня̀, штобы осра́съ бо́рнызя. Абе ильмя́стыпъ асланы́не си́нзамъ ранъ. Но а́бе биля́дыпъ сиря̀, што а́зыръ осрама́стыръ хуза́мыръ ра і̂ораду́не То́ра бадьнѐ. Абе ки́льдымъ ма́нынъа́шше я́тба, кюрьдмя́стыръ да мана̀: хонзя̀ вара̀ о́рехъ ки́ле ху я́тъ ба, ончонѐ она̀ кю́рьдяръ: Енлѐ а́зыръ иняньмя̀ бола́дпыръ, хонзя̀ берь берьданъ иля́дтыръ алы́не, а аслыне хуже борь То́ра ранъ, ширяма́стыръ Анъ шо́кшларъ што абе сиря̀ тувыпъ винова́тсама а́шше умчѐ. бо́ръ сиря̀ винова́тъ тувагга́нъ, Моісе́йхушнѐ и́заръ шана́дтаръ. Ся̀ванжинъ што а́зеръ Моисе́я иня́ньны болза́ссынъ иня́нънярче мана̀ да: ся́ванжинъ што вулъ сирза̀ манъ ту́ругъ. Хонзя̀ вара̀ о́нынъ сиру́не иняньмя́стыръ: еплѐ иня́няръ ма́нанъ сума́гсама.

Пось. 6.

Сяггында́нъ ка́йре Іисусъ тя́беръенелля̀ Галилейры ти́низа, хуже инзя̀ маръ Тиверіа́дъ ранъ. Онъ хызсинь ка́йре нома́й ха́лыгъ ся́ванжинъ што корза̀ халалла́нызане, хужзане вулъ тувза̀ хи́нь корагга́нзамъ синчѐнь. Іисусъ хоба́рче тувъ синя̀, и онда̀ ла́рче хуунъ виряняггя́ньзамъ бала̀. Си́выхъ бырза̀ вара̀ Па́сха пра́здникъ Іуде́йзамынъ.

Посл. 18.

Іисусъ хобардса̀ ко́зезане, ко́рче, што нума́й ха́лагъ киля́дъ онъ баднѐ, кала́дь Фили́ппа: шта̀а́беръ со́данъ и́лебыръ сюку́рзане,Турандарма́шканъ ву́лзане? Каларе вара̀ ся́вна, тирьггяза̀ она̀: о́нъжинъ што хува̀ бильза̀, минь тувма̀ хытланза̀. Фили́ппъ хора́въ барза̀ кала́ре она̀: ву́лзама и́кке сюрь те́ньггалыхъ сюкрю́замъ сидмя̀ бо́льмесь што́бы ха́раберьне вулза́мъ ранъ ти́вьдаръ хошь пирла́стагганъ. Пе́рь виряняггя́нзамъ ранъ о́нынъ Андре́й ши́льне Си́монынъ Пе́трынъ, кала́дь она̀: Конда̀ боръ нерь ача́инъ пи́лекъ орба̀ сюку́рзамъ, и́кке да пися́рны полыаамъ: но ся́гга миньчо́лъ ончо́хла халагъзама̀. Іису́съ калаза̀: ка́лыръ вулзама̀ ларма́шканъ. Болза вара̀ вулъ вы́рында нума́й корыкъ. Ла́рчесь да си́нзамъ пи́ликъ пиня̀я́гынъ: Іису́съ ильза̀ суку́рзане килькиляза̀ да саладса̀ ба́че виряняггя́нзама, а виряня̀ггянзамъ ларагга́нзама; сяпла́хъ поллы́не да, миньчо́лъкамъ киля́ре. И хонзя̀ тура́ньчесьончонѐ кала́ре ху виряняггя́нзама:постя́рыръ і̂ола́шки шура́мзане ни́минь да анъ пю́дьтыръ. Постярзасынъ вара̀ толда́рчесь воны́ккепюрня̀ тура́мзамъ бала̀; і̂олны́замъ бала̀ пи́лекъ орба̀ сюку́рзамъ рань вулза́мъ данъ, ху́жезамъ си́ресь.

Посл. 19.

Ончонѐ си́нзамъ, ко́р- нызамъ тюлюндерме́ллине хушнѐ ту́вре Іису́съ, кала́ресь: ся́гга чина́хъ боръ лежъ Проро́къ, хушнѐ ке́рьле болза̀ кильмя̀ сюдъ сюнда́лыга. Іису́съ вара̀, бильза́сынъ, што кильмя̀ хытлана́ссе, вы́й бала̀ ильмя́шканъ она̀, тувма́шканъ да она̀ і̂умбю̀, тада̀ ка́йре тува̀, пиченя́хь. Хонзя̀ вара̀ казь болза̀; ончонѐ виряняггя́нзамъ о́нынъ анза̀ ти́низь баднѐ. Кирьза́сынъда ки́мьне, ка́йресь тя́берь енелля̀ Капернау́мъ ти́низьне. Саза́рдакъ тютю́мъ болза̀; а Іису́съ тада̀ кильме́нъ вулза́мъ баднѐ ти́низь да хы́да силь данъ хомланза̀. Ирьдьса́сынъ си́римъ пи́лекъ, а́ли ву́тыръ ста́дій бекъ итла̀ маръ, вулза́мъ ко́рчесь Іису́са сюряггя́на ти́нинзь ту́ругъ си́выхъ бырагга́на да ки́мь батьнѐ: хура́ресьда. Вулъ вара̀ кала́ре ву́лзама: а́беборь; анъ ху́рыръ. Вулза́мъ хиберъдя́ны бала̀ кю́рдресь она̀ ки́мьне,саза́рдакъ да кимь турза̀ хириньча̀, шта ка́йресь. Тя́берь конъ ра, ха́лагъ турагга́нъ ле́жъ яньчѐ ти́низна, чохлама́нъ, корза́сынъ, што онда̀, перь ки́мя поснѐ ху́жънекирза̀ о́нынъ виряняггя́нзамъ, о́рихъ болма́нъ; и што Іису́съ кимя́нъ кимь ишнѐ ху́унъ виряняггя́нзамъ бала̀, а ка́йресь пиче́ньзамъ о́ныньвиряняггя́нзамъ. Ся́гга хошра̀ ки́льчесь Тиверіа́дъ ранъ тябрѝ ки́мьзамъ, ту́чесь та си́выгъ лежъ вы́рынъ данъ шта си́ресь сюкру́зане, Торра̀ халаллаза̀. Хоньзя̀ вара̀ ха́ларъ корза̀, што онда̀ сі̂окъ Іису́съ ни виряня̀ггянзамъ. О́нынъ: ончохнѐла́рчесь ки́мьзамъ синя̀, ки́льчесьда Капернау́ма, ширяза̀ Іису́са. Тобса́сынъ да она̀ ля́жъ ти́нись еньчѐкала́ресь о́на: раввѝ! хоньзя конда̀ ки́льдынь? Іису́съ хора́въ барза̀ вулзама̀: чинъ, чинъ кала́дыпъ сиря̀,а́заръ мана̀ ширя́дтаръ ся́ванжинъ ма́ръ, што ко́рдыръ па́ллазане, нося́ванъжинъ что си́реръ сюкру́зане тура́ндыръ да.

Посл. 20

Ши́ряръ пюдяггя́нъ маръСимялли́не; но симялли́не болагга́нне і̂умюрнѐ бо́рназя, хужнѐ ба́ресиря̀ эде́мь у́вылъ ся́ванжинъ штоо́нъ синя̀ хорза̀ Ашше ху То́ра печа́тьне. Аппи́нь кала́ресъ она̀: миньпиря̀ тува́съ, што́бы То́ра и́зьсанетува́съ? Іису́съ хора́въ барза̀ кала́реву́лзама: акъ То́ранъ и́зе бо́ръ: а́заръиня́няръ ся́ггана, хужнѐ Ву́лъ ярза̀,Ку́ синя̀ кала́ресь она̀: миняшка́лъвара̀ а́зъ ба́ранъ паллы́не, што́быа́беръ ко́рабырь, иня́нябыръ, да сана̀?ми́нь азъ тува́дынъ? Пе́ринъ Аді́йзамъ си́ресь ма́нна хирдь ра леплѐси́рны боръ: сюкрю̀ пю́льть синче́ньбарза̀ вулзама̀ симя́шканъ. Іису́съвара̀ кала́ре вулзама̀: чи́нъ, чи́нъкала́дыпъ серя̀, Моисе́й ма́ръ барза̀сиря̀ сюкрю̀ пю́льть синче́нь; ма́нынъ Аді́й бара́дь серя̀ чи́нлахъсюкрю̀ пю́льть синче́нь. Ся́ванжинъшто То́ра сіокрю̀ боръ ся́ва, ху́жеапа́дь пю́льть синче́нь, бара́дь та эде́мя бо́рнызь. Конъ синя̀ кала́ресь она̀: Аспо́дь! бара́хъ перя̀ ту́душъ сявнашка́лъ сюкрю̀. Іису́съ вара̀ кала́ре вулзама̀: Абе бо́ръ бо́рнызь; киляггя́нъ манъ бада̀ вы́йзя боли́ме, иняняггя́нъ да мана̀ изьмя̀ кили́ме нихонзя̀да. Но калаза̀ а́бе серя̀, што а́заръ корза́да мана̀, иняньмя́стыръ да. Шиба́хъ, ми́нь бара́дь мана̀ Аді́й, ма́нъ бада̀ ки́ле; киляггя́на да ма́нъ бада̀ кыла́рмыпъ тола̀. Абе анза̀ пю́льть синче́нъ ся́ванжинъ ма̀ръ, штобъ, тува́съ ма́нынъи́рикне, но и́рикне ярагга́нынъ мана̀ Аді́инъ. Ирикъ вара̀ ярагга́нанъ мана̀ Аді́инъ бо́ръ ся́гга, штобъ онъ данъ, минь Вулъ Мана̀ барза̀, ни́минь сидяря́сь ма́ръ, но шиба́хъ она̀ турада́съ і̂ола́шки ко́нъ ра.

(Посл. 22).

Ирикъ ярагга́нынъ мана̀ боръ ся́гга, штобы ха́раберь корагганъ у́вылне иняняггя́нъ да она̀, осра́дыръ і̂омюрьгѝ бо́рнызя: Абе да тура́дыпъ она̀ і̂ола́шки конъра. Сяггянда̀ силя́нчесь онъ синя̀ Іуде́йзамъ ся́ванжинъ, што Ву́лъ кала́ре: Абе боръ сюку́ръ а́нны пю́льть синче́нь. Кала́ресь да: Іису́съ ма́рыся́гга, Іо́сифъ у́выле, ху́жинъ а́шшене амушнѐ да а́беръ биля́дтпыръ? Леплѐ вара̀ кала́дь Ву́лъ: Абе анза̀ пю́льть синче́нь? Іисусъ хора́въ барза̀ вулъзама̀: анъ то́пшаръ перь шябрѝ бала̀. Ника́мъ болма́сть килме́шканъ ма́нъ бадьня̀, хонзя̀ сявадса̀ кюрьди́ме она̀ Адій ярагга́нъ мана̀: а́бе да тура́дыбъ она̀ і̂ола́шки конъ ра. Проро́къзамъ ра боръ си́рны: по́рь (си́нъ] и́льтны Ашше ранъ вире́нны да, киле́дь ма́нъ бада̀. Ку болма́стъ, штобъ камъ корза̀ Ашшине, ле́жъ анча́хъ, камъ боръ То́раранъ: Ву́лъ корза̀ Ашшине. Чи́нъ,чи́нъ кала́дыпъ сиря̀ иняня̀ггя́нъМана̀ осра́дь і̂умюргѝ бо́рназя.

Посл. 23.

Абе боръ сюку́ръ бо́рназинъ. Ашшезамъ се́ринъ си́ресь ма́нна хирдь ра, ви́льчесь да. Сюку́рь вара̀ анагга́нъ пю́льть синчень боладь сявнашкалъ, што сія-ггя́нъ она̀, ви́льме. Абе боръ сюку́ръ чире, а́нны пю́льть синче́ньсіяггя́нъ ся́гга сюку́рне, бурима̀бо́ле і̂умюрьня̀; сюку́ръ вара̀, хушнѐАбе бара́дыпъ, боръ і̂уть Ма́нынъ,хушнѐ абе ба́рыпъ эде́мь бо́рназьжинь. Ончонѐ Іуде́йзамъ посла́ресьтобшма̀ перь при бала̀, попляза̀:ле́пле Ву́лъ бама̀ бо́ле пиря̀ симя́шкань і̂утьне (ху́унъ]? Іису́съ вара̀кала́ре вулзама̀: чи́нъ, чи́нъ кала́дыпъ сиря̀: хонзя̀ синя̀ болма́стыръі̂утьне эде́мь у́вылынъ изьмя̀ дао́нынъ і̂онне; ончонѐ осрама̀ болыма́стыръ бо́рнызьне. Сіягга́нъ ма́нынъ і̂утьне, изяггя́нъ да ма́нынъі̂онне осра́дь і̂умюрьгѝ бо́рназьне:Абе да тура́дыбъ она̀ і̂олашки́ конъра. Ся́ванжинъ што і̂уть ма́нынъборъ симя́лли, и і̂онъ ма́нынъ чи́нъборъ исмя́лли.

Посл. 24.

Сіяггя́нъ ма́нынъ і̂утьне изяггя́нь да ма́нынъ і̂онне манъ. ижинча̀ бола́дь, Абе да о́нъ ижинча̀Ляпля̀ ярза̀ Мана̀ борнагга́нъ Ашше,Абе да борна́дапъ Ашшеба: сяпла̀сіяггя́нъ да Мана̀ борнма̀ бо́ле Ма́нъба. Ся́гга да боръ сюку́ръ а́нныпю́льть синче́нь: апла̀ маръ еплѐа́шшезамъ се́ринъ си́ресь ма́нна,вильза̀ да пю́тресь сіягга́нъ ся́ггасюку́рне борнма̀ бо́ле і̂умюрьнѐ. Ся́ггана калаза̀ Ву́лъ по́га ра виряндьса̀ Капернау́мъ-ра. Ильдса́сынъ она̀, нома́йзамъ виряняггя́нзамъ о́нынъ кала́ресь: ю́выръ сума́гъ ся́гга! камъ она̀ болда́ре чохлама́шкань? Іису́съ вара̀ болза́сынъ хува̀ ху бала̀, што виряняггя́нзамъ о́нынъ силяня́ссе ся́ггасиня̀, кала́ре вулзама̀: сяггъ и сиря̀ астара́дь? Минь вара̀, хонзя̀ ко́рыръ эде́мь у́вылне онда̀ хобарагга́нне, шта̀ болза̀ и́ликъ? Сы́влишъ борндара́ть; і̂уть ни́минь хонавландарма́сть. Сума́гъзамъ, хо́жзаня кала́дыпъ а́бе серя̀, боръ сы́влишь бо́рнызь да. Боръ вара̀ се́ринъ ранъ сяплы́замъ, ху́жезамъ иняньмя́ссе. Ся́ванжинъ што Іису́съ і̂умюрдя́нъ бильза̀, ка́мъ боръиняньмяггя́нзамъ, и камъ барда́реона̀. Кала́ре да: ся́ванжинъ калаза̀да сиря̀, што ника́мъ болдары́ме кильмя́шканъ Ма́нъ бада̀, хонзя̀ ку ба́ны бо́льме она̀ Ма́нынъ Ашше ранъ. Ся́гганданъ нома́йзамъ вирянягя́нзамъ ранъ о́нынъ ка́йресь онда́нъ, вара̀ да сюрямя́ресь омъбала̀. Ончонѐ Іису́съ калаза̀ воны́кке (Апо́столзама: ) хытлана́дтыръ ли а́заръ да кайма̀? Си́монъ Пе́тръ хора́въ барза̀ она̀: Аспо́дь! камъ бадьня̀ а́беръ ка́ибыръ? азъ тыда́дынъ і̂умю́рги бо́рназь сума́гзане. Аберь да иня́ньдамыръ, чохла́рамыръ да, што азъ Христо́съ борнагга́нъ То́ра у́выле. Іису́съ хора́въ барза̀ вулзама̀: воныкезанѐ ма́ры солляза̀ Абе? И се́ринъ данъ при боръ шойта́нъ. Ся́ггана кала́ре Ву́лъ Іу́да жинъ Си́монъ Іскаріотры жинъ; ся́ванжинъ што ся́гга кайря́нь бардрза̀ она̀, бо́лны при воны́кешъ ранъ [виряняггя́нзамъ ранъ].

Пось 7.

Посла̀мъ 25.

Кайря́нъ сюря́ре Іису́съ Галиле́й : ра: ся́ванжинъ Іуде́й ра шокышлама́нъ сюрямя̀, што Іуде́йзамъ ширя́ресь она̀ вилярьмя̀. Си́выхъ болза̀пра́зникъ Іудейры лардма́ллы і̂укля́зане. Ончоня̀ тува́нъзамъ, о́нынъкала́ресь она̀: то́гъ конда́нъ, кая́хъ да Іуде́йшне, штобы виряняггя́нзамъ да са́нынъ ко́рчеръ са́нынъ и́сьзане, ху́жъзане я́зъ тува́дынъ. Ся́ванжинъ што ля́жъ ни́минь датувма́сть ола́ганъ, ху́жъ хытлана́дь би́льна болма̀. Хонзя̀ а́зъ тува́дынъ сяплы̀ нѐ и́сьзане; куда́ръ хуня̀си́нзама. Ся́ванжинъ што тува́нзамъ да иняньмя́ресь она̀. Ся́гга синя̀ Іису́съ кала́ре вулзама̀: Ма́нынъ вы́годъ тада̀ сидьмя́нъ, а се́ринъ-вы́годъ ту́душъ бо́ръ. Сиря̀ эде́мь болдары́ме корыма́шканъ: а Мана̀ корыма́сть; о́нъжинъ што а́бе кюндяляня́дыпъ о́нъжинъ, што и́сьзамъ о́нынъ оза́лъзамъ бола́ссе. Азаръ ка́иръ ку пра́зника; а Абе (тада̀) ка́ймыпъ ку́ пра́зника: ся́ванжинъшто Ма̀нанъ вы́годъ тада̀ сидьмя́нь Сягана калаза́сынъ вулзама̀, і̂олза̀ Галиле́й ра. Хонзя̀ вара̀ ки́льчесь тува́нзамъ о́нынъ: ончоня̀ Ву́лъ да кильза̀ пра́зника, о́зе маръ, а пюрюске́рьля бекъ. Іуде́йзамъ вара̀ ширя̀ресь она̀ пра́зникъ ра; кала́резь да: шта Вулъ? И нума́й хала́пзамъ болза̀ Онъ жинъ ха́лагъ ра: при́замъ кала́ресъ, што Вулъ и́ра борь, тябри́замъ вара̀ кала́ресь: сі̂окъ, ноолдала́дь ха́лыга Онда́нъ ника́мъ Онъ жинъ попляма́нъ о́зе, хураза̀ Іуде́йзане.

Посл. 26.

Но сі̂ора вара̀ тара́нъ пра́зникъне кирьза̀ Іису́съ килля̀, посляза̀ да виряндмя̀ халанза̀ пи́тресь да Іуде́йзамь, ипопляза̀: ля́пле Вулъ биля́дь сиру́зане, виряньмя́заръ? Іису́съ хора́въ барза̀ вулзама̀, кала́ре: Ма́нынъ вирянътны̀ Ма́нынъ маръ боръ, но мана̀ ярагга́нынъ. Камъ шокышла́дь тувма̀ и́рикне о́нынъ: ся́гга чо́хле, Торра́нъ ли Ма́нынъ вирянъшны̀, аль а́бе хамъ хамъ ранъ кала́дыпъ: Калазяг га́нъ хува̀ ху ранъ ширя́дъ ху аслы́не: а камъ ширя́дъ аслы́не ярагга́нне она̀ ся́гга чи́нлахъ боръ, со́язь да сі̂окъ онъ ижинча̀. Барза̀ ма́ры серя̀ Моисе́й зако́нне, ника́мъ да се́ринъ данъ сюрямя́сть зако́нъ ту́ругъ? ми́нь жинъ ширя́дтыръ виля̀рьмя̀ Мана̀? Ха́лыгъ хора́въ барза̀ кала́ре: шойтанъ ма́ры са́нъ жинчѣ? Ка́мъ ширя́дъ вилярьмя̀ сана̀? Іису́съ хора́въ барза̀ кала́ре вулзама̀: пряхся́хъ и́льне тувза̀ а́бе, порьза́мъ да а́заръ кала́дтаръ о́нжинъ. Моисе́й барза̀ серя̀ кастарны́не ху́же Моисе́й ранъ ма́ръ, а а́шшезамъ рань; а́заръ да шума́тъ ра кастара́дтыръ си́нна, Хонзя̀ шуматъ ра иля́дь си́нъ кастарны́не, што́бы сю́мюрльны а́нъ бо́лдырь зако́нъ Моисе́инъ: миньжинъ вара̀ ма́нъ синя̀ силяня́дтыръ о́нъ жинъ, што а́бе чила́й си́нна амаляза̀ шума́тъ ра? Су́дъ а́нъ ту́выръ пыгса̀ пи́ть синя̀, но су́дъ ту́выръ тю́рь су́дъ ба. Конда̀ при́замъ Іерусали́мрызамъ ранъ кала́ресь:  ку маръ ли, хужнѐ ширяссе вилярьмя̀? Акь ву́лъ пыданма́зыръ калазя́дь; ни́ми́нь да калама́ссе она̀:чохлама́ресь ли Кня́зьсамъ, штоВу́лъ чинлаза́хъ Христо́съ? Аберъвара̀ она̀ биля́дыпыръ, шта́нъ Ву́лъ:а хонзя̀ Христо́съ ки́ле; ника́мъ дабильмя̀ болы́ме, шта́нъ Ву́лъ. Ончоня̀ Іису́съ чиньдярза̀ черьква́я,виряндьса̀ попляза̀ да: а́заръ биля́дтыръ Мана̀ да, биля́дтаръ да, шта́нъ а́бе; Хамъ Хамъ ранъ а́бе кильме́нъно тю́рь бо́ръ ярагга́нъ мана̀, хошня̀ а́заръ билъмя́стыръ. Абе биля́дыпъ, она̀; ся́ванжинъ што Абе онъ ранъ Ву́лъ да ярза̀ мана̀. Ширя́ресьтыдма̀ она̀: но ника́мъ хома́нъ онъсиня̀ аллы́не онъшинъ што сага́тъ оны́нъ тада̀ сидьмя́нъ. Нумайзамъ вара̀ ха́лыгъ ранъ иня́ньресьона̀, кала́ресь да̀: хонзя̀ ки́ле Христосъ; неу́жта Ву́лъ ту́ве итлара́хъ па́ллазане, не́жаль миньчо́хле ся́гга тувза̀? Хонзя̀ и́льдресь Фарисе́йзамъ о́нъжинъ сяплы̀ хала́пъзане ха́лыгъ ра; ончоня̀ ярза̀ Фисрейазамъ Архерейзамъ да тыдма̀ она̀ Іису́съ и́нде кала́ре: тада̀, сага́лъвы́годъ а́бе се́ринъ бала̀ бо́лыпъ, ка́ипь да Мана̀ ярягга́нъ бадьня̀. Ши́реръ мана̀, тобы́мырь да; и шта̀бо́лапъ а́бе, онда̀ а́заръ кильмя̀ болыма́стырь. Іуде́йзамъ вара̀ попля́ресь при прѝ бала̀: шта̀ Ву́лъ, кайма̀шокышла́дь, што а́беръ тобы́мыбыръ она̀ шокышла́дьи Ву́лъ кайма̀Еллинры саладны́не, виряндьмя̀ даЕллинзане. Ми́нь бола́ссе ся́гга сума́хзамъ, ху́жзане Ву̀лъ калаза̀: ши́реръмана̀, тобы́мыръ да; и шта̀ а́бебо́лыпъ, а́заръ кильмя̀ болма́стыръ.

Посл. 27.

Кайры̀ вара̀ а́сла пра́зникъ конъ ра турза Іису́съ, чиньза̀ да кала́ре: ка́мынъ измя̀ ки ля́дь, ки́льдыръ манъ бада̀, и́зтыръ да. Ка́мъ иняня́дь мана̀, о́нынъ варъ да́нъ, леплѐ сиру̀ каладь, і́о́гесь чи́ре шузамъ. Ся́ггана калаза̀ Ву́ль сы́влишьжинъ, хушнѐ кюрьдымя̀ хытла́нчесь иняняггя́нзамъ о́нынъ! я́тне: ся́ванжинъ што тада̀ болма́нъ асланда́рны. Нума́йзамъ ха́ лыгь рань, ильдьса́сынъ ся́гга сума́гзане, кала́ресь: Ву́лъ чи́нъ Пророкъ тябри́замъ кала́ресь: ку Христо́съ. Итты́замъ вара̀ кала́ресь: ра́зе Галиле́й рань Христо́сна кильме керьле? Сиру̀ ма́ръ ли калаза̀, што Христосъ ки́ле Дави́дъ уру́вь ранъ Виѳлее́мъ ранъ да, ляжъ вы́рынъ данъ, штанъ болза̀ Дави́дъ: И топжъ болза̀ онъжинъ ха́лыгъ ра. Таху́жзамъ вулза́мъ ранъ хытла́нчесь тыдма̀ она̀: ника́мь да вара̀ хо ма́нъ онъ синя̀ аллы́не. Чоры́замъ таврнза̀ ки́льчесь Архере́йзамъ бадь ня̀ Фарисейза́мъ да бадьня̀: ся́гга замъ да кала́ресь вулзама̀: мынма̀ а́заръ сявыдса̀ кюръмярыръ она̀. Чоры́замъ хора́вь ба́чесь: нихонзя́да си́нъ калама́нъ апла̀, еплѐ ся́гга си́нъ, Фарисе́йзамъ хора́въ ба́чесь вулзама̀: неу́жта а́заръ да олдала́ны болза̀: Иняньза̀ ли ка́мъ кня́зьсамъ ранъ, а́ль Фари́сейзамъ ранъ? Анчахъ ку́ ха́лыгъ зако́нъ бильменнѝ илга́нызамъ бола́ссе. Никоди́мъ, киляггя́нъ о́нъ бадьня̀ сюрьля̀, бо́лны при вулза́мъ ранъ, кала́ре вулзама̀!  Су́дъ тува́ди се́ринъ зако́нъ си́нна,хонзя̀ перве́й итляза̀ ту́месь она̀, бильмя̀ боли́месь, ми́нь тува́дь Ву́лъ?Кона̀ ильдса̀ кала́ресь она̀: а́зь та Галиле́й ранъ ма́ръ ли? Волаза̀ бы́хъ корма̀ да боланъ, што Галиле́й ранъ болма́нъ Проро́къ. По́резамъ да сала́нчесь ху̀ ки́льзамъ шне.Посл. 8.Іису́съ вара̀ ка́йре Елео́нъ ту́въ синя̀. А и́рь тада̀ килля̀ кирьза̀, поръ ха́лагъ да ка́йре о́нъ бадьнѐ. Ву́лъ ла́рче, виряньдса̀ да вулзанѐ.

Посл. 28.

Конда̀ хотъ биляггя́ньзамъ Фарисе́йзамъ да сявыдса̀ кюрь дя́ссе о́нъ бадьнѐ хе́рь а́врумне, яза́ръ ко́сны ра ты́дныня турадса́сынъда она̀ вуда̀ сирьдя̀, кала́ресь она̀: Виряндяггя́нъ! ся́гга хе́рь а́врумъ ты́дна болза̀ (ху́ ту́вны ра] яза́ръ косны̀ ра. А Моисе́й зако́нъра кала́на перя̀, вилярьмя̀ сяплы́зане чо́лзамъ бала̀: азъ минь ся́ггасиня̀ ка́ланъ? Кала́ресь вара̀ ся́ггана, тирьггяза̀ она̀, штобъ тоба́съ минь боли́ньда; винова́тъ тува́сшинъ она̀. Іису́съ вара̀ пюггюрльнза̀ сирза̀ порьня бала̀ сирь синчѣ, пыгма́зыръ вулза́мъ синя̀: Хонзя̀вара̀ хы́да идьмѐ посля́ресь она̀, пюггюрльны̀ ранъ турза̀ кала́ре вулзама̀ сяпла̀: камъ боръ се́ринъ си́лагсаръ, перве́й [вулъ) бра́гтыръ о́нъ синя̀. И тада̀ пюггюрльнза̀ сирза̀сирь синчѐ. Вулза́мъ вара̀ ильдса́сынъ, она̀, на́мызъ ранъ да сі̂онныболза̀; тогса̀ ка́йресь при прихы́зсинь, посляза́сынъ. вадра́хсизамъранъ каири́замчень: і̂олза̀ да пиченя́гъ Іису́съ, херь а́врумъ да турагга́нь вуда̀ сирьдя̀. Іису́съ, турза̀сынъ пюггюрльны̀ ранъ кормаза́сынъ да никама̀ да, херь а́врумне анчахъ кала́ре она̀: херь а́врумъ! шта санъ синя̀ чогагга́нзамъ? Ника́мъ винова́тне тувма́ре сана̀ Вулъ хора́въ барза̀: ника́мъ, Аспоть!а́бе да сана̀ винова́тъ тувма́стапъ: Кайя́хъ, мала́шне да си́лагъ анъ тувъ.

Посл: 29.

Тада̀ попляза̀ Іису́съ ха́лыгь бала̀, кала́ре да вулзама̀: абе боръ сюдъ эде́ма: камъ манъ хы́зсанъ сюря́дь; лѣжъ тютю́мъ ра сюри́ме, осрама̀ вара̀ бо́ле сю́дъ бу́рназинъ. Ончонѐ фарисе́йзамъ ка ла́ресь она̀: азъ хува̀ ху́жинъ кюнделеня́дынъ, кюнделя́нь са́нынь тюрь маръ. Іису́съ хора́въ барза̀ вул зама̀: хонзя̀ а́бе хамъ да хамъ жинъ кюнделеня́дыпъ, ончонѐ да ма́нынъ кюнде́лень тюрь боръ; ся́ванжинъ што а́бе биля́дыпъ,  штанъ ки́льдымъ, и шта каія́дыпъ; а а́зеръ бильмя́стырь, шта́нъ а́бе, шта̀ да каія́дыпъ. Азеръ судъ тува́дтыръ і̂уть ту́рухъ: а́бе судъ тувма́стыпъникама̀да. А хонзя̀ судъ тува́дыпъта а́бе; судъ ма́нынъ тюрь борь: ся́ванжннъ што а́бе пиченя́хъ маръ, но а́бе. Адій да ярагга́нъ мана̀. Зако́нъ ра да се́ринъ си́рны боръ, што икке синза́мъ кюнделенѝ тюрь боръ. Абе Хамъ кюнделяня́дыпъХамъ жинъ, кюнделяня́дь да ма́нъ жинъ Адій ярагга́нъ мана̀. Ончонѐкала́ресь она̀: шта са́нынъ а́шше? Іисусъ хора́въ барза̀: а́зеръ бильмя́стырь ни мана̀, ни адія̀; хонзя̀ а́зерь, мана̀ би́льны болза́сынъ ма́нынъ адія̀ да би́льдырче. Ся́гга сума́гзане калаза̀ Іису́съ арча̀ сі̂омынче, (хужъ ра окся̀ осрама́шканъ хора́ссе, ) хонзя̀ виряньдса̀ черьква̀ ра ильмя́нъ она̀, сява́нжинъ што тада̀ кильме́нъ сага́дъ о́нынъ.

Посл. 30.

Тада̀ калаза̀ вулзама̀ Іи су́съ: Абе каія́дыпъ, ширяма̀ да бо́лыръ мана̀; ки́леръ да́ се́ринъ си́лагъ ра; шта а́бе каія́дыпъ, онда̀ а́зыръ болма́стыръ кильмя̀. Онда̀ Іуде́йзамъ кала́ресь: неу́шта виля́ре вулъ хува̀ што калазя́дъ: а́зеръ болма́стыръ кильмя̀ онда̀, шта а́бе кала́дыпъ? Вулъ кала́ре вулзама̀: а́зеръ а́іялды́замъ ранъ, а́бе сюльди́замъ ранъ; а́зеръ ку эде́мь ранъ, а́бе ку эде́мь ранъ маръ. Онжинъ а́бе ка лаза̀ да серя̀, што а́зеръ ви́леръ се́ранъ си́лагзамъ ра: ся́ванжинъ што хонзя̀ иняньмя̀ болыма́стыръ, што ку а́бе: ви́леръ серинъ си́лагзамъ ра. Ончонѐ кала́ресь она̀: камъ Азъ? кала́ре да ву́лзама Іису́съ: а́бе ся́ва, минь а́бе калаза̀ серя̀ манъ жинъ посля́ны ранъ. Номайра́хъ а́бе серь жинъ ка́ладымче ти́рьггядымче да: но ярагга́нъ мана̀ тюрь боръ, минь да а́бе илъдса̀ онъ данъ, она̀ кала́дыпъ та эде́мя. Чохлама́ресь, што вулъ калаза̀ ву́лзама Ашше жинъ. Кала́ре да ву́лзама Іису́съ: хонзя̀ хоба́рдыръ Эдемь у́выльне; ончонѐ би́леръ, што ся́гга а́бе, и што, а́бе ни́минь да́ тувма́стыпъ хамъ ранъ; но леплѐ виря́ндре мана̀ ма́нынъ Аді́й, сяпла̀ кала́дыпъ та. Ярагга́нъ мана̀ хува̀ да манъ бала̀ боръ. Ашше ^ хуварма́нъ мана̀ пиченьзине; ся́ванжинъ што а́бе тудужа́хъ тува́ дыпъ она̀, минь она̀ і̂оралла бола́ссе. Хонзя̀ вулъ калаза̀ ся́ггана: но ма́йзамъ иня́ньресь она̀.

Посл. 31.

Ончонѐ кала́ре Іису́съ иня̀ннызама она̀ Іуде́йзама: хонзя̀ а́зеръ ту́рыръ ма́нынъ сума́гь ра; а́зеръ чинлаза́хъ ма́нынъ виряняггя́нзамъ бо́лыръ. Чо́хлыръ да тюрьне, тюрь да ту́ве сиря̀ и́риклызама. Хора́въ барза́сынъ каларесь она̀: а́беръ уру̀Авраа́мынъ, болма́рымыръ да чора́замъ никама̀, нихонзя̀; еплѐ азъ кала́дынъ,; што а́беръ и́риклызамъ бо́лыбыръ? Іису́съ хора́въ барза̀ ву́лзама: чинь, чинъ кала́дыпъ серя̀: порь тувагга́нъ си́лага, чора̀ боръ си́лагынъ. Чора̀ вара̀ болма́сть кильдѣ і̂умюрьня̀: а у́вылъ бола́дь і̂умюрьня̀. Хонзя̀ аппи́нь у́вылъ и́риклызане сиря̀ ту́ве; чинъ и́риклызамъ бо́лыръ. Биля́дыпъ, што а́зеръ уру̀ Авраа́мынъ: но ширя́дтыръ мана̀ вилярьмя̀, ся́ванжинъ што сума́гъ ма́нынъ се́ринъ ижа̀ кирима́сть. Абе кала́дыпъ кона̀, минь корза̀ ма́нынь Аді́й баньча̀: а́зеръ вара̀ тува́дтыръ кона̀, минь ко́рдыръ се́ринъ а́шше баньча̀. Хора́въ барза̀ кала́ресь она̀. Аді́й пе́ринъ боръ Авраа́нъ: Кала́ре вулзама̀ Іису́съ: хонзя̀ а́зеръ. Авраа́мъ ача́замъ бола́дтыръ, и́сьзанѐда Авраа́мынъ ту́выръ А ха́ле ширя́дтаръ вилармя̀ мана̀, ху́же кала́ре сиря̀ чи́нне хушнѐ ильдса̀ То́ра ранъ: Авраа́мъ сяпла̀ тувыма́нъ. Азеръ тува́дтаръ и́сьзане се́ринъ а́шшеинъ. Ся́гна синя̀ кала́ресь она̀: а́беръ яза́ръ косны̀ ранъ сі̂ора́дны маръ: пряхся́хъ боръ а́шше пи́ринъ То́ра.

Посл. 32.

Іису́съ кала́ре вулзама̀! То́ра се́ринъ а́шше болза́ссынъ, а́зеръ мана̀ і̂ора́дмрче: ся́ванжинъ што а́бе То́ра ранъ тогса̀, ки́льдымъ ды́; ся́ванжинъ што а́бе хамъ хамъ ранъ кильмя́нъ, но вулъ мана̀ ярза̀. Ми́ньжинъ а́зерь чохлама́стыръ ма́нынъ чильги́не? о́нжинъ што болма́стыръ итлямя́шканъ ма́нынъ сума́гне. Се́ринъ а́шше боръ шойта́нъ; а́зеръ да се́ринъ а́шше и́рикне тувма̀ хытлана́дтыръ. Ву́лъ болза̀ си́нна виляря̀ггянъ посля́ныранъ; тюрь ра да турыма́нъ; ся̀ванжинъ што тюрь онъ ижиньча̀ сі̂окъ. хонзя̀ худъ кала́дь соя̀, ончонѐ вулъ кала́дь ху́унне: о́нжинъ што вуль соя̀ астарагга́нъ, а́шше да сои́не. Мана̀ вара̀ ся́ванжинъ што тю́рьне кала́дыпъ, иняньмя́стыръ. Камъ се́ринъ данъ тирьггямя̀ бола́дь мана̀ си́лыгъ жинъ? хонзя̀ вара̀ а́бе? ка ла́дыпъ тю́рьне; мынма̀ иняньмя́стыръ мана̀? Камъ То́ра ранъ боръ, лежъ итля́дъ То́ра сума́гъсане. А зеръ ся́ванжинъ ильдмя́стыръ што а́зеръ То́ра ранъ маръ. Ся́гга синя̀ Іуде́йзамъ хора́въ барза̀ кала́ресь она̀ тю́рьня мары̀ а́беръ кала́дпыръ, што азъ Самаряни́нъ боръ, и што санъ ижинъчѐ шойтанъ боръ? Іису́съ хора́въ барза̀: манъ ижинчѐ шойта́нъ сі̂окъ, а́бе вара̀ хизяпля́ дынъ ма́нынъ Аді́а; а а́зеръ хизяплямя́стыръ мана̀. Онда́нъ вара̀ а́бе ширя́мастьшъ ма́нынъ аслы́не: боръ ширягга́нъ, су́дне да тувагга́нъ

Посл. 33.

Чинъ, чинъ кала́дыпъ сиря̀: камъ о́сре ма́нынъ сума́гне; вулъ коры́ме ви́лимне і̂умюрьня̀ да. Іуде́йзамъ кала́рееь она̀: ха́ль кора́дтыръ а́беръ, што шойта́нъ боръ санъ ижинъчѐ, Авраа́мъ ви́льче Про ро́къзамъ да; азъ вара̀ кала́дынъ: камъ: о́сре ма́нынъ сума́гне; вулъ асти́вме ви́лимне і̂умюрьнѐ да. Неу́шта азъ аслара́хъ пи́ринъ Авра́мъ Аді́й ранъ ху́же ви́льче, Проро́къзамъ да вилъза̀ пю́тресь: Кама̀ азъ хува̀ хуня̀ тува́дынъ? Іису́съ хора́въ барза̀: хонзя̀ а́бе хамъ хама̀ аслада́ дыпъ; аслы̀ ма́нынъ ни́минь сі̂окъ. Мана̀ аслада́ть ма́нынъ Адій, ле́же, хужнѐ а́зеръ де́дтыръ, што вулъ се́ринъ То́ра. Азеръ да бильмя́стыръ она̀; а а́бе биля́дыпъ она̀; хонзя̀ да ка́лыпъ: што бильмя́стыпъ она̀; ончонѐ бо́лыпъ серяшкала́хъ соя̀ ас тарагга́нъ: а́бе вара̀ биля́дынъ она̀ осра́дыпъ та о́нанъ сума́гне. Авраа́мъ, а́шше се́ринъ хибирьдя́ре корма̀ ма́нынъ ко́нне, корза̀ да, хибирьдяза̀ да. Сягга синя̀ кала́ресь она̀ Іуде́йзамъ: сана̀ а́лла сі̂олъ да сі̂окъ и азы̀ ко́рдынъ Авраа́ма? Іису́съ кала́ре вулзама̀: чинъ, чинъ кала́дыпъ серя̀, и́ликъ онче́нь Авраа́мъ сі̂окче, а́бе болза̀. Ончохнѐ и́льчесь чо́лзане хытла́нчесь да брагма̀ онъ синя̀: Іису́съ вара̀ пыда́ньче; то́гре да черьква̀ рань, ирьдса́сынъ вуда̀ сирьдя̀ вулза́мъ ранъ, одса̀ да ка́йре.

Пось 9.

Посл: 34.

Ирьдса̀ кайза́сынъ да́ корза̀ перь синна̀ ко́зьсыръ сі̂ора́тны ранъ. Виряняггяньзамъ о́нынъ идьса̀ онъ данъ: раввѝ! камъ, си́лага кирьза̀, вулъ, аль о́нынъ а́шше и а́мушъ што ко́зь сыръ сі̂ора́тна? Іису́съ хора́въ барза̀: нѝ вулъ си́лага кимя́нъ; нѝ а́шше а́мушъ да о́нынъ, но [ку̀ ся́ванжинъ, ) штобъ о́нъ синьча̀ куда́рынче́ръ То́ра и́зьсамъ. Мана̀ ке́рле тува́съ и́зьзане ярагга́мынь мана̀, хужче́нь боръ конъ, ки́ле кась, хонзя̀ ника́мда ни́минь тувма̀ болдары́ме. Хонзя̀ а́бе сирь зинча̀; а́бе боръ сюдъ сиря̀. Кона̀ кала за́сынъ, со́рче сирь зиня̀, тувза̀ лапры́не со́рчикъ ранъ, сюрьза̀ да лапра̀ бала̀ ко́зезане ко́зъсырне. Кала́ре да она̀: кая́хъ, сю́ванъ Силоа́мры кюль ра (минь боръ: я́ны). Вулъ кайза̀, сювынза̀, кильза̀ да корагга̀нъ. Конда̀ поски́льзамъ и́ликъ ко́рнызамъда, што вулъ болза̀ ко́зъсыръ, кала́ресь: лѣже маръ ли ся́гга, ху́же ларда̀ киляза̀ да сюку́рне? Ху́жезямъ кала́ресь: ся́гга вулъ, а итты́замъ кала́ресь: онашкала́хъ бекъ. Вулъ вара̀ кала́ре: ку а́бе. Он чохнѐ и́трись она̀: еплѐ о́зильнчесь са́нынъ ко́зезамъ? Вулъ хора́въ барза̀ кала́ре: синъ Іису́съ де́ны, тувза̀ лапры́не, сюрьза̀ да мана̀ ко́зезане, кала́ре да мана̀: ка́й Силоамъ кюль ра пи́тьне сювъ. Абе кайза̀, пи́тьне да сювза̀, посля́рымъ да корма̀. Он да̀ кала́ресь она̀; шта вулъ? кала́ре бильмя́стыпъ. Сявыдса̀ ка́йресь козьсыръ болны́не Фарисе́йзамъ бадьне. Болза̀ вара̀ шума́тъ конь, хонзя̀ Іису́съ тувза̀ лапры́не, о́зьре да она̀ ко́зьзане. Онда̀ тада̀ и́дьресь она̀ Фари се́йзамъ да еплѐ вулъ корма̀ посла́ре? вулъ кала́ре вулзама̀ лапры́не хорза̀ ву́лъ мана̀ ко́зьсамъ синя̀ а́бе да пи́тьне сювза̀, корма̀ да посьла́рымъ. Ончонѐ тя́хужсамъ Фаризамъ ранъ кала́ресь: ся́гга синъ То́ра ранъ маръ, ся́ванжинъ што тирг гямя́сть шума́тне. Тябри́замъ вара̀ кала́ресь: еплѐ болда́ре си́лаглы синъ тувма̀ сякнашкалы̀ халалла́нызане? болза̀ да вулза́мъ хожра̀ вурзь. Тада̀ кала́ресь ко́зьсырне: азъ минь ка́лынъ о́нъжинъ, ся́ванжинъ што вулъ сана̀ о́зре ко́зезане? вулъ кала́ре: ку́ Пророкъ. Ончонѐ Іуде́йзамъ и́нянимя́ресь она̀ да, што вулъ болза̀ ко́зьсыръ, корма̀ да посля́ре онче́нь, хонзя̀ чи́ньчесь а́шше а́мушнѐ да́ ку корагга́нынъ. Идьресь да вулзанѐ калаза̀: ся́гга-ль у́вылъ се́ринъ, хужнѐ а́зеръ кала́дтаръ, што ко́зьсыръ сі̂ора́тна? еплѐ вара̀ ву̀лъ ха́ле кора́дь? Ашше а́мушъ да о́нынъ хора́въ барза̀ кала́ресь вулзама̀: а́беръ биля́тыпыръ, што ся́гга у́вылъ пе́ринъ, и што вулъ сі̂ора́тпа ко́зьсыръ; А леплѐ халь кора́дь, она̀ бильмястыпыръ: аль камъ о́зре она̀ ко́зезане, а́беръ бильмя́стыпырь; хуня̀ и́дыръ; хува̀ ху́жинъ ка́ле. Сяпла̀ кала́ресь онынъ а́шше а́мушъ да, о́нжинъ што хура́ресь Іуде́йзамъ ранъ хужьса́мъ кана́шъ ту́вресь, штобы камъ ка́рьде она̀ Христо́съ вы́рынне, она̀ сирма̀ погу̀ ранъ. Ся́ванжинъ да а́шше а́мушъ да о́нынъ кала́ресь: ху́а а́сла сі̂олза́мъ ра; хуня̀ и́дыръ. И тя́берь худъ чи́ньчесь ля́же синна̀, ху́же болза̀ ко́зьсыръ, кала́ресь да она̀: рахматъ тувъ Торра̀; а́беръ биля́дпаръ, што ся́гга синъ си́лаглы борь. Ву́лъ хора́въ барза̀ кала́ре вулзанѐ: си́лагла ль вулъ, она̀ а́бе бильмя́стыпь; биля́дыпъ аньча́хъ сявна̀, што а́бе болза̀ ко́зсыръ, а ха́ле кора́дыпъ. Тада̀ и́дьресь она̀, минь вулъ са́нъ ба тувза̀? еплѐ озыпарза̀ сана̀ ко́зезане? Хора́въ барза̀ вулзама̀: а́бе калаза̀ серя̀, а́зеръ да ильдмя́рыръ, минь тада̀ ильдмя̀ хытлана́дтыръ? аль а́зеръ да шокышла́дтыръ болма̀ онынъ виряняггя́ньзамъ. Вулза́мъ вара̀ ятлаза̀ пидя́рчесь она̀, кала́ресь да̀: азъ виряняггя́нь о́нынъ; а а́берь Моисе́инъ виряняггя́ньзамъ. Аберь биля́дпыръ, што Моисе́й ба попляза̀ Тора; а она̀ билъмя́стыпыръ, штанъ ву́лъ. Синъ корма̀ посля̀гга́нь хора́въ барза̀ кала́ре вулзама̀ Ся́гга халанма́лла, што а́зеръ билъмя́стыръ, штанъ вуль, а ву̀лъ о́зьре ма́нынь ко́зьзане. Аберь вара̀ биля́дпыръ; што си́лаглызане То́ра итлязия́сть; а хонзя̀ камъ хизяплядъ Торра̀ тува́дь да о́нынъ и́рикне она̀ итля́дь. Іумюрьде́нь и́льтьны болма́нъ, штобы камъ отма̀ бо́ ле ко́зезане ко́зьсыръ сі̂ора́тныне. Хонзя̀ вулъ То́ра ранъ болмаза́сынче: ончонѐ тувма̀ болдары́миче ни́минь сявнашка́лне. Хора́въ барза̀ кала́ресь она̀: си́лагзамъ ра а́зъ поръ сі̂ора́тныскеръ; азъѝ перя̀ виряньдя́дынъ? Кыла́рчесь да̀ она̀ тола̀. Іи су́съ ильдса̀, што она̀ кыла́рчесь тола̀; тобса́сынъ да она̀, кала́ре она̀: иняня́дыны азъ Тора у́вылне, Вуль хора́въ барза̀, кала́ре да: а камъ вулъ, То́ра, иняньмя̀ бо́лыпъ она̀? Іису́съ кала́ре она̀: корза̀ да азъ она̀, и камъ попля́дь санъ бала, вулъ боръ. Вулъ вара̀ кала́ре: иняня́дапъ. Го́споди! посься́пре да она.

Посл. 35.

Кала́ре да Іису́съ: су́дъ жинъ кильмя́нь а́бе, ся́гга сюдъсянда́лыгга, чтобы корма́нызамъ ко́рчеръ, ко́рнызамъ да ко́зьсыръ бо́лчеръ. Ильтресь да̀ таху́жезамъ Фарисе́йзамъ ранъ, бы́ны онъ бала̀, кала́ресь да она̀: неу́шта а́беръ да козьсыръзамъ? Іису́съ кала́ре вулзама̀: а́зеръ ко́зьсыръ болза́ссынъ, ху за́мыръ синча̀ си́лагне осры́мыдырче; но еплѐ а́зеръ кала́дтыръ, што кора́дтыръ, си́лагъ се́ринъ синча̀ і̂оладь.

Пось. 10.

Чинъ, чинъ кала́дыпъ серя̀: камъ а́лыкъ ба маръ киря́дь со́рагъ карлы́не, но казя́дь о́рѣхъ сиръдя́нъ, ля́же боръ вуру̀ хора́гъ та позагса́нъ. А киряггя́нъ а́лыкъ ба, боръ кюдю́взе со́рыгсама. Она̀ а́лыкъ унчѐ турагга́нъ а́лыкне озя́дь, сорыгса́мъ да итля́ссе о́нынъ са́сне; вулъ да чиня́дь ху́унъ со́рыгсане ятъ ту́ругъ кылара́ть да̀ вулзане. хонзя̀ да кыла́ре ху́унъ со́рыгсане; кая́дъ вулза̀мъ унчѐ: а со́рыгсамъ онъ хы́синъ кая́ссе, ся́ванжинъ што биля́ссе о́нынъ са́сне. А і̂отъ хы́синь каи́месь, но тара́ссе онъ данъ; ся́ванжинъ што бильмя́ссе і̂отъ са́сне. Ся́гга і̂ома́хне калаза̀ вулзама̀ Іису́съ: вулза́мъ вара̀ чохлыма́ресь, ми́нь ся́къ кала́ре вулъ вулзама̀. Іису́съ тада̀ кала́ре вулзама̀, чинъ, чинъ кала́дыпъ серя̀: а́бе боръ а́лыкъ со́рагсама. Порека́мъ; минь чо́хле ки́льчись манда́нъ и́ликъ, бола́ссе ву́ру́замъ хора́гъ позагга́нзамъ да; но со́рыгсамъ итлямя́ресь ву́лзане.

Посл. 36.

Абе боръ а́лыкъ; камъ ки́ре манъ ба, вулъ сирла́гны бо́ле ки́ре да, то́геда, аба́тне да то́бе. Ву́ру киля́дь ся́ванжинъ, штобъ вурла́съ и питяря́съ, а́бе ки́льдымъ ся́вынжинъ штобъ бо́рнасне осра́дчеръ, осра́дчеръ да нума́й хона́въ бала̀. Абе боръ и́ра кюдю́взя; и́ра кюдю́взя хора́дь ху́унъ бо́рназне сорыгса́мъ жинъ. А та́рзя, кюдю́взя маръ да, хужнѐ со́рыгсамъ ху́унзамъ маръ, кора́дь ка́шкыръ кильныне, хувара́дь да со́рыгсане, тара́дь да; ка́шкыръ да изакая́дь со́рыгсане. хурадтара́ть да ву́лзане. А та́рзя тара́дь, о́нжинъ што вуль та́рзя боръ, тармажма́сть да со́рыгсамъ жинъ. Абе боръ и́ра кюдю́взя, биля́дыпъ да̀ ма́нынзане, а ма́нынзамъ биля́ссе мана̀. Еплѐ биля́дь мана̀ Адій, сяпла̀ а́бе да бпля́дыпъ Адія̀; бо́рнысьне да ма́нынъ хо ра́дыпъ со́рагсамъ жинъ. Боръ ма́ нынъ иттыза́мъ да со́рыгсамъ, ху́жезамъ ку карда̀ ранъ маръ; ляжзане да ке́рле мана̀ сявыдса̀ кюрьдя́съ: са́сне да ма́нынъ и́льдесъ, бо́ле да пря́хъ кюдю́въ, и пе́рь кюдю́взя.

Посл. 37.

Ся́ванжинъ і̂орада́дь мана̀ Адій, што а́бе бара́дыпъ ма́нынъ бо́рнысьне, тада̀ иля́сшинъ она̀. Ника́мъ да тордса̀ ильмя́сть она̀ манъ данъ; а́бе вара̀ хамъ бара́ дыпъ она̀. ма́нынъ и́рикъ боръ бама́шканъ она̀, и́рикъ да̀ бо́ръ тада̀ ильмя́шканъ она̀. Ся́гга за́повѣдь и́льдымъ а́бе ма́нынъ Адій рань. Ку сума́гзамъ ранъ тада̀ болза̀ Іуде́йзамъ хожра̀ вурзь. Нумайза́мъ вулза́мъ ранъ кала́ресь: она̀ шойта́нъ тыда́дь, орза̀ каія́дь да̀; ми́нь она̀ итлядтыръ. Идты́замъ кала́ресь: ку сума́гсамъ орнагга́нынъ маръ; шойтанъ болдара́ди ко́зьзане озьма̀ ко́зьсарзама? Си́дре вара̀ Іерусали́мъ ра пра́зникъ синедя́ссыне, болза̀ дахиль. Сюря́ре да Іису́съ То́ра киль ра придѣлъ ра Соломо́нынъ. Онда̀ Іуде́йзамъ сырнза̀ она̀, кала́ресь да̀ она̀: хожче́нь сана̀ тыда́съ пиря̀ шикла́нны ра? Хонзя̀ азь Христо́съ: кала́ пиря̀ тю́рь. Іису́съ хора́въ барза̀ вулзама̀: а́бе кала́рымъ серя̀, иня̀нимястыръ да; и́зьзамъ, ху́жзане тува́дыпъ а́бе ма́нынъ Адій ятъ бала̀ кюнделяня̀ссе манъ жинъ. Азаръ вара̀ инянмя́стыръ; ся́ван жинъ што а́заръ ма́нынъ со́рагсамъ ранъ маръ, еплѐ а́бе кала́рымъ серя̀.

Посл. 38.

Ма́нынь со́рагсамъ ит ля́ссе ма́нынъ са́сне, а́бе да биля́дынъ ву́лзане, вулза́мъ да́ ма́нъ хы́синъ каія́ссе. Абе вулзама̀ бара́ дынъ і̂умюрнѐ бо́рнызя і̂умюрьнѐ да пю́дмесь и ника́мъ да̀ ильза̀ ка́йме вулзанѐ ма́нынъ а́лла ранъ. Ма́нынъ Адій: ху́же барза̀ кона̀ (вул занѐ), порьза́мъ ранъ яслара́хъ борь; и ника́мъ да болдары́ме ильмя̀ (вулзанѐ) ма́нынъ Адій а́лла ранъ. Абе Адій да пря́хъ бола́тыпыръ. Онда̀ тада̀ Іуде́йзамъ и́льчесь чо́лзанѐ вилярьмя̀ она̀. Іису́съ хора́въ барза̀ вулзама̀: а́бе серя̀ кута́рдрымъ нума́й и́ра и́зьсане ма́нынъ Аді́инъ; ху́шжинъ вулза́мъ ранъ хытлана́дтырь брагма̀ манъ синя̀ чо́лзане? Іуде́йзамъ хора́въ ба́чесь она̀: и́ра и́зьжинъ маръ чо́лзане брагма̀ хытлана́тыпыръ санъ синя̀, но Торра̀ ятла́на жинъ, ся́ванжинъ да, што азъ бола́дынъ си́нъ, тува́дынъ хуня̀ То́ра. Іису́съ хора́въ барза̀ вулзама̀: си́рны боръ ма́ры се́ринъ зако́нъ ра: а́бе кала́рымъ: а́заръ то́разамъ бола́дтыръ? Хонзя̀ Вулъ то́разамъ чиньза̀ ля́жезане, ху́жсамъ бадьня̀ болза̀ То́ра сума́гъ, брагта́рны да болы́ме сиру̀: Она́ль, хушнѐ а́шше тазадса̀, ярза̀ да эде́мна, а́заръ кала́дтыръ: Торра̀ ятла́дынъ: о́нжинъ што а́зе калаза̀: абе То́ра у́вылъ бо́ръ. Хонзя̀ а́бе тувыма́стыпъ и́зьзане ма́нынъ Адіин: а́нъ иня́неръ мана̀. А хонзя̀ тува́дыпъ: ончонѐ, хонзя̀ а́заръ инянимя́стыръ да мана̀, (иня́няръ ма́нынъ] и́зьзамъ, чохла́съ жинъ иняня́ссь жинъ да, што Адій манъ ижинъча̀, а́бе да о́нъ ижиньча̀. И тада̀ ширя́ресь тыдма̀ она̀: Вулъ вара̀ та́рче а́ллазамъ ранъ вулза́нинъ. Ка́йре да тада̀ Іорда́нъ хизьня̀, ля́же вы́рына, шта и́ли́къ теня̀ кюрьдса̀ Іоа́ннъ; і̂ольче да онда̀. Нома́йзамъ да ки́льчесь онъ бадьня̀; кала́ресь да̀: Іоа́ннъ ни́минь халалланы́не тувыма́нъ; минь вара̀ о́нъжинъ калаза̀ Іоа́ннъ, ляжъ шиба́хъ тюрь болза̀. Онда̀ нума́йзамъ иня́ньресь она̀.

Пось 11.

Посл. 39.

Болза̀ вара̀ хинь корагга̀нъ, тяггамъ Ла́зарь, Виѳа́ній ранъ, ля́жъ ялъ данъ, шта̀ бу́рнчесъ Марі́а Ма́рѳа да ьи́макъ онынъ. [Марі́а вара̀, ху́шжинъ тува́нъ Ла́зарь хинь корза̀, болза̀ ляжъ, хужъ сюрьза̀ Го́спо да сю́ба, шилза̀ да о́нынъ ора́зане ху́унъ сю́сьзамъ бала̀. ] ьи́макзямъ я́чесь калама̀ она̀: Го́споди! ля́же, хужнѐ азъ і̂орада́дынъ, хинь кора́дь. Іису́съ она̀ ильдьса́сынъ, кала́ре: ся́гга чирь ви́лимъ бадьнѐ маръ, но аслы́жинъ То́ранъ, асла́ндаръ вулъ о́рла То́ра у́вылъ. Іису́съ вара̀ і̂орадса̀ Ма́рѳане ьи́макне да о́нынъ, Ла́зарьне да́. Кпле да ильдса̀, што вулъ хинь кора́дь; болза̀ тада̀ и́кке конъ ля́же вы́рынъ синча̀; (шта болза̀. ] Кайря́нъ кала́дь виряняггя́нзане: ка́ибыръ тада̀ Іуде́я. Виряняггя́нзамъ кала́ссе она̀; Раввѝ! нума́й бола́ди Іуде́йзамъ ширя́ресь вилярьмя̀ сана̀ чо́лзамъ бала̀: азъ да тада̀ каія́дынъ онда̀? Іису́съ хора́въ барза̀: Вонъи́ке мары̀ сага́дзамъ бола́ссе конъ ра? камъ кундурла̀ сюря́дь ля́жъ та́ггынме, ся́вапжпнъ што кора́дь сю́дне сюд-сянда́лыгынъ. А камъ сюрьля̀ сюря́дь; та́ггыне, ся́ванжинъ што сюдъ сі̂окъ о́мъ ба. Калаза́сынъ кона̀ кала́дь вулзама̀ кайря́нъ: Ла́зарь кора́-туранъ пе́ринъ си́вырче; а́бе вара̀ каія́дыпъ вурадма̀ она̀. Ся́гга синя̀ виряняг гя́нзамъ о́нынъ кала́ресь: си́вырче болза́сынъ, чи́рьле. Іису́съ вара̀ ка лаза̀ о́нынъ ви́лимъ жинъ, а вулза́мъ шокышла́ресь, што вулъ кала́дь си́вырна жинъ. Ончохнѐ Іису́съ калаза̀ вулзама̀ тюрря́хъ: Ла́зарь ви́льче Хибирьдя́дыпъ да се́ринжинъ, што а́бе онда̀ болма́нъ; штобы а́заръ иня́ньдыръ; но ка́ибаръ онъ бадьнѐ. Ончонѐ Ѳома̀ близне́цъ дены̀, калаза̀ виряняггя́нзане: ка́ибыръ а́беръ да, ву́лыбыръ о́нь бала̀. Аппи́нь Іису́сь, кайза́сынъ, тобса̀, што вулъ тва́тта конъ вырда́дь то́быкъ ра (Виѳа́нія вара̀ болза̀ си́выхъ Іерусали́мъ ранъ вонпи́лекъ ста́дійзамъ бакъ. Нума́йзамъ Іуде́йзамъ ранъ ки́льчесь Ма́рѳа Марі́ада бядьнѐ, ча рма̀ хо́ихъ ранъ тува́нъ шинъ вулза́нинъ. Ма́рѳа, ильдса́сынъ, што киле́дь Іисусъ, ка́йре хирьзь она̀, а Маріа кильдя̀ ларза̀. Ончохнѐ Ма́рѳа калаза̀ Іису́са: Го́споди! азъ конда̀ болза́сынче; тува́нъ ма́нынъ ви́льмече. Вара̀ ха́льда, биля́дыпъ, ми́нь азъ Торра́нь киляза́сынъ, ба́ре сана̀ То́ра. Іису́съ кала́дь она̀: ту́ре са́нынъ тува́нъ. Ма́рѳа кала́дь она̀: бола́дынъ што ту́ре (порьси́нзамъ) ту́на чохнѐ і̂ола́шки конъ ра. Іису́съ калаза̀ она̀: абе боръ турадагга́нъ бо́рнасне да́ барагга́нъ; иняняггя́нъ мана̀, вильза́сынъ да чи́рьле. Ха́раберъ да борнагга́нъ, иняняггя́нь да мана̀, і̂умюрьнѐ вили́ме. кона иняня́дыны? Вулъ кала́дь она̀: сяпла̀, Господи! а́бе иняня́дыпъ, што азъ Христосъ Тора у́выле, хужнѐ ке́ръле кильмя̀ эде́ма. Кала́засынъ ся́вна, ка́йре чи́ньче да ола́ганъ Марійня̀ ху́унъ ъи́макне, попляза̀: виряндяггя́нъ конда̀, чиня́дь да сана̀. Вулъ, еплѐ и́льтдре, васказа̀ турза̀, ка́йре да онъ бадънѐ; (Іису́съ вара̀ сидьмя́нче я́ла: но болза̀ ляжъ вы́рынъ да, шта хирьсь тогса̀ она̀ Ма́рѳа. ] Іуде́йзамъ, ху́жзамъ болза̀ онъ бала̀ килиньчѐ, ча́рчесь да она̀, корза́сынъ што Маріа часъ турза̀ тогса̀ да; ка́йресь о́нъ хысинъ, шокышлаза̀, што вулъ то́быкъ синя̀ кая́дь, ьиря́сшинъ онда̀. Марі́а вара̀ кильза̀ онда̀, шта болза Іису́съ, корза̀ да она, і̂укре о́нынъ ора̀ омынѐ кала́ре да она̀: Го́споди! азъ конда̀ болза́сынче, манынъ тува́нъ вили́мече. Іису́съ, хонзя̀ корза̀ она̀ макрагга́нне киляггя́нзане да о́нъ бала̀ Іуде́й ьиряггя́нзане; хуа̀ сялля́нче сы́влишъ ба, путра́нче да. Кала́ре да: шта а́заръ хо́дыръ она̀? кала́ссе она̀: Господи! сидся̀ коръ. Іису́съ ма́кырче. Ончохнѐ Іуде́йзамъ кала́ресь: бы́хъ еплѐ ву́лъ і̂орадса она̀. А тяху́жзамъ вул за́мъ ранъ кала́ресь: болдарма́нъ ли ся́гга, озьтарагга́нъ ко́зезане ко́зьсарне, тувма̀ штобы ся́гга да анъ ви́льдыръ? Іису́съ вара̀ тада̀ хойгырза̀ ишикѝ бала̀, киле́дь то́быкъ бадінѐ. А то́быкъ болза̀ шиды́къ ра, чо́лъ да выртса̀ о́нъ синьча. Іису́съ кала́дь: и́леръ чо́лне. Имакъ вильныинъ Ма́рѳа кала́дь она̀: Господи! ширшлана́дь и́нде; ся́ванжинъ што тва́тта конъ ву́лъ то́быкъ ра. Іису́съ кала́дь она̀: каламарымы̀ а́бе сана̀, што иняньмя̀ болза́сынъ, ко́рынъ То́ра вы́йне? Ильзя́ссынъ чо́лне шиды́къ ранъ, шта хо́ны болза̀ вильны̀ Іису́съ хобардса̀ ко́зезане пюльть синя̀ кала́ре: Аді́й! рахма́тъ сана̀. што а́зъ и́льтранъ мана̀. Абе бильза̀ да, што а́зъ ту́душъ итля́ дынъ мана̀; калаза̀ ся́вна ха́лыгъ жинъ конда̀ турагга́нъ жинъ, иня́ньдыръ, што азъ я́дынъ мана̀. Кона̀ калаза́сынъ, кычкы́рче хы́да са́зъ бала́: Ла́зарь! шога́хъ тола̀. Тогса̀ да вильны̀ чурггя́ны а́лла замъ ранъ ора́замъ ранъ да пи́рь бала̀; пи́ть та о́нынъ си́гны то́таръ бала̀. Іису́сь кала́дь вулзама̀: салдса́ маръ она̀; я́раръ да кайма̀. Ончохнѐ нума́йзамъ Іуде́йзамъ рань ки́льнызамъ Марія бадьнѐ, ко́рнызамъ да, минь тувза Іису́съ, иняньчесь она̀, А ху́жезамъ вулза́мъ ранъ ка́йресь Фарисе́йзамъ бадьнѐ; кала́ресь да вулзама̀, ми́нь тувза̀ Іису́сь. Ончохнѐ Архере́йзамъ Фарисейза́мъ да по́га ту́вресь, попля́ресь да? минь тува́съ перя̀? ку синъ нума́й па́лъ лазане тува́дь. Хонзя̀ хува́рабыръ она̀ агаля́хъ; по́рьзамъ да иня́несь она̀: ки́лесь да Ри́млянзамъ, и́лесь да пе́ринъ си́рьне халыгнѐ да. Пря вара̀ вулза́мъ ранъ, тяху́жъ Каіа́фа, болза̀ вулъ сі̂олъ да Архере́й, кала́ре вулзама̀: а́заръ ни́минь бильмя̀стыръ: шокышлама́стыръ да, ми́нь лаихра́хъ перя̀, перь синъ ви́льдыръ синза́мъ жинь, а порь ха́лыгъ анъ пю́дьтыръ. Кона̀ вара̀ кала́ре ху ранъ маръ, но болза̀ ву́лъ сі̂оль да Архере́й, мала̀ калаза̀, што Іи су́сне ке́рьле вильмя̀ халыгъ жинь. Ха́лыгъ шинъ да анъча́хъ маръ, но са́латнызане да То́ра у́вылзане перь серя̀ постяра́сшинъ. Ляжъ конъ рань канашла́ресь вилярьмя̀ она̀. Іису́съ вара̀ сюряме́нъ итлара́хъ Іуде́йзамъ хожра̀ о́зе, а ка́йре онда́нъ аикнѐ си́выгъ хирть ранъ; хола́я Ефре́мъ деныне, онда̀ да і̂олза̀ ху́унъ виряняггя́нзамъ бала̀. Си́выгъ вара̀ болза̀ Па́сха Іуде́йры, нума́йзамъ ля́жъ ѐнчень ки́льчесь Іерусали́ма па́сха унча̀, тазала́сшинъ. Ончохнѐ ширя́ресь Іису́са, и турза̀ [То́ра) ки́ль ра, попля́ресь перь перь бала̀: леплѐ а́заръ шокышла́дтыръ? килѝ вулъ пра́зника? Архере́йзамъ вара̀ Фарисейза́мь да калаза̀ хо́чесь камь бильза́сынъ, шта вулъ бо́ле; систя́рьдыръ, тыда́сшинъ она̀.

Посъ 12.

Посл. 44.

Олта конъ Па́сха омынчѐ кильза̀ Іисусъ Виѳані́йна, шта̀ болза̀ Ла́ заръ ви́льны, хужнѐ вулъ чирдса̀ ви́ле ранъ. Онда̀ янтла́ресь отъ валѝ касьхѝ аба́дне; Ма́рѳа да служи́ть тувза̀, а Ла́зарь болза̀ пиченя́хъ сіягга́нзамъ ра́нъ о́нъ бала̀. Маріа вара̀ ильза́сынъ перь кривенкя̀, Нарданъ тазы́не, арава́зыръ ха́клы сю́вне, сюрьза̀ ора́зане Іису́са, ши́льче да ху́унъ сю́сьзамъбала̀ оры́зане о́нынъ; ки́ль да толнза̀ сювъ ранъ ла́ихъ ширжѝ бала̀. Ончохнѐ при виряняггя́нзамъ ранъ о́нынъ, Іу́да Сімонынъ Іскаріотры, ху́же кайря́нъ бардарза̀ она̀, кала́ре: мынма̀ сода́съ маръ ку сю́вне ви́ссе сю́рь те́ньгалахъ бара́съ маръ да вулзанѐ кпли́мсезама? Калаза̀ вара̀ ся́вна о́нжинъ ма̀ръ што тармажса̀ кили́мсязамъ жинъ; но ся́ванжинъ што болза̀ ву́ру. (Ву́лъ вара̀ тыдса̀ окся́ллы арчине, сюкляза̀ да, минь онда̀ хо́ны болза̀, Іису́съ вара̀ кала́ре: хува́рыръ она̀; вулъ ся́вна осраза̀ ма́нынъ пыда́рны конь жинъ. Ся́ванжинъ што кили́мсязамъ ту́душъ се́ринъ бала̀, а а́бе ту́дужахъ маръ. Нума́йзамъ Іуде́йзамъ ранъ би́льны бо́льчесьт, оше ву́лъ онда̀; ки́льчесь да Іису́съ жинъ аньча́хъ маръ, но кора́съ жинъ Ла́зарьне да, хужнѐ вулъ чи́рдре ви́л ранъ. Архере́йзамъ варъ канашларесь виля̀рьмя̀ Ла́зарьне да; Ся́ванжинъ што о́нъ, жинъ нума́йзамъ ки́льчесь Іуде́йзамъ ранъ онда̀, иняньчесь да̀ Іису́са. А тя́берь ко́нъ да нума́йзамъ ха́лыгъ ранъ килъны̀ ранъ пра́зника, ильдса́сынъ што Іису́съ киле́дь Іерусали́ма, и́льчесь па́льма хо́лазане то́гресь да хи́рьзь она̀, кычкы́рчесь да: сирла́гны! благословить туда́рны киляггя́нъ Тора я́тъ ба і̂умбю̀ Изра́ильры. Іису́съ вара̀ тобса́сынъ ся́маракне осля̀ ла́рче онъ синя̀, еплѐ си́рны боръ: Анъ хура̀ хирь Сіо́нры; акъ і̂умбю̀ са́нынъ киля́дь, ларза̀ осля̀ тига̀ синя̀. Ся́вна вара̀ чохлама́ресь и́ликъ о́нынъ виряияггя́нзамъ: а хонзя̀ ас ландарза̀ Іису́съ, ончонѐ асту́вресь, што ся́гга болза̀ онъ жинъ кала́ны сиру̀ ижинча̀, ся́вна шувза̀ она̀. Ха́лыгъ, ху́же болза̀ о́нъ бала̀ и́лихъ, кюнделяньза̀, што вулъ чиньза̀ то́быкъ ранъ Ла́зарьне турадса̀ да она̀ ви́ле ранъ. Ся́ванжинъ да хи́рьзь тогса̀ да она̀ ха́лыгъ, што и́льдны болза̀, што вулъ тувза̀ ся́гга халалла́ныне.

Посл: 42.

Фарисе́йзамъ вара̀ попля́ресь перь перь бала̀: кора́дтары а́заръ, што а́берь ни́минь полдарыма́стыпыръ? порь эде́мь онъ хы́синъ кая́дь. Кильны́замъ ранъ посъсябмашканъ пра́зникъ ра бо́льчесь тяху́жезамъ Еллинзамъ. Вулза́мъ ки́льчесь Филиппъ бадьнѐ, ху́же болза̀ Виѳсаидъ рань Галиле́йры, таргасла́ресь да она̀, попляза̀: перя̀ корасъ киля́дь Іису́са. Фили́ппъ кая́дь, кала́дь да о́нъ жинъ Андре́я; кайрянъ Андре́й Фили́ппъ да кала́ссе Іису́са, Іису́съ хора́въ барза̀ вулзама̀: сага́дъ кильза̀ асланма́шкынъ эде́мь у́выла. Чинъ, чинъ кала́дыпъ серя̀: хонзя̀ то́ла, пе́рьчикъ укьса сирь синя̀, ви́льме ончохнѐ пря́хъ і̂оле; а хонзя ви́ле, ончохнѐ а́сла хона́вне кю́ре. Іорадагга́нъ ху́унъ чонне, сидя́ре она̀; а корыма́ны хуунъ чо́нне, о́сре она̀ і̂умюрьнѐ бо́рнась ра. Камъ мана̀ служи́ть тува́дь; манъ хы́синъ сюря́дыръ да: и шта а́бе; онда̀ ма́нынъ чора̀ да бо́ле. Камъ мана̀ ислямя̀ бо́ле; она̀ хизе́пле (ма́нынъ ) Адій. Ма́нынъ чонъ ха́ле путранза̀; минь да кала́съ мана̀? Адій! сирла́гъ мана ку́ сагадъ ранъ? но ся́гга сага́дъ жинъ а́бе кильза̀. Аді́й! Асланда́ръ са́нынъ я́тне! ончоня̀ кильза̀ са́съ пю́льть синче́нь: а́бе хватлан да́рдымъ; и тада̀ хватланда́рыпъ, Ха́лыгъ, турагга́нъ итляггя́нъ да она̀, кала́ре: ку̀ азя̀ авда́нъ; а тябри́замъ кала́ресъ: пю́люхсе калаза̀ она̀, Іису́съ вара́ хора́въ барза̀ кала́ре: ма́нъ жинъ маръ болза̀ ся́гга сась, но ха́лыгъ жинъ. Пая́нъ судъ ку эде́ма: пая́нъ кня́зь ку эде́мынъ хуза̀ кыла́рны бо́ле тола̀. И хонзя̀ а́бе хоба́рны бо́лынъ сирь данъ; порьзанѐ да кю́рьдяпъ хамъ бадьне́. (Ся́гана калаза̀ вулъ, барза̀ чохлама́шкынъ, хожъ ви́лимъ бала̀ вулъ ви́ле. ) Ха́лыгъ хора́въ барза̀ она̀: а́беръ и́льтрымыръ зако́нъ ра, што Христо́съ і̂умюрьнѐ бола́дь; еплѐ вара̀ азъ кала́дынъ, што ке́рьле хобарма̀ эде́мь у́выла? камъ ся́гга эде́мь у́вылъ? Іису́съ кала́ре вулзама̀: тада̀ сага́лъ хизя́пъ сюдъ боръ се́ринъ бала̀: сю́реръ хожче́нь. сю́дъ боръ тютю́мъ да а́нъ хонзя́ дыръ серя̀; о́нжинъ што тютю́мъ ра сюряггя́нъ бильмя́сть шта кая́дъ.

Посл. 43.

Хужче́нь сюдъ се́ринъ бала̀, иня́неръ сю́дне, бо́ларъ сюдъ у́вылзамъ. Ся́ггана калаза̀ Іису́съ, ка́йре пыда́нче да вулза́мъ ранъ Ончохле а́слы па́ллаза̀ корза̀, ху́̂жъ зане вулъ ту́вре вулза́мъ омынчѐ, иняньмя́ресь она; бо́лдаръ сума́гъ Проро́къ Иса́инъ, хуже кала́ре: Гос поди! камъ иняньза̀ ильтны́не пе́ринъ данъ? И кама̀ осьтарза̀ а́лла То́ранъ? Ся́ванжинъ вулза́мь инянь мя̀ болдарыма́ресь, што тада̀ кала́ны [боръ] Иса́й баньча̀ (Ха́лыгь ку̀] хопса ху́унъ ко́зезане, хыдтарза̀ ху́унъ чиря́на, а́нъ ко́рдыръ ко́зезамъ бала̀, а́нъ чохла́дыръ да чиря̀ бала̀, а́нъ ся́вырдыръ да, чирдтара́сшинъ ву́лзане. Ся́ггана калаза̀ Иса́іа, хонзя̀ корза̀ о́нынъ аслы́не, калаза̀ о́нъ жинъ. Онда́нъ вара̀ кня́зьзамъ ранъ да нума́йзамъ иня́ньресь она́; но Фарисе́йзамъ жинъ наллажма́ ресь, хувза̀ кыла́рны а́нъ бо́лчыръ погу́ ранъ. Ся́ванжинъ што і̂ора́дресь аслы́не си́нанъ итлара́хъ, а аслы́не То́ранъ маръ. Іису́съ вара̀ чиньза̀ кала́ре: иняняггя́нъ мана̀, мана̀ маръ иняня́дь, но мана̀ ярагга́нна. Корагга́нъ да мана̀, кора́дь мана̀ яныне. Абе сюдъ кильза̀ эде́ма штобы ха́раберъ иняняггя́нь мана̀ а́нъ і̂олдыръ тютю́мъ ра. И хонзя̀ камъ и́льде ма́нынъ сума́гзане, иня́ньме да; а́бе су́дъ тувма́стыпъ она̀: ся́ванжинъ што а́бе кильза̀ судъ тувма̀ маръ эде́ма, но сирлагма̀ эде́ма. Орьляггя́нъ манъ данъ, кюрьдмяггя́нъ да ма́нынъ сума́гзане, ос ра́дъ хуна̀ судъ тувагга́на: сума́гъ, хушнѐ а́бе калаза̀, ся́ва бо́ле судъ тувма̀ она̀ і̂ола́шки конъ ра. Ся́ванжинъ што а́бе хамъ ранъ маръ ка ла́рымъ; но ярагга́нъ мана̀ Ашше, вулъ мана̀ барза̀ кала́ныне, минь ма на̀ кала́съ, и минь попля́съ. Абе да биля́дыпъ, што заповѣдь о́нынъ боръ і̂умюргѝ бо́рнызь. Аппи́нь минь а́бе кала́дынъ, кала́дыпъ сяпла̀, леплѐ калаза̀ мана Аді́й.

Пось 13

Пось. 44

Пра́зникъ Па́сха омынчѐ Іису́съ, бильза̀, што кильза̀ сага́дь о́нынъ козьма̀ ку сянда́лыкъ ранъ а́шше бадьнѐ, (арава́заръ а́сла кутарнза̀, ) што і̂орадса̀ ху́унзане ку борнызь ра борнагга́нзане вулъ і̂ора́дса̀ вул занѐ пюдятче́нь. И касьхѝ аба́дъ вы́гытъ ра, (хонзя̀ вара̀ шойта́нъ хордарза̀ чиря́на Іу́дана Искарі̂отры́не Сі́монынъ у́вылне, бардара́сшинъ оня̀, ] Іису́съ бильзя̀, што а́шше шиба́хъ барза̀ онынъ аллы́зане и што Вулъ То́ра ранъ тогса̀, кая́дь та То́ра батьня̀, турза̀ касьхѝ аба́дъ ранъ, сюзя̀ хунь данъ сіялды̀ то мди́рьне, и, ильза̀ то́тарне, сигын за̀; кайря́нъ хуза̀ ту́ва, а́лла сюмал лы́не; посла́ре да сюма̀ оры́зане виряняггя́нзама, шилма̀ да то́таръ бала̀ хужъ бала̀ си́ханны болза̀. Быра́дъ Си́монъ Пе́тръ бадьнѐ; и ся́гга кала́дъ она̀: Господи сана́ль сюва́сь ма́нынъ ора́зане? Іису́съ хора́въ барза̀ кала́ре она̀: минь а́бе тува́дыпъ, и́ль азъ бильмя́стынъ она̀, а кайря́нъ чо́хланъ. Пе́тръ кала́дь она̀: сювы́мынъ ма́нынъ ора́зане і̂умюрьня̀: Іису́съ хора́въ барза̀ она̀; а́зъ болы́мынъ манъ ба. Си́монъ Пе́тръ кала́дь она̀: Го́споди! ма́нынъ ора́зане ма̀ръ аньча́хъ, но ора́зане да посьнѐ да. Іисусъ кала́ре она̀: сю ны́не ке́рьле анча́хъ ора́зане сюва́сь, о́нъ жинъ шшо порь таза̀, а́заръ да таза̀, анча́хъ порьза́мъ маръ. Ся́ванжинъ што бильза̀ ву́лъ ху́унъ барда рагга́на; ся́ванжинъ калаза̀ да: по́ръзамъ маръ а́заръ таза̀.

Посл. 45.

Хонзя̀ вара̀ сювза̀ вулзама̀ ора́зане, тыгынза̀ да хуунъ томди́рьне; ончонѐ, выртса́сынъ тада̀, кала́ре вулзама̀: биля́дтары? минь а́бе ту́врымъ серя̀? Азаръ де́дтыръ мана̀ виряньдяггя́нъ Господь да, тюрь да де́дтыръ, ся́ванжинъ што а́бе тюрь ся́ва. Аппи́нь хонзя̀ а́бе Господь виряньдяггя́нъ да сю́ рамъ серя̀ ора́зане: а́заръ да сі́овыръ ора́зане пе́рь пернѐ. Ся́ванжинъ штоа́бе барза̀ серя̀ ьиргги́не, а́заръ да ту́выръ она̀ ми́нь а́бе тувза̀ серя̀. Чинъ, чинъ кала́дыпъ серя̀: чора̀ а́сла маръ ху́унь олбу́търанъ, я́ны да а́сла ма́ръ она̀ ярагга́нъ данъ. Хонзя̀ а́заръ биля́дтаръ ся́вна: теле́йлыза́мъ а́заръ, хонзя̀ она̀ тува́дтыръ. По́резамъ се́ринъ жинъ маръ кала́дыпъ: а́бе биля́дыпъ, хужзане а́бе солля́рымъ: но бо́лдаръ сиру̀ ту́ругъ: сіягга́нъ ма́нъ бала̀ сюку́рне табса̀ мана̀. Хале кала́дыпъ серя̀, перве́й хужче́нь вуль болма́нъ, штобы хун зя̀ бо́ле. а́заръ иня́ндыръ, што ся́гга а́бе. Чинъ, чинъ кала́дыпъ серя̀. кюрьдяггя́нь ле́жне, хушнѐ а́бе я́рапъ, мана̀ кюрьдя́ть; а кюрдяггя́нъ мана̀, кюрьдя́ть мана̀ ярагга́нне. Ся́гана калаза́сынъ, Іису́съ путранза̀ сы́влишъ ба, шыпла́рче, кала́ре да: чинъ, чинъ кала́дыпъ серя̀: при се́ринъ данъ барда́ре мана̀. Ончохнѐ вирянаггя́нзамъ пыгкала́ресь пе́рь перь синя̀, чохлама́зырь, ка́мъ жинъ вулъ кала́дь. Пря́хъ виряняггя́нзамъ ранъ о́нынъ, хужнѐ і̂орадса̀ Іису́съ, вырдса̀ ку́куръ сі̂омня̀ Іису́сынъ Она̀ Си́монъ Петръ ко́зьба тувза̀ пал лы́не и́дьтыръ, камъ сягга, хушъ жинъ кала́дь? Вулъ вара̀ і̂укса̀ ку́куръ бадьнѐ Іису́сынъ, Кала́ре она̀: Господи! камъ ся́гга? Іису́съ хора́въ барза́: ля́же, хушнѐ а́бе ьибидьса̀ сюку́рне ба́рыпъ. И ьибядьса̀ сюку́рне, баче Іу́дая искарі̂отры Си́монынъ у́вылнѣ. Кайря́нъ да ку сюкру́ ранъ, кирьза̀ онъ ижня̀ шойтанъ. ончонѐ Іпсу́съ кала́ре она̀: минь тува́дынъ, тува́хъ чазра́хъ. Вара̀ ника́мъда вырдагга́нзамъ ранъ чохлама́нъ, ми́нь жинъ вулъ ся́ггана калаза̀ она̀. А Іу́да баньча̀ болза̀ арча̀; тахо́жзамъ шокышла́ресь, што Іису́съ кала́дь она̀: со́тны иль, ми́нь ке́рьле пра́зника, аль, вулъ ба́дыръ минь боли́ньда кили́мзязама. Вулъ, ильза́сынъ сюку́рне, чазра́хъ тогса̀: а больза̀ сюрьля̀.

Посл. 46.

Хонзя̀ ву́лъ то́гре; Іису́съ кала́ре; пая́нъ хватландярза̀ эде́мь у́выле, Тора да хватландарза̀ онъ жинча̀. Хонзя̀ То́ра хватландарза̀ о́нъ жинча̀; То́ра хватланда́ре она̀ да ху́ жинча̀, и часъ хватланда́ре она̀. Ача́замъ! нума́й маръ вара̀ бола́сь мана̀ се́ринъ бала̀. Ши́раръ мана̀, и, ле́пле а́бе калаза̀ Іуде́йзама, што шта̀ а́бе каія́дыпъ, онда̀ а́заръ кильмя̀ болдарыма́стыръ, сяпла̀ серя̀ да кала́дыпъ ха́ле. Си́не за́повѣдь бара́дыпъ серя̀: і̂ора́дыръ пе́рь перьня̀; еплѐ а́бе і̂оратрымъ серя̀, сяпла̀ а́зарь да̀ іора́дыръ пе́рь перьня̀. Вулъ ту́ругъ чо́хлесь по́резамъ да, што а́заръ ма́нынъ виряняггя́нзамъ, хонзя̀ осрама̀ бола́дтыръ і̂ораду̀ хуза́мыръ бала. Си́монъ Петръ кала́ре она̀: Господи! азъ шта каія́дынъ? Іису́съ хора́въ барза̀ она̀: шта а́бе каія́дыпъ, азъ кайма̀ болдарыма́с тынъ манъ хы́синъ ха́ле, кайря́нъ вара̀ ка́іянъ манъ хы́синъ. Кала́ре она̀ Петръ; Господи! мынма̀ а́бе кайма̀ болдарыма́стыпъ санъ хы́синъ ха́ле? а́бе ма́нынъ чо́нне хорыпъ са́нынъ жинъ. Іису́съ хора́въ барза̀ она̀; чо́ннеи манъ жинъ хома̀ бо́ланъ? чинъ, чинъ кала́дыпъ сана̀: авда́нъ авдатче́нь то́нынъ манда́нъ ви́ссе ху́тъ.

Пось. 14

Посл. 47.

Анъ путра́ндыръ чиря̀ сиринъ, иня́няръ Торра̀ мана̀ да иня́няръ. Манынъ Адій киль ра вы́рынзамъ нома́й, а сіо́къ болза́сынче; а́бе ка́ ладымче серя̀: а́бе каія́дыпъ яндлама̀ вы́рынъ серя̀. И хонзя̀ ка́ипъ я́ндлапъ та̀ серя̀ вы́рынъ; бы́рыпъ тада̀ и́липъ да̀ серя̀ хамъ бадьнѐ, а́заръ да̀ онда̀ бо́лыръ, шта а́бе. А шта а́бе каія́дыпъ, а́заръ биля́дтыръ, сі̂олнѐда чо́хла́дтыръ. Ѳома̀ калаза̀ она̀: Госноди! бильмя́стыпыръ, шта каія́дынъ: и еплѐ бильмя̀ бо́лыбыръ ся́гга сі̂олне? Іису́съ кала́ре она̀: а́бе боръ сі̂олъ, чи́нлахъ да̀, борназь да́, ника́мъ да́ килмя́сть а́шше бадьнѐ ма́нъ бала̀ аньча́хъ. Мана̀ би́льны болза́сынче, бильмѐ бо́личе ма́нынъ Адіа̀ да. Пая́нданъ да биля́дтыръ она̀, ко́рны да она̀. Фили́ппъ кала́дь она: Господи! кута́ръ перя̀ а́шшеня, сндя́ть да пе ря̀ валѝ. Іису́съ кала́дь она̀: ончо́лъ вы́гытъ Абе се́ринъ бала̀, азъ да̀ тада̀ бильмя́стынъ мана̀, Филиппъ? корагга́нъ мана̀, корза̀ а́шшене; еплѐ вара̀ азъ кала́дынъ кута́ръ перя̀ а́шшеня? Ра́зе азь инянимя́станъ, што а́бе а́шше ижинча̀, а́шше да̀ ма́нъ ижинча̀?

Посл. 48.

Сума́гсане, ху́жезане кала́дынъ а́бе серя̀, кала́дыпъ хамъ ранъ маръ; но а́шше болагга́нъ манъ ижинча̀, Вулъ тува́дъ и́сзане. Иня́няръ мана̀, што а́бе а́шше ра, а́шше да манъ ра, а хонзя̀ ку сидьме́сть, иня́няръ мана̀ ля́жъ и́сьзамъ ту́ругъ. Чинъ, чинъ кала́дыпъ серя̀ иня няггя́нъ мана, и́сьзане, ху́жезане тува́дыпъ а́бе, ву́лъ да ту́ве, итла ра́хъ да̀ ля́жезамъ ра̀нъ ту́ве: о́н шинъ што а́бе ма́нынъ Адій бадьня̀ кая́дыпъ. И хонзя̀ минь килямя̀ бо́лыръ Ашше ранъ ма́нынъ ятъ жинъ, шиба́хъ она̀ ту́выбъ, хватла́ндарза Ашше у́вылъ нжинча̀. Хонзя̀ килямя̀ бо́лыръ минь ма́нынъ ятъ жинъ: а́бе ту́выбъ она̀. Хонзя̀ і̂орада́д тыръ мана̀, о́сраръ ма́нынъ сума́гсане. Абе да тарга́слапъ Ашшине, ба́реда серя̀ о́рѣхъ х́ибердядтарагга́на, бо́лдаръ се́ринъ бала̀ і̂умюрня̀ Сы́влышне чи́нлагганъ, хужнѐ ку бо́рнызь кюрьдьмя̀ бо́льме, о́ншинъ што корнма́сть она̀, бильмя́сть да̀ она̀, а́заръ вара̀ она̀ биля́дтыръ, о́ншинъ што Вулъ се́ринъ бала̀ бола́дь, се́ринъ ра̀ да бо́ле. Хува́рмыпъ сиря̀ ту́лухсама; бы́рыпъ се́ринъ бада̀. Тада̀ сага́лъ, сянда́лыкъ да корма̀ бо́льме вара̀ мана̀, а́заръ вара̀ корма̀ бо́лыръ мана̀, о́ншинъ шшо а́бе борна́дыпъ, а́заръ да борнма̀ бо́ лыръ. Ля́жъ ко́нъ ра чо́хларъ а́заръ, што а́бе ма́нынъ Адій ижинча̀, а́заръ да манъ ижинча̀, а́бе да се́ринъ ижинча̀. Тыдагга́нъ ма́нынъ за́повѣдзане осрагга́нъ да вулзанѐ, ся́ва боръ і̂орадагга́нъ мана̀, і̂ора́дагга́нъ вара̀ мана̀, і̂ора́тны бо́ле манынъ Адій ба; а́бе да і̂ора́дыпъ она кута́рныпъ да̀ хамъ. Іу́да (Искаріо́тъ маръ) кала́дь она̀: Господи! минь ранъ ся́гга, што азъ кутарнма̀ хытлана́дынъ пиря̀, а сянда́лыга ма́ръ? Іису́съ хоравь барза̀ кала́ре она̀: камъ і̂ора да́дь мана̀, ля́же ма́нынъ сума́гзане о́сре, Адій да ма́нынъ і̂ора́де о́на, а́беръ да́ ки́либыръ онъ бадьнѐ, борнма̀ да бо́лыбыръ онъ банчѐ. Іорад магга́нъ мана̀, ма́нынъ сума́гзане осрама́сть, сума́гъ вара̀, хушнѐ а́заръ ильдя́дтыръ, ма́нынъ маръ боръ, но мана̀ ярагга́нынъ Адіинъ. Кона̀ кала́дыпъ а́бе серя̀, хуся́нъ а́бе се́ринъ бала̀. Хиберьдядтарагга́нъ вара̀, сы́влишъ свято́й, хушнѐ я́ре Адій ма́нынъ ятъ жинъ, виря́ньде серя̀ порнѐда, астувда́ре да серя̀ шиба́гне, ми́нь а́бе кала́рымъ серя̀. Іораду̀ хувара̀дыпъ сиря̀, ма́нанъ і̂ораду̀ бара́дыпъ, серя̀; апла̀ маръ, леплѐ сянда́дыкъ бара́дь, а́бе бара́ дыпъ серя̀: а́нъ путра́ндыръ чиря̀ се́ринъ, а́нъ хура́дыръ.

Посл. 49.

Азаръ и́льдтрыръ, минъ а́бе калаза̀ серя̀: каія́дыпъ се́ринъ данъ, бы́рынъ да се́ринъ бада̀. Хонзя̀ а́заръ мана̀ і̂орадса́сынче; хибердямя̀ бо́лырче, што а́бе кала́рымъ: кая́дапъ дезѐ Адій бадьнѐ; о́ншинъ што Адій ма́нынъ аслара́хъ манъ данъ, И акъ, а́бе калаза̀ серя̀ она̀ и́ликь, хонзя̀ болма́нъ; хонзя̀ бо́ле, ончохнѐ а́зеръ иня́неръ она̀. Тада̀ сага́лъ мана̀ попля́съ се́ринъ бала̀, о́ншинь што киля́дь князь ку́ сянда́лыгынъ (ву́лъ) да ма́нъра ни́минь да тобы́ме. Но штобы чохла́дыръ сянда̀ лыкъ што а́бе і̂орададыпъ Адія̀, еплѐда кала́ре мана̀ Адій, сяпла̀ тува́дыпъ да̀: турза́мыръ ка́ибыръ конда́нъ.

Пось. 15.

Посл. 50.

Абе боръ тюрь [Виногра́дры] і́овысь, Адій вара̀ ма́нынъ тувагга́нъ. Ха́раберь манда́нъ (виногра́дры) сеськи́не кюряггя́нъ маръ хона́вне Вулъ казса̀ брага́дь, ха́раберьда кюраггя́нъ хона́вне тазада́ть; штобы итлара́хъ кю́дыръ хона́вне. Азаръ вара̀ таза́дны сума́гъ о́рла, хужнѐ а́бе волаза̀ кала́рымъ серя̀. Бо́лыръ манъ ижинча̀, а́бе да се́ранъ ижинча̀. Ляпля̀ сеськи кюмя̀ болма́сть хона́вне хуа̀ ху ба, хонзя̀ боли́ме Виногра́дры ю́вызь синчѣ, сяпла̀ а́заръ да, хонзя̀ манъ ра болы́мыръ Абе боръ Виногра́дъ ю́высь, а́заръ варя̀ сеськи́замъ,: камъ бола́дь манъ ижиньча̀, а́бе да о́нь ижинча̀; ся́ва нума́й кю́ре хона́вне: о́ншинъ што манъ заръ ни́минь да тувма̀ болма́стыръ. Кимъ боли́ме манъ ижинча̀: ляжъ кыла́рны бо́ле тола̀, сескѝ бекъ, тибьса̀ да ка́е; (а сяплы̀) сесь ки́зане посшяра́ссе, водта̀ да брага́ссе; сі̂онза̀ да пюдя́ссе. Хонзя̀ бо́лыръ танъ ижинча̀, сумагза́мъ да ма́нынъ се́ринъ ижинча̀ бо́лесь: он чонѐ, миня̀ ки́ляръ, и́даръ, ба́ны да бо́ле серя̀. Омъ ба хватланда́ре ма́нынъ Адій, хонзя̀ а́заръ нума́й кю́ ряръ хона́вне; ончохнѐ да а́заръ бо́ларъ ма́нынъ виряняггя́нзамъ.

Посл. 51.

Еплѐ і̂орадса̀ мана̀ Адій а́бе да і̂ора́трымъ серя̀: сяпла̀ а́заръ да бо́ларъ ма́нынь і̂ораду̀ ра. Хонзя̀ ма́нынъ за́повѣдзане о́сраръ; ончонѐ бо́ларъ ма́нынъ і̂ораду ра: онашка́лъ бекъ а́бе осра́рымъ Адій ма́нынъ за́повѣдьзане бола́дыпъ да о́нынъ і̂ораду̀ ра. Ся́ггана а́бе кала́рымъ серя̀ што́бы ма́нынъ хибердя́ны се́ринъ ра̀ бо́лдыръ хиберьдя́ны да се́ринъ тура́нны боле. Ся́гга борь ма́нынъ за́повѣдь і̂орадыръ перь перьня̀, ся́ванъ бекъ, еплѐ а́бе і̂ора́трымъ серя̀. Сі̂окь аслара́хъ ку̀ і̂ораду̀ ранъ, хонзя̀ камъ ху чонна̀ хо́ре ху́унъ кора́туранзамь жинь. Азаръ коратура́нзамъ ма́нынъ; хонзя̀ тува́дтаръ она̀, ми́нь а́бе кала́дыпъ серя̀. Абе ха́ле деме́стыпъ серя̀ чора́замъ; о́нжинъ што чора̀ бильмя́сть, ми́нь тува́дь олбу́дъ о́нынъ: а́бе вара̀ де́рамъ серя̀ коратура́нзамъ; о́ншинъ што калаза̀ серя̀ по́рне, минь ильдса̀ манынъ Адій рань. Азаръ маръ мана̀ солля́рыръ а́бе вара̀ солля́рымъ серя̀, турадса̀ да серя̀, штобы а́заръ ка́иръ, кю́дыръ да хона́вне, и штобы хона́въ се́ринъ бо́лдаръ: ми́нь и́даръ Адій ранъ, ма́нынъ ятъ жинъ, ба́ре серя̀.

Посл. 52

Ся́гана кала́дыпъ серя̀ і̂ора́дыръ перь перьня̀. Хонзя̀ сянда́лыкъ серя̀ корыма́сть; би́леръ, што миня̀ корыма́ре серде́нь и́ликъ. Азаръ эде́мь ранъ болза́ссынъ; эде́мь ху́унне і̂ора́диче; а́заръ вара̀ эде́мь ранъ маръ, а́бе вара̀ солля́рымъ серя̀ еде́мь ранъ; о́ншинъ корыма́сть да серя̀ эде́мь. Асту́выръ сума́гне, хутнѐ а́бе калаза̀ серя̀: чора̀ а́сла маръ ху́ олбу́дъ ранъ. хонзя̀ мана̀ кыларма̀ хытла́нчесь; кыларма̀ бо́ лесь серя̀ да: хонзя̀ ма́нынъ сума́г не осра́ресь; осрама̀ бо́лесь се́риннѐ да. Шиба́хъ вара̀ она̀ ту́весь сирѐ ма́нынь я́тъ жинъ, о́ншинъ што билима́ссе мана̀ я́ныне. Хонзя̀ а́бе кили́мыдымче, када́мыдымче да вулзама̀, си́лагне ху синчѣ осры́мечесь; но ха́ле тюрьля́тны бо́лмесь ху́унъ си́лагъ ра̀. Корымагга́нъ мана̀, корыма́сть ма́нынъ Адія̀ да. Хонзя̀ а́бе вулза́мъ хожра̀ тувы́мыдымче и́сьзане, ху́жезане ника́мъ да о́рехъ тувыма́нъ; си́лагне осры́ми чесь: а ха́ле корза̀ да, корыма́ресь да мана̀ да ма́нынъ Адіа̀ да. Ту́вны бо́лдыръ сума́гъ, си́рны вулза́нинъ зако́нь ра: корыма́ресь мана̀ ку́лухъ. Хонзя̀ вара̀ ки́ле хиберьдяд тарагга́нъ, хушнѐ а́бе я́рыпъ серя̀ Адій рань, тю́рь сы́влышъ, ху́же Адій ранъ тога́дь: ончохнѐ вулъ тынландта́ре ма́нынъ жинъ. Ся́ванъ бек а́заръ да тынландтарма̀ бо́лыръ, о́ншинъ што а́заръ малдана́хъ манъ бала̀.

Пось 16.

Ся́ггана а́бе кала́рымъ серя̀, а́заръ а́нъ шикла́ныръ. Кыла́ресь серя̀ погу́вамъ рань:

Посл. 53.

И киля́дь вы́гытъ, хон зя̀ ха́раберь, виляряггя́нъ серя̀, шокышлама̀ бо́ле, што вулъ онъ бала̀ килъкиля́дъ Торра̀. Сяпла̀ тувма̀ бо́лесь о́ншинъ, што паллама́ресь Адія, ни мана̀. Абе вара̀ кала́рымъ серя ся́ггана ся́ванжинъ што а́заръ, хонзя̀ ки́ле ля́жъ хизя́нъ, асту́варъ, минь а́бе кала́рымъ серя̀ ся́гга жинъ; калама́рымъ вара̀ кона̀ серя̀ и́ликъ, о́ншинъ што болза̀ се́ринъ бала̀. Ха́ле вара̀ кая́дыпъ ма на̀ ярагга́нъ бадьнѐ ника́мъ да се́ринь данъ идьме́сть мана̀: шта кая̀дынъ деза̀. Вара̀ онда́нъ, што а́бе кала́рымъ серя̀ кона̀, хо́игъ бала̀ толда́рдымъ се́ринь чиря̀. Конда̀ на́кь абе тю́рьне кала́дыпъ серя̀: лаихра́хъ серя̀ валѝ, што а́бе ка́ипъ о́ншинъ што а́бе каймаза́сынъ, хиберьдядтарагга́нъ кили́ме се́ринь бада̀; а хонзя̀ ка́ипъ, я́рыпъ она̀ се́ринъ бада̀. Вулъ да, кильза́сынъ, чохладта́ре си́нзане си́лыгсане, тю́рьне да, су́дъне да. Си́лыгсане, што инянмя́ссе мана̀, Тю́рьне, што а́бе ма́нынъ Адій бадьнѐ ка я́дыпъ, вара̀ да ко́рмыръ мана̀. Су́дне вара̀, што князь ку сянда́лыгынъ тирьггя́ны бо́ръ; Тада̀ нума́й ма́нынъ кала́ссы боръ: вара̀ а́заръ ха́ле кюрьдмя̀ болдарыма́стыръ. Хонзя̀ вара̀ ки́ле вулъ, тюрь сы́ влышъ, виря́ньде серя̀ порь чи́нлахне о́ншинъ што хуинче́нь маръ калама̀ бо́ле, но калама̀ бола́дь, минь и́льде, болассы́не да калаза̀ кута́ре серя̀. Вулъ мана̀ асланда́ре, о́ншинъ што манъ данъ и́ле, систя́ре да серя̀.

Посл. 54.

Шиба́хъ, ми́нъ Адій осра́дъ, ма́нынъ боръ: о́ншинъ кала́рымъ а́бе, минь манъ данъ и́ле, си стя́ре да серя̀. Часъ выгытра̀ а́заръ. коры́мыръ мана̀, и тада̀ часъ вы гытра̀, ко́рыръ мана̀, о́ншинъ што а́бе кая́дыпъ Адій бадьнѐ. Онда̀ та ху́жезамъ виряняггя́нзамъ ранъ о́ нынъ кала́ресь при тябри́нѣ; минь кона̀ вулъ кала́дь перя̀; часъ выгы тра̀ коры́мыръ мана̀, и тада̀ часъ выгытра̀ ко́рыръ мана̀, и а́бе каія́дыпъ Аді́й бадьнѐ. И вулзамъ кала́ресь: минь кона̀ кала́дь вулъ: часъ выгытра̀? бильмя́стыпыръ, минъ кала́дь. Іису́съ чохлаза̀, што идьмя̀ она̀ хытлана́ссе, кала́ре вулзама̀: ко́нъ жинъ ли идя́дтыръ перь перьня, што а́бе кала́рымъ: часъ выгытра̀ коры́мыръ мана́, и тада̀ часъ выгытра̀ ко́рыръ мана̀? Чинь, чинъ кала́дыпъ серя̀: а́заръ ьирьмя̀ макрама̀ да бо́лыръ, а сянда́лыкь хиберьдямя̀ бо́ле; а́заръ хо́йгьлы бо́лыръ, но хоигѝ се́ринъ хиберьдяны́ня о́л шны бо́ле. Арымъ, хонзя̀ сі̂орада́дь, хинь кора́дь о́нжинъ што кильза̀ сага́дъ о́нынъ: хонзя̀ вара̀ Сі̂ора́де ачи́не, астувма́сть вара̀ хи́ньне хиберьдя́ны ранъ, о́нжинъ што сі̂ораданза синь эде́мьна. Сяпла̀ а́заръ да халъ хо́йхне тыда́дтаръ, но вара̀ а́бе корма̀ болыпъ серя̀ тада̀, хи́берьде да чиря̀ се́ринъ, хиберьдя ны́не да се́ринъ ника́мъ вара̀ тордса̀ или́ме се́ринъ данъ. Ляжъ конъ ра да иды́мыръ мана̀ ни́миньжинъ

Посл. 55

Чинъ, чинъ кала́дыпъ серя̀: минь кильки́леръ Адій ранъ ма́нынъ ятъ жинъ, ба́ре серя̀. Хальче́нь а́заръ ни́минь кильмя́рыръ ма́нынъ ятъ жинъ; ки́ляръ ильмя̀ да болыръ, хиберьдя́ны се́ринъ то́ланна бо́лдыръ. Хальче́нь калаза̀ а́бе серя̀ і̂ома́хсамъ бала̀: но сидя́ть выгытъ, хонзя̀ вара калама̀ болы́мыпъ серя і̂ома́хсамъ бала̀, но тюрь калаза̀ кута́рыпъ серя̀ Адій жинъ. Ляжъ конъ ра идьмя̀ бо́лыръ ма́нынъ ятъ жинь калама́стыпъ да серя̀, што а́бе таргаслама̀ бо́лыпъ Адія се́ринъ жинъ: о́нжинъ што хуа̀ Адій і̂ора да́ть серя̀, ся́ванжинъ што а́заръ і̂ора́дрыръ мана̀, иня́ндырь да, што а́бе тогса̀ То́ра ранъ. Абе тогса̀ Адій ранъ, кильза̀ да эде́ма и тада̀ хувара́дыпъ эдѐмь, каія́дыпъ да Адій бадьнѐ. Виряняггя́нзамъ о́нынъ ка ла́ресь она̀: акъ халь азъ тюрь кала́дынъ, і̂омахне калама́стынъ ниеплине. Халь кора́дпыръ, што а́зъ биля́дынъ шиба́хъ, нужа̀ да са́нынъ сі̂окъ камъ и́дьтаръ сана̀. Ся́гга ту́рухъ иняня́тыпыръ, што азъ То́ра ранъ тогса̀. Іису́съ хора́въ барза̀ вулзама̀: халь иняня́дтыры? Акъ киля́дь сага́дъ, кильза̀ да вара̀ и а́заръ сала́ныръ, по́рь да ху́унъ а́йкна, мана̀ да хува́рыръ пиче́ньне; но а́бе пичення́хъ маръ, о́ншинъ што Адій мань бала̀. Ся́ггана а́бе кала́рымъ серя̀, штобы а́заръ тюле́къ о́срыръ манъ ижинча̀. Сянда́лыкъ ра тыдма̀ болыръ хойги́не; но хыйза́мыръ, о́ншинъ што а́бе синьза̀ сянда́лыка.

Посъ 17

Посл. 56.

Кайря́нъ ся́гга сума́гсамъ ранъ, Іису́съ хобардза̀ ху́унъ ко́зезане пю́льть синя̀, кала́ре: Аді́й! кильза̀ сага́тъ, хватланда́ръ са́нынъ у́выла, са́нынъ у́вылъ да хватланда́ре сана̀: Сяпла́, леплѐ а́лъ барза̀ она̀ и́рикне поръ і̂уть синче́нь: вулъ да ба́дыръ по́рне і̂умюрьги бо́рназя. Ся́гга вара̀ боръ і̂умюрьгѝ бо́рназь: штобъ би́лчеръ сана̀, пряхся́хъ чинъ То́ра́на, санъ ба да яны́не Іису́съ Христо́са. Абе хватландарза̀ сана̀ си́рь синча̀: тувза̀ питя́рьдымъ и́сьне; хушнѐ азъ шандарза̀ тувма́шканъ. Пая́нъ да хватландаръ мана̀ азъ Аді́й, санъ батра̀ аслы̀ бела̀, хушнѐ а́бе осраза̀ санъ батра̀ эде́мь болма́нъ чохнѐ. Абе калаза̀ кутарза́ са́нынъ я́тне синзама̀, ху́жезане азъ ба́дынъ мана̀ эдемь ранъ: вулза́мъ са́нынъ бо́лъчесь, азъ да мана̀ ба дынъ вулзанѐ, вулза́мъ да са́нынъ сума́гне осра́ресь. Ха́лѣ чохла́ресь вулза́мъ, што порь минь азъ ба́данъ мана̀, санъ данъ боръ. Оншинъ што сума́гзане, ху́жезане азь ба́дынъ мана̀, а́бе барда́рдамъ вулзама̀. вулза̀мъ да кю́рьтресь, чохла́ресь да̀ чинъ, што а́бе то́грымъ санъ данъ иня́ньресь да, што азъ мана̀ ярза̀. Абе вулза́мъ жинъ килькиля́дыпъ: [по́рь) еде́мь шинъ маръ килькиля́дыпъ, вара̀ ля́жезамъ жинь, ху́жезане азъ ба́дынъ мана̀, о́ншинъ што вулза́мъ са́нынъ бола́ссе. Ма́нынъ да шиба́хь са́нынъ, са́нынъ да ма́ нынъ: а́бе да хватландарза̀ вулза́мъ ра. Абе вара̀ эде́мь ра маръ; но вул за́мъ эде́мь ра; а а́бе са́нъ бадьнѐ каія́дыпъ. Адій свято́й! осра̀ вулзанѐ са́нынъ ятъ жинъ, ху́жезанѐ азъ мана̀ ба́дынъ, вулза́мъ бо́лчеръ пря́хъ, ле́пле а́беръ (да̀). Хонзя̀ а́бе болза̀ вулза́мъ бала̀ эде́мь ра, а́бе осоаза̀ вулзанѐ са́нынь ятъ жинъ ля́жезанѐ, ху́жзане ба́дынъ азъ мана̀, а́бе осра́рымъ, ника́мъ да вулза́мъ ранъ ситьмя́нъ, пюдяггя́нъ у́вылъ данъ посьнѐ, бо́лдыръ сиру̀ ту́рухъ. Пая́нъ вара̀ санъ бада̀ каія́дыпъ, кона̀ да кала́дыпъ эде́мь ра, вулза́мъ осра́даръ ху́ ижинча̀ чи́нлахъ ма́нынь хиберьдяны́не. Абе бардарза̀ вулзама̀ са́нынъ сума́гне, эде́мь да корыма́нъ вулзанѐ, оншинъ што вулза́мъ эде́мь ранъ маръ, ле́пле а́бе да эде́мь ранъ маръ. Таргаслама́стыпъ, штобы а́зъ и́льданъ вулзанѐ эде́мь ранъ, но вара̀ штобы осра́данъ вулзанѐ оза́лъ данъ. Ву́лза́мъ эдемь ранъ маръ, ле́пле а́бе да эде́мь ранъ маръ. Тазадта́ръ вулзанѐ са́нынъ тюрь бала̀: са́нынъ сума́гъ боръ тю́рь.

Посл. 57.

Ле́пле азъ мана̀ ярза̀ эде́ма: сяпла̀ а́бе да я́дамъ вулзанѐ эде́мь. Вулза́мъ жинъ да а́бе хамъ хама̀ бара́дыпъ сана̀ таза̀, вулза́мъ да та́залны бо́лчеръ чи́нлахъ бала̀. Вулза́мъ жинъ вара̀ аньча́хъ маръ килькиля́дыпъ, но иняняггя́нзамъ жинъ да мана̀ вулза́мынъ сума́гъ ту́рухъ. Порьза́мъ да бо́лчеръ пря̀хъ: ле́пле азъ, Адій, манъ ра̀, а́бе да санъ ра; сяпла̀ вулза́мъ да бо́лчеръ пе́ринъ ижинча̀ пряхъ: иня́ньдаръ эде́мъ, што азъ мана̀ ярза̀. Хватлы́не да ху́шне а́зъ мана̀ ба́дынъ, а́бе барза̀ вулзама̀: бо́лчеръ пряхъ, ле́пле а́беръ да пряхъ. Абе вулза́мъ ра, азъ да манъ ра: вулза́мъ да ту́вынны бо́лчеръ берь сиря̀, чохла́даръ да эде́мь, што азъ мана̀ ярза̀, і̂ора́дранъ да вулзанѐ, ле́пле мана̀ і̂орадса̀. Аді́й! ху́жезане азъ мана̀ ба́дынъ, хытлана́дыпъ, онда̀ шта а́бе, вулза́мъ да бо́лчеръ манъ бала̀: ко́рчеръ ма́нынъ аслы́не, хужнѐ азъ мана̀ барза̀, о́ншинъ што азъ і̂ора́дранъ мана̀ эде́мь тувма́ны ранъ и́ликъ. Адій си́лагсыръ! эде́мь сана̀ баллама́нъ; но а́бе балла́рымъ сана̀, ся́газамъ да балла́ресь, што азъ мана̀ ярза̀. И а́бе озьта́рдымъ вулзама̀ са́нынъ я́тне, осьта́рыпъ да: і̂ораду́, хужъ бала̀ азъ і̂оратрынъ мана̀, вулза́мъ ра бо́лдаръ, Абе да вулза́мъ ра̀.

Пось 18

Посл. 58.

Ся́гана калаза́сынъ, Іису́съ ка́йре ху́унъ вирянягя́нзамъ бала̀ тя́берь енелля̀ Кедры̀ сирма́на, шта болза̀ садъ, хушнѐ кирьза̀ да ху́а вулъ виряняггя́нзамъ да о́нынъ. Бильза̀ вара̀ ху вы́рына и Іу́да бардарагга́нъ она̀; о́ншинъ што Іису́съ сайря̀ маръ бырза̀ онда̀ ху́унъ виря̀няггя́нзамъ бала̀. Іу́да вара̀ ильза̀ ся́разане, чорызанѐ да Архере́йзамъ ранъ Фарисе́йзамъ ранъ да, киля́дь онда̀ Фона́рьзамъ бала̀, сю́тны сі̂орда́замъ бала̀, пучигаза́мъ бала̀ да. Іису́съ, бильза̀ шиба́хъ, ми́нь о́нъ бала̀ бо́ле, батьня̀ бы́че, калаза̀ да вулзама̀: кама ширя́дтаръ? Она̀ хора́въ ба́чесь: Іису́са Нязаре́йры. Іису́съ кала́ре вулзама̀: абѐ боръ турза̀ вара̀ вулза́мъ ба и Іу́да бардарагга́нъ она̀. И хонзя̀ кала́ре ву́лзама̀: абе борь; каялла̀ ка́йресь и і̂укресь сирь синя̀. Тада́ идьса̀ вулзанѐ: кама̀ ширя́дтыръ? вулза́мъ кала́ресь: Назоре́йры Іису́са. Іису́съ хора́въ барза̀ вулзама̀: а́бе кала́рамъ серя̀, што а́бе боръ, аппи́нь хонзя̀ мана̀ ширя́дтаръ: хува́рымъ вулзанѐ ка́йдары. Сяпла̀ тувынза̀ сума́гъ кала́ны о́мъ ба̀ ля́жезамъ ранъ, хужзанѐ азъ мана̀ ба́дынъ, а́бе сидярьмя́нъ никама́да. Си́монъ вара̀ Пе́тръ сюзю̀ тыдса̀, кыларза̀ она̀, ся́пре да о́мъ ба̀ Архере́инъ чоры́не, касса̀ бра́гре да о́нынъ сы́лдымъ холгы́не; чоры̀ вара̀ ятла Ма́лхъ. Но Іису́съ кала́ре Пе́тра: чикь сюзю́не чинны́не. неу́шта мана̀ изя́съ маръ ча́шкая, хушнѐ барза̀ мана̀ Адій. Ончохнѐ ся́ра пинь по́зе да, чорыза́мъ да Іуде́йры, и́льчесь Іису́са, си́хресь да она̀. И сявыдса̀ ка́йресь она̀ перве́й Анна бадьня̀: ся́ванжинъ што вулъ болза̀ хо́нѣ Каіа́фа, ху́же болза̀ ля́жъ сі̂олда̀ Архере́й. Ся́гга ляжъ Каіа́фа; ху́же барза̀ Іуде́йзама усъ што лаихра́хъ перь си́нна вильмя̀ ха́лагъ жинъ. Іису́съ хы́синъ ка́йресь. Си́монъ Петръ тябрѝ да́ виряняггя́нъ; виряняг гя́нъ вара ся́гга болза̀ ба́лла Архере́йна, о́ншинъ да кирьза̀ Іису́съ бала̀ бакча́я Архере́инъ. А Пе́тръ турза̀ хапка̀ хы́синъ. Онда́нъ тя́берь виряняггя́нъ, ху́же болза̀ ба́лла Архере́йна, тогса̀, кала́ре да а́лыкъ унча̀ турагга́нъ херь а́рымнѣ и вулъ кюрьдса̀ Пе́тра. Онда̀ хирь а́рымъ чора̀ а́лыкъ унчѐ турагга́нъ кала́дь Пе́трне: азъ да виряняггя́нзамъ ранъ маръ ли ся́гга си́нынъ Вулъ кала́дь: сі̂окъ: Ся́гга хожра̀ чоры́замъ чирьдса́сынъ во́тне, ончохнѐ болза̀ си́ве, турза̀ ужу́нчесь. Пе́тръ ся́ванъ бекъ турза̀ вулза́мъ бала̀, ужу́нче. Архере́й вара̀ идьса̀ Іису́са виряняггя́нзамъ жинъ виряньшны̀ жинь да о́нынъ. Іису́съ хора́въ ба́че она̀: а́бе калаза̀ о́зе эде́ма; а́бе ту́душъ виряньдса̀, погу̀ ра киль ра да [То́ранъ, ] шта̀ порь Іуде́йзамъ постя̀рнассе, пюрюске́рьля да а́бе калама́рымъ ни́минь. Минь азъ идя́дынъ мана̀? ильдса̀ быхъ ильтны́зане, минь а́бе кала́рымъ вул зама̀; а́къ, вулза́мъ биля́ссе, ми́нь а́бе кала́рымъ. Хонзя̀ ву́лъ калаза̀ ся́ггана: при чоры́замъ ранъ, турагга́нъ си́выхъ; сі̂опре Іису́са пи́ть ранъ, калаза̀ сяпла́ль азъ хора́въ бара́дынъ. Архере́я? Іису́съ хора́въ барза́ она̀: хонзя̀ а́бе оза́лъ кала́рымъ, турза̀ кала̀, што ся́гга оза́лъ, а хонзя̀ ла́ихъ, ми́нь жинъ азъ сі̂оба́дынъ мана̀? Анна ярза̀ она̀ си́ган ныне Каіа́фъ Архере́й бадьнѐ. Си́монъ вара̀ Пе́тръ турза̀ ужунза̀ да. Онда̀ кала́ресь она̀: виряняггя́нзамъ ранъ маръ ли о́нынъ азъ да? Вулъ то́нче кала́ре да; сі̂окъ. Брѝ чоры́замъ ранъ архере́йзанинъ, ху́же хоранда́шъ болза̀ она̀, хушнѐ Петръ казса̀ холгынѐ кала́дь: абе ма́ры ко́рдымъ сана̀ о́мъ бала̀ садь ра. Пе́тръ тада̀ то́нче; саза́рдакъ да авда́нъ а́втре.

Посл. 59:

Каіа́фъ ранъ сявыдса̀ кайресь прето́рне. Болза̀ ирь: вул за́мъ да кирима́ресь прето́рне штобы лабырдана́съ маръ, но симя̀ бо́лдыръ па́схая. Пила́тъ то́гре вулза́мъ бадьнѐ, кала́ре да: минь а́ипъ кюря́дтырь ся́гга синь синя̀? Вулза́мъ хора́въ барза̀ кала́ресь она̀: хонзя̀ Вулъ оза́лъ тувагга́нъ бол маза́ссынъ, а́беръ она̀ сана̀ бардары́мыдымырче. Пилатъ кала́ре вулзама̀: и́лярь вара̀ она̀ а́заръ, су́дъ ту́выръ да́ она̀ се́ринъ зако́нъ ту́ругъ. Ся́гга синя̀ кала́ресь она̀ Іуде́йзамъ: перя̀ кильшмя́сть никама̀ да вилярьмя́шканъ. Комбала̀ больче сума́гъ хушнѐ кала́ре Іису́съ, барза̀ чохлама́шканъ, епле́лля ви́лимъ бала̀ Вулъ ви́ле. Ончохнѐ Пила́тъ тада̀ кирза̀ прето́рне, чиньза̀ да Іису́са, кала́ре она̀: Патша̀ ли азъ Іуде́йры? Іису́съ хора́въ барза̀ она̀: хура́нъ ли азъ ся́ггана кала́дынъ, аль о́рѣхсамь сана̀ кала́ресь манъ жинъ? Пила́тъ хора́въ барза̀: разе а́бе Іуде́й? са́нынъ ха́лыгъ Архере́йзамъ да барда́рчесь сана̀ мана̀; минь азь туврынь? Іису́съ хора́въ барза̀: і̂умбю́лихси ма́нынъ ся́гга бо́рнызь рань марь; ку бо́рнызьранъ ма́нынъ і̂умбю́лихси болза́ссынче чоры́замь ма́нынъ манъ худа̀ ки́ричесъ барда́рны да болы́ мадымче Іуде́йзама но і̂умбюлихси ма́нынъ ся́гганды марь. Онда̀ Пила́тъ кала́ре она̀: аппи́нь а́зъ Патша̀? Іису́съ хора́въ барза̀: азъ кала́дынъ, што а́бе Патша̀. Абе ся́гга синя̀ сі̂о раданза̀, ся́гга синя̀ да кильза̀ сан да́лыга, штобы кюнделеня́сь тюрьжинъ: ха́раберь, камъ чи́нлахь ранъ, итля́дь ма́нынъ са́сне. Пила́тъ кала́дь она̀: минь борь чи́нлахъ? ся́г гана да калаза́сынъ, тада̀ то́гре Іуде́йзамъ бадънѐ, кала́ре да вулзама̀: а́бе ни́минь а́ипне тобыма́стыпъ о́нъ синча̀. Но се́ринъ боръ юлла̀ берьня̀ яма́шканъ серя̀ па́сха жинъ: керьля́ттары, а́бе ярамъ серя̀ Іуде́йры Патша́я. Ончохнѐ тада̀ кыч кы́рчесь пореза́мъ да: она̀ ма̀ръ, но Вара́ввана. А Вара́вва болза̀ хора́гъ позагга́нъ.

Пось. 19.

Ончохнѐ Пила́тъ ильза̀ Іису́са, кала́ре да она̀ хирьтмя̀. Ся́разамъ да явза̀ вѣнецъ шила́нь хо́лы ранъ, хо́чесь Онынъ по́сь синя̀, тыгында́рчесь да̀ онъ синя̀ хе́рле томди́рьне. Кала́ресь да сывъ болъ Патша̀ Іуде́йры? хирьдса̀ она̀ пи́тьсимарды̀ синьча́нъ. Пила́тъ тада̀ тогса̀ тола̀ кала́ре вулзама̀: акъ абе сявыдса̀ кылара́дыпъ она̀ серя̀, што́бы а́заръ чо́хлыръ, што тобыма́стыпъ о́нъ синча̀ ни́минь а́ипне. Ончохнѐ тогса̀ тола̀ Іису́съ шила́нъ хо́лы ранъ я́вна вѣнецъ ра хе́рьле томди́рь ра да. И (Пила́тъ) кала́ре вулзама̀: акъ синъ! хонзя̀ вара̀ ко́рчесь она̀ Архере́йзамъ чорыза́мь да; кычкырза̀ кала́рес.

Посл. 60.

Крестъ синя̀ пудала̀ она̀. Пилатъ кала́ре вулзама̀: и́леръ она̀ а́заръ, пуда́лыръ да; о́ншинъ што а́бе тобыма́стыпъ о́нъ синча̀ а́ипне. Іуде́йзанъ хора́въ ба́чесь она̀? а́беръ зако́нь осра́тыпыръ, пе́ринъ да зако́нъ ту́рухъ ки́рьле она̀ вильмя̀, о́ншинъ што вулъ шувза̀ хуня̀ То́ранъ у́вылъ. Пила́тъ, ильдса̀ сынъ ку сума́га, итлара́хъ хура́ре, И тада̀ кирьза̀ прето́рне кала́ре Іису́са: штанъ азь? но Іису́съ хора́въ она̀ бама́ре. Пила́тъ кала́ре она́: мана́ль хора́въ бама́стынъ? разь азъ билъмя́стынъ, што а́бе тыда́дыпъ и́рикне крестъ синя̀ пудалама̀ сана̀, и́рикне да тыда́дыпъ яма̀ сана̀? Іису́съ хора́въ барза̀ азъ тыды́мадынче манъ синче́нъ ни́ минъ и́рикие, хонзя̀ сана̀ сюльде́нъ ба́ны бо́льмече, ся́ванжинъ, итла ра́хъ си́лыгъ ле́жъ синча̀, камъ бардарза̀ мана̀ сана̀. Ся́гга вы́гытъ ранъ Пила́тъ ширя́ре яма̀ она̀. Іуде́йзамъ вара̀ кычкырза̀ кала́ресь: хонзя̀ я́рынъ она̀, онда́нъ азъ кора̀ тура́нъ маръ Ке́сарьна. Камъ хунѐ Патша дедь, ся́ва чигымла́дь ке́сарьна. Пила́тъ ильдса́сынъ ку́ сумага, кыла́рче тола̀ Іису́са, ла́рче да тюря́инъ погга́нъ синя̀, вы́рына лиѳострото́нъ де́тия, Евре́йры гавва́ѳа Ончохнѐ болза̀ мунъ арня̀ конъ па́сха унчѐ, сага́тъ о́лтары (Пила́тъ] да кала́дь Іуде́йзама: акъ Патша̀ се́ринъ! Вулза́мъ вара̀ кычкы́рчесь: иль, иль, хрестъ синя̀ пудала̀ она̀ пила́тъ кала́ре вулзама̀: Патша́я ли се́ринъ пуда́лыпъ? хора́вь ба́чесь Архере́йзамъ: пе́ринъ Патша̀ сі̂окъ, аньча́хь Ке́сарь. Он чохнѐ кайра́нъ бардарза̀ она̀ вулза́ ма̀ крестъ синя̀ пудалама̀; и́льчесь да Іису́са, сявыдса̀ да ка́йресь. Сюкляза̀ да ху́унъ кре́стне, тогса̀ вы́рынъ синя̀, сямга́ллы де́ны, Еврейры галго́ѳа. Онда̀ пудала́ресь она̀, онъ бала̀ да тябри́зане и́кишне, перьнѐ пе́рь енѐ тябри́не тя́берь енелля̀, а вуда̀ серьдя̀ Іису́са. Пилатъ вара̀ сирза̀ хо́тъ, лардса̀ да крестъ синча̀. А си́рны болза̀ сяпла: Іису́съ назоре́й Патша̀ Іуде́йры. Ся́гга си́рны хо́тне вола́ресь нума́йзамъ Іуде́йзамъ ранъ: о́ншинъ што вы́рынъ, шта пудала́на Іису́съ, болза̀ иньзя̀ маръ хола̀ ранъ; си́рны да болза̀ Евре́йры Гре́чесры, Ри́мры. Архере́йзамъ вара̀ Іудейры кала́ресь пилатне: анъ сиръ: Патша̀ Іуде́йры; а што вулъ кала́ре: а́бе патша̀ Іуде́йры. Пила́тъ хора́въ барза̀: минь а́бе сирза̀, она̀ сирза̀. Салда́ксамъ вара̀, хонзя̀ пудала́ресъ Іису́са и́льчесь томди́рьзане о́нынь, валя́съресь тава́тта тюбя̀ синя̀, порь салда́ка тюбя̀, кибинѐда; кибя̀ вара̀ болза̀ сюля́ны маръ, а тю́рьтны шалтъ сюльде́нъ аялалла̀. Кала́ресь и́нде бе́рь берьня̀: сі̂орза бра́хмабарь она̀, а шиба̀ ху́выбыръ, кама̀ вулъ бо́ле. сяпла̀ больче кала́ны сиру́ра, валя́сресь ма́нынъ томди́рьзаня хунѐ, ма́нынъ томди́рь жинь да шиба̀ ху́вресь. Акъ ми́нь ту́вресь салда́ксамъ.

Посл. 61.

Хре́сь унчѐ турза̀: а́мушъ о́нынъ, ьи́макъ да а́мушне о́нынь Маріа Клео́пань, марі́а да магдали́нры. Іису́съ корза́сынъ а́мушне турагга́нне виряняггя́на да, хушнѐ і̂орадса̀, кала́ре ху́унъ а́мушне: а́къ са́нынъ у́вылъ! Кайря́нъ кала́ре виряняггя́на: акъ а́мушъ са́нынъ! И ся́гга сага́тъ ранъ ся́гга виряняггя́нь и́льче она̀ ху баднѐ. Конда́нъ Іису́съ, бильза̀, што вара̀ шиба́хъ ту́вны болза̀, бо́лдыръ сиру̀ ту́рухъ кала́ре: изя́съ киля́дь. Онда̀ турза̀ сосу́дь толыя́хъ у́ксусъ ба. Салда́к самъ сора́нъ кумбы́не сорда́рчесь и тоя̀ вистурнѐ чикьза̀ сибистарчесь о́нынь тоды̀ бадьнѐ. Хонзя̀! вара̀ Іису́съ асти́ре у́ксусне; кала́ре, тувынза̀! И по́сьне пюггюрьза̀, барда́рче сы́влышне. Ончохня̀ вара̀ болза̀ му́нъ арня̀ ко́нъ; Іуде́йзамъ, а́нъ і̂ольчерь і̂уть клетки́замъ Крестъ синча̀ шума́тне ко́ншинъ што минь ля́жъ шума́ть болза̀ а́сла конъ таргасла́ресь пила́та, сяпса̀ сюмюря́съ вулза́мынъ чирьпосси́зане, андара́съ да вулзанѐ. Ки́льчесь индѐ салда́ксамъ, и бри баньча̀ сяпса̀ сюмю́рьчесь чирьпосси́зане, тябра́не да пудала́ныне о́мъбала. Кильза́сынь вара̀ Іису́сь бадня̀ ко́рчесь, што вулъ вара̀ ви́льче, сяпса̀ сюмюрьмяресь о́нынъ чирьпосси́зане. А берь салда́ксамъ ранъ чи́кре она̀ суну̀ бала̀ а́икъ ранъ чазра́хъта і̂огре і̂онъ шу бала̀. Корагга́нъ да кюндяляньза̀, чинъ да боръ кюндяля́н о́нынъ, вулъ биля́дь, што тю́рьне кала́дь, штобы а́зарьда иня́ниръ Оншинъ ся̀гга болза̀, бо́лдыръ сиру́ шуну́ о́нынъ сюмюрьльны бо́льме. Сю́ван бекъ о́рѣхъ сирьдя̀ да сиру̀ кала́дь: корма̀ бо́лесь она̀, хушнѐ чи́кресь.

Посл. 62

Кайря̀нъ Іо́сифъ Аримаѳе́й ранъ виряняггя́нъ Іису́сынъ; пыда́нны хураза̀ Іуде́йзамъ ранъ таргасла́ре пила́тне андарма̀ і̂уть клетки́не Іису́санъ, пила́тъ да кала́ре. Вулъ ка́йре, анда́рче да і̂уть клетки́не Іису́сынъ. Кильзѐ ся́ванъ бекъ Никоди́мъ да, ки́льны и́ликъ Іису́съ баднѐ сюрьля̀, кюрьза̀ да́ хо́тышне смі́рны ранъ ало́й ранъ да̀, сю́рь криве́нказамъ бакъ. Ильчесь да і̂уть клетки́не Іису́сынъ, чургга́ ресь да̀ пи́рьзамъ бала и́ра ши́ржлы́замъ ба, ле́пле юлла̀ боръ Іуде́й замынъ пыдарма̀. Си́выхъ вара̀ ля́жъ вы́рына, шта̀ вулъ пудала́на болза̀, садъ болза̀, садъ ра да си́не то́быкъ хушъ ра никонзя̀ ника́мъ да хо́ны  болма́нъ. Онда̀ хо́чесь Іису́са му́нъ арня̀ ко́нъ жинъ Іуде́йры, о́ншинъ што то́быкъ болза̀ си́выхъ.

Пось. 20

Посл. 63.

Пе́рь арнѝ ко́нъ вара̀ Маріа магдали́на кильза̀ то́быкъ баднѐ ирь, хонзя̀ болза тада̀ тютю́мъ, кора́дь да̀, што чолъ і̂оваландарза̀ я́ны то́быкъ ранъ. Косса̀ и́нде, ки́льче да Си́монъ Петръ баднѐ, тябрѝ да виряняггя́нъ бадьнѐ, хушнѐ і̂орадса̀ Іису́съ, кала́ре да вулзама̀: ильза̀ ка́йресь Госпо́дьне то́быкъ ранъ, билима́стыпъ да, шта хо́рчесь она̀. Часъ то́гре Пе́тръ, тя́берь да виряняггя́нъ, ка́йресь да́ тобыкъ бадьнѐ. Вулза́мъ ка́йресь и́ккешъ берля̀, тя́берь вара̀ виряняггя́нъ ко́сре малда́нъ ча́съ Петръ данъ; кильза̀ да то́быкъ баднѐ перве́й. Пюггюрльнза́сынъ да ко́рче пи́рьзане ан ча́хъ вырдагга́нзане: шала̀ да кимя́ре. Онъ хы́синъ кильза̀ Си́монъ Петръ, кирьза̀ да то́быкъ ишна̀, ко́рче да пи́рьзане вырдагга́нзане. То́тыръ да, ху́ше болза̀ о́нынъ по́сь синча̀, пирьзамъ ба маръ вырдагга́нъ, но о́ремъ чургга́ны о́рѣхъ сирьдя̀. Ончохнѐ кирьза̀ тя́берь да виряняггя́нъ, и́ликъ ки́льны то́быкъ бадьнѐ, корза̀ да, иняньза̀ да. Онжинъ што вулза́мъ бильмя́ресь сиру̀ ранъ, што она̀ ке́рле болза̀ ту ра́сь ви́льнызамъ ранъ. Виряняггя́нзамъ, и́нде тада̀ таврнза̀ ки́льчесь ху́замъ баднѐ.

Посл. 64

Маріа вара̀ турза̀ то́быкъ сі̂омынча, ьирьза̀ да. И хонзя̀ макырза̀; пю́ггюрлнче пыгма́шканъ тобы́къ ишня̀; Кора́дь да и́кке пю́люхсезане шо́ра тонди́рь ра, ларагга́нзане перьня̀ по́сь визиньча̀, тябри́не вара̀ ора̀ визиньча̀, шта вырдса̀ і̂уть клеткѝ Іису́сынъ. Вулза́мъ да кала́ресь она̀: минь а́зъ макра́дынъ? кала́ре вулзама̀: о́ншинъ што ильза̀ ка́йресь ма́нынъ Госпо́дьне, бильмя́стыпъ да, шта̀ хо́рчесь она̀. Ся́ггана да кала́засынъ, хызяла̀ ся́вырынче, ко́рче да турагга́нъ Іису́са; но вара баллама́ре, што ся́гга Іи су́съ. Іису́съ кала́дь она̀: минь азъ макра́дынъ? кама̀ ширя́дынь? Ву́лъ шокшлаза̀, што ся́гга садъ хозѝ, кала́дь она̀: олбу́дъ! хонзя̀ азъ и́ль дынъ она̀; кала̀ мана̀, шта азъ хо́рдынъ она̀, а́бе да илямъ она̀. Іису́съ кала́ре она̀: Марі́а! вулъ сяврнза̀, кала́ре она̀: раввунѝ, хуже бола́дь: Виряндяггя́нъ! Іису́съ кала́ре она̀: анъ ти́вень мана̀ о́ншинъ што а́бе хобарма́рымъ и́ща ма́нынъ Аді́й бадьнѐ; каія́хъ вара̀ ма́нынь виряняг гя́нзамъ бадьнѐ, кала̀ да вулзама̀: хобара́дыпъ ма́нынъ Адій бадьнѐ, и се́ранъ Адій бадьнѐ ма́нынъ да То́ра бадьнѐ, и се́ринъ То́ра бадьнѐ. Марі́а Магдали́на киле́дь калаза̀ кудара́дь да виряняггя́нзама, што корза̀ Гос по́дьне и што Вулъ ся́ггана кала́ре она̀.

Посл. 65.

Вулъ конъ ра перь арьнѝ ко́нъ ра ка́сь полны́ра, хонзя̀ кильдѝ а́лыксамъ, шта̀ постя́рнчесь [о́нынъ] виряняггя́нзамъ пи́дирьны бо́льчесь шикланза̀ Іуде́йзамъ ранъ, ки́льче Іису́съ, ту́че да вуда̀ серьдѐ вулза́мынъ, кала́ре да вулзама̀; сі̂оразю̀ серя̀. Ся́ггана калаза́сынъ, вулъ куда́рче вулзама а лы́зане́ (оры́занеда) ху́унъ а́икнеда. Виряняггя́нзамь хиберьдя́ресь; корза́сынъ Госпо́дьне. Іису́съ вара̀ кала́ре вулзама̀ тя́берь хутъ: сі̂уразю̀ серя̀; ле́пле ярза̀ мана̀ Адій, сяпла̀ а́бе да яра́дыпъ серя̀. Ся́ггана калаза́сынъ, вюрьза̀, кала́ре вулзама̀: и́лиръ свято́й сы́влишне. Кама̀ казя́рыръ си́лагзане, она̀ казя́рны бо́лесь, камъ синьча̀ хува́рыръ, о́нъ синьча̀ хува́рны бо́лесь. Ѳома̀ вара̀, о́рѣхъ близне́цъ ятлы̀ перь вонъи́кишъ ранъ, болма́нъ (онда̀) вулза́мъ бала̀, хонзя̀ кильза̀ Іису́сь. Итты̀ вара̀ виряняггя́нзамъ кала́ресь она̀: а́беръ ко́рдымыръ Іису́са. Вара̀ вулъ кала́ре вулзама̀: хонзя̀ коры́мынъ о́нынъ а́ла синьча̀ сора́нзане пуда́замъ ранъ, чи́кьмыбъ да̀ ма́нынъ порьня́на сора́нзане пуда́замъ ранъ, чи́кьмыбъ да ма́нынъ алы́не о́нынъ а́йкне, и́няньмыбъ. Са́ккаръ ко́нзамъ и́рьднызамъ ранъ тада̀ бо́лчесь кильдѐ о́нынъ виряняггя́нзамъ, Ѳома̀ да вулза́мъ бала̀. Кильза̀ Іису́съ, хонзя̀ а́лыкъсамъ пи́дирьны бо́льчесь, турза̀ да вуда̀ серьдѣ вулза́мъ ра, кала́ре; сі̂оразю̀ серя̀. Кайря́нъ кала́ре Ѳома́на: кюрь са́нынъ порьня́на конда̀; быхъ ма́нынъ а́лазамъ синя̀. кюрь са́нынъ аллы́не, чикь да ма́ нынъ а́йкне, анъ і̂олъ да иняньмяггя́нъ, но иня́нь. Ѳома̀ хора́въ барза̀ она̀, Госпо́дь ма́нынъ, То́ра да ма́нынъ! Іису́съ кала́ре она̀ азъ иня́ньдынъ, хоньзя̀ ко́рдынъ мана̀. теле́йлызамъ корма́зыръ иня́ннызамъ. Нума́й тувза̀ Іису́съ ху́унъ виряняггя́нзамъ омынчѐ о́рѣхзамъ да хала́лла́нызане, ху́жезамъ сирма́нъ ку́ кнеггѐ ра. Ся́гга вара̀ си́рны, штобы а́заръ иня́ниръ, што Іису́съ боръ Христо́съ; То́ра увылнѐ, иняньза̀ да, а́ заръ осрыръ бо́рнызьне о́нынъ ятъ жинъ.

Пось 21

Посл. 66.

Кайря́нъ тада̀ кутарнза̀ Іису́съ ху́унъ виряняггя́нзама ви́ле ранъ турза́сынъ тиверіа́дры ти́нись синча̀, кутарнза̀ вара̀ сяпла̀. Берля̀ бо́льчесь Си́монъ Петръ, Ѳома̀ да, о́рѣхъ близне́цъ ятлы, Наѳана́илъ да Галиле́йры ка́нъ, (у́вылезамъ) да Зеведе́инъ. иттыза́мъ да и́кке о́нынъ виряняггя́нзамъ ранъ. Си́монъ Пе́тръ кала́ре вулзама̀, ка́іяпъ по́лла тыдма̀. Кала́ресь она́: ка́ибыръ а́беръ да санъ бала. Ка́йресь, чазра́хъ да ла́рчесь кимь ишнѐ; онда́нъ тыдма́ресь вуль кась ра ни́минъда. А хонзя̀ ирь болза̀; ко́рчесь, што Іису́съ ту ра́дь ти́нись хиринча̀; виряняггя́нзамъ вара баллама́ресь, што ся́гга Іису́съ. Кала́ре да вулзама̀ Іисусъ: ача́ замъ! бо́ры се́ринъ минь симя́лли? хора́въ ба́чесь она̀; сі̂окъ. Вулъ вара̀ кала́ре вулзама; бра́гыръ теде́льне сы́лдамъ енелля̀ ки́мьранъ тыдма̀ да бо́лыръ. Ячесь да и кыларма̀ болдарыма́ресь теде́льне нома́й по́ла ранъ. Ончохнѐ виряняггя́нъ, хушнѐ і̂орадса̀ Іису́съ, кала́ре Пе́трне: ку Госпо́дь. Си́монъ Петръ, ильдса́сынъ, што ку Госпо́дь, кибя̀ ты гынза̀, о́ншинъ вулъ сярама́съ болза̀ чу́мре тиниза̀. А итты̀ вирянаггя́нзамъ ки́льчесь ки́мя синьча́ о́ншинъ што иньзя̀ маръ бо́лны хириньче́нь, но и́кке сюрь чавза̀ бекъ аньча́хъ тортса̀ теде́льне по́ла бала̀. Хонзя̀ инде то́гресь хири́не; ко́р чесь во́тъ хо́ныне, сюку́рне, о́нъ синча̀ вырдагга́не сюку́рне да. Іису́съ кала́ре вулзама̀, кю́реръ полы́ не; хушнѐ а́заръ халь ты́дрыръ. Си́монъ Пе́тръ ка́йре, кыла́рче да теде́льне толда́рныне пы́зыкъ по́лызамь бала̀, щотъ ба сюрь алла ви́ссе; кончо́хле да нума́й ранъ тидма́ре теде́ль. Іису́съ кала́ре вулзама̀: ки́леръ конда̀, абатла́ныръ. Виряняггя́нзамъ ранъ вара̀ ника́мъ да хыима́ре идьмя̀ она̀: камъ азъ? бильза̀, што ся́гга Госпо́дь. Іисусъ быра́дь, иля́дь сюку́рне, бара́дь да вулзама̀; ся́ванъ бекъ полы́не да. Акъ вара̀ ви́ссе хутъ кутарнза̀ Іису́съ ху́унъ виряняггя́нзама турза̀ вильны̀ ранъ.

Посл. 67

Хонзя̀ вара̀ вулза́мъ абатла́нчесь, Іису́съ кала́ре Си́монъ Пе́трне: Си́монъ Іо́нынъ! і̂орада́тны мана̀ куза́мъ ранъ итла̀? Пе́тръ кала́ре она̀: сяпла̀, Господи, азъ биля́дынъ, што а́бе і̂орада́дыпъ сана̀, Іи сусъ кала́ре она̀ пы́гъ ма́нынъ подякзане. Тада̀ кала́ре она̀ тя́берь хутъ: Си́монъ Іо́нынъ! і̂орада́тны азъ мана̀? Петръ кала́ре она̀, сяпла̀, Господи! азъ биля́дынъ, што а́бе і̂орада̀дыпь сана̀, Іису́съ кала́ре она̀ пы́гъ ма́нынъ со́рыгъне. Кала́ре она̀ ви́ссе хутъ: Си́монъ Іо́нынъ! і̂ора́датны азъ мана̀? Пе́тръ хойгырче, што ви́ссе хушъ и́дьре она̀, і̂орада́тны азъ мана̀? кала́ре да она̀; Господи! азъ биля́дынъ борнѐ; азъ биля́дынъ, што а́бе і̂орада́дыпъ сана̀. Іису́съ кала́ре она̀: пыгъ ма́нынъ со́рыгзане. Чинъ, чинъ кала́дыпъ сана̀; хонзя̀ азъ болза̀ ся́маракъ; ончохнѐ сигынза̀ хува̀, сюряза̀ да; шта̀ хытланза̀; хонзя̀ вара̀ ва́длынъ, хоба́ранъ са́нынъ аллы́зане, о́рѣхъ да сана̀ пизихѝ си́гма бо́ле, сявыдса̀ ка́іе да, шта хытланма́стынъ. Ся́ггана вара̀ кала́ре, барза̀ чохлама́шканъ, ху́же ви́лимъ бала̀ Пе́тръ хватланда́ре Торра̀. И, ся́ггана калаза́сынъ, кала́ре она̀: о да́хъ манъ хы́синь. Пе́тръ, сяврн за́сынъ; кора́дь бырагга́на онъ хы́синь виряняггя́нне, хушнѐ і̂орадса̀ Іису́съ, хуже да касьхѝ аба́тъ си́ны чохня̀, вырдса̀ пюггюрльнза̀ о́нынъ куку́ръ баднѐ, кала́ре: Господи! камъ барда́ре сана̀? Она̀ корза́сынъ. Пе́тръ кала́ре Іису́са; Господи! а вулъ минь? Іису́съ кала́ре она̀; хонзя̀ а́бе хытлана́дыпъ; вулъ і̂олдыръ, онче́нь а́бе ки́лябъ; минь сана̀ о́нъжинъ? азъ кая́хъ ма́нъ хы́синъ. Тогса̀ и́нде ся́гга сума́гъ тува́нзамъ хожъра̀, што ся́ва виряняггя́нъ ви́льме; Іису́съ вара̀ калама́ре она̀, што ви́льме деза̀; аньча́хь вара̀ кала́ре; хонзя̀ хытлана́дыпъ, вуль і̂олдыръ, а́бе килядче́нь, минь сана̀ о́нъжинъ? Ся́гга виряняггя́нъ кюнделя́дь ся́гга жинъ, хужъ сирза̀ да ся̀ггана; биля́дыпыръ да, што о́нынъ кюндяля́нь тюрь боръ; Номай о́рѣхъ да тувза̀ Іису́съ; хонзя̀ вара̀ ля́жшинъ пря́рынъ си́рны болза́сынче; порь да сянда́лыкъ, шокшла́дыпъ, кюрьдмя̀ болдары́мече си́рны кнегге́зане. Чинъ.

Шухăшăра пĕлтерĕр

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Логотипĕ

WordPress.com аккаунчĕпе усă курса комментари çыратăр. Çырăнса тухас /  Улăштарас )

Twitter picture

Twitter аккаунчĕпе усă курса комментари çыратăр. Çырăнса тухас /  Улăштарас )

Facebook фотойĕ

Facebook аккаунчĕпе усă курса комментари çыратăр. Çырăнса тухас /  Улăштарас )

Connecting to %s

Ку сайт спамсене сахаллатмашкăн Akismet-па усă курать . Комментари даннăйĕсен обработки çинчен тĕплĕнрех пĕлĕр.